Објављен текст : 28.11.2017

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радна места које се попуњавају:


1. Радно место за подршку праћења спровођења јавних политика– звање млађи саветник, Одсек за подршку управљању јавним политикама и праћење спровођења приоритета Владе, Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика - 1 извршилац

 

Опис послова:

Прикупља прилоге органа државне управе за припрему Извештаја о праћењу реализације акционог плана за спровођење програма Владе; пружа подршку у припреми  извештаја о степену реализације приоритетних циљева; пружа подршку припреми инструкција и информативних материјала о стандардима које би требало поштовати у процесу извештавања о спровођењу усвојеног акционог плана за спровођење програма Владе; води и ажурира евиденције у вези са припремом предлога и спровођењем Акционог плана за спровођење програма Владе;  води и ажурира базу/евиденцију података о документима јавних политика; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

                                              
У изборном поступку проверавају се: Познавање материје планског система у Републици Србији, Закона о државној управи, Пословника Владе, Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године - усмено; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

 

2. Радно место за послове пројектног управљања – звање млађи саветник, Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима, Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика - 1 извршилац

 

Опис послова: Прикупља и обрађује податке потребне за израду анализа оправданости, припрему, реализацију и представљање развојних пројеката у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат, а финансирани су из средстава међународне помоћи; обрађује податке за потребе учествовања представника Секретаријата у преговарачким групама по поглављима у процесу приступања ЕУ; обавља послове припреме материјала за представникe Секретаријата који учествују на стручним и другим скуповима који се баве европским интеграцијама; учествује у изради извештаја за Владу и друге органе о раду Секретаријата, за потребе извештавања Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу приступања ЕУ; обавља послове који се односе на праћење спровођења Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама и Акционог плана; прати реализацију међународних пројеката (договорених активности, трошкова и административних процедура) чији је корисник Секретаријат и учествује у изради извештаја; води и ажурира интерне базе података за потребе Одсека и ажурира информације и вести за објављивање на интернет страници Секретаријата; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.                                         


У изборном поступку проверавају се: Познавање основа међународне развојне помоћи и  ЕУ интеграција, Закона о државној управи, Стратегије реформе јавне управе и Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године - усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

 

3. Радно место за подршку пословима економске анализе – звање млађи саветник, Одељење за економске анализе, Сектор за развој и унапређење јавних политика 1 извршилац.

Опис послова:

Прикупља податке за припрему предлога стратешких докумената којима се утврђује јавне политике из делокруга више органа; сарађује са органима ради прикупљања и размене података везаних за послове економске анализе, решава мање техничке или процедуралне проблеме у прикупљању података и уноси податке у одговарајуће базе података; учествује у обради података применом већ утврђених метода обраде и усвојених техничких решења Одељења; учествује у изради анализа, информација и извештаја из економских области на основу постојеће праксе Одељења учествује у благовременом ажурирању информација из делокруга рада Одељења за интернет страницу; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика;познавање рада на рачунару.

 

У изборном поступку проверавају се: Познавање материје планског система у Републици Србији, Закона о државној управи, Програма економских реформи (ЕRP) 2017-2019 – усмено;  вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.


III Место рада: Влајковићева 10,  Београд.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана - почиње да тече 29. новембра 2017.године и истиче 6. децембра 2017. године.


V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Mарија Митровић, тел:011/3346-436


VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, Београд  са назнаком: „за интерни конкурс“.


VII   Датум оглашавања: 28.11.2017.године

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:  

-          оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-          оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту);

-          оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

-          оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен;

-          оригинал или оверена копија доказа о познавању рада на рачунару(сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

За радна места наведена у овом конкурсу под редним бројевима 1. и 3:

-          оригинал или оверена копија доказа о познавању енглеског језика(сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 

 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. 

 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

 

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

 

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I). 

 

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

 

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима. 

 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама  Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10 почев од 11.12.2017.године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Републичког секретаријата за јавне политике. Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.