Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

Иновативни пројекти српских предузећа - укупно 25 подржани су са 2,45 милиона евра у виду бесповратних средстава у оквиру програма подршке технолошким иновацијама. У оквиру Програ...
Објављен текст : 08.12.2017
Републички секретаријат за јавне политике је, уз помоћ пројекта „Подршке реформи јавне управе”- ГИЗ, 8.децембра 2017. године организовао представљање Предлога уредбе о методологији управља...
Објављен текст : 08.12.2017
Република Србија, посвећана је Агенди одрживог развоја 2030 коју је усвојила Генерална скупштина УН, као наставак спровођења Миленијумских циљева. Реч је о 17 циљева развоја са фокусом на искоре...
Објављен текст : 25.10.2017

Остале активности...