Објављен текст : 22.02.2018

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радно место које се попуњава:


Шеф одсека, у звању виши саветник, Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима, Сектор за подршку планирању координацију и праћење спровођења јавних политика - 1 извршилац

 

Опис послова:

Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одсеку; израђује анализе за потребе учествовање представника Секретаратијата у преговарачким групама у поглављима у процесу приступања ЕУ, у сарадњи са запосленима у другим секторима Секретаријата и представља Секретаријат на стручним и другим скуповима који се баве европским интеграцијама; прати спровођење Стратегије регулаторне реформе, реформе јавне управе, укључујући реформу управљање јавним финансијама и реформу управљања јавним инвестицијама у Републици Србији и учествује у процесу унапређења планског система и система управљања јавним политикама; обавља послове припреме извештаја о раду Секретаријата за Владу и друге државне органе и организације; као и за потребе извештавања Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу приступања Републике Србије ЕУ и других међународних организација о спровођењу активности везаних за реформу јавне управе за које је надлежан Секретаријат; израђује анализе оправданости, припремање, координацију, спровођење, праћење спровођења, оцену и анализу резултата, као и представљање развојних пројеката у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат, а финансирани су из средстава међународне помоћи; прати спровођење међународних пројеката чији је корисник Секретаријат и сарађује са међународним организацијама ради унапређења рада Секретаријата; учествује у раду стручних тела Владе задуженим за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању и преговорачким групама по поглављима у процесу приступавња ЕУ и координира програмирање средстава ЕУ и међународне развојне помоћи за активности које спроводи Секретаријат; учествује у организацији и спровођење обука у области јавних политика од стране Секретаријата ули у сарадњи са другим органима државне управе надлежним за организацију и спровођење обука у државној управи; обавља и друге послове из делокруга Одсека, по налогу помоћника  директора.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

                                               
У изборном поступку проверавају се: 

Познавање основа међународне развојне помоћи и ЕУ интеграција, Закона о државној управи, Стретегије рефорне јавне управе и Стратегије регулаторне реформе и унапређење ситема управљања јавним политикама за период 2016-2020. године - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

 

III Место рада: Влајковићева 10,  Београд.


IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана - почиње да тече 23. фебруара 2018.године и истиче 2. марта 2018. године.


V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Mарија Митровић, тел:011/3346-436


VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, 11 000 Београд  са назнаком: „за интерни конкурс“.


VII   Датум оглашавања: 22. фебруар 2018.године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:  

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту);

- оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам година радног искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

- оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I). 

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима. 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и   Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10 почев од 07.03.2018.године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом. 

Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Републичког секретаријата за јавне политике. Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.