Објављен текст : 02.02.2015

Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на билатералном скринингу за Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената, који је одржан 28. и 29. јануара 2015. године у Бриселу.

 

Током два дана, делегација Републике Србије је експертима који су представљали Европску унију а долазе из Европске комисије, Директората за регионалну и урбану политику и Директората за запошљавање, социјална питања и инклузију, представила тренутно стање у вези са коришћењем европских структурних и инвестиционих фондова кроз презентовање шест најважнијих области: законодавни и стратешки оквир, институционални оквир, административни капацитети, програмирање, праћење и вредновање, финансијско управљање и контрола.

 

У погледу тренутног страња у области стратешког управљања, чланови делегације Републике Србије нагласили су да је Републички секретаријат за јавне политике управо основан са циљем консолидације постојећег стратешког оквира и координације истог, као и његовим усаглашавањем са новим прописима и новим стратешким документима. Део надлежности Републичког секретаријата за јавне политике који се односи на координацију и усаглашавање стратешког оквира, Републички секретаријат за јавне политике обавља кроз доношење формалних мишљења на нове нацрте закона и предлоге стратегија и акционих планова, свакодневну комуникацију са предлагачима, те указивање предлагачима на неусаглашености између постојећих стратегија и акционих планова, са једне, и нових закона и стратегија и акционих планова са друге стране, али и између нових закона и нових стратегија и акционих планова чије се усвајање предлаже.

 

Наведено је да Републички секретаријат за јавне политике, а у сарадњи са другим институциjaмa „центра Владе“ – Министарством финансија, Генералним секретаријатом Владе, Републичким секретаријатом за законодавство, Канцеларијом за европске интеграције и Кабинетом Премијера Републике Србије, ради на регулисању области планирања и пoвeзивању прoцeса плaнирaњa и буџeтирaњa кроз методолошко уређење управљања јавним политикама, што обухвата планирање, анализу, креирање, доношење, праћење и вредновање спровођења, и координацију јавних политика.

 

На крају билатералног скрининга, представници Европске уније закључили су да у погледу консолидације и координације стратешког оквира Република Србија иде у добром правцу и да је јако битно да Република Србија има визију и улаже доста напора да уреди ову област.

 

Више информација можете видети овде.