Објављен текст : 01.04.2016

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – ажурирана вест

пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 22. фебруара 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на три теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике

            Након утвђивања прелиминарних листи о оцени и селекцији пријава, објављених 23. марта 2016. године, те након истека предвиђеног рока за достављање приговора,  комисије за оцену и селекцију су констатовале да нема уложених приговора, као и да резултати спровођења конкурса, утврђени у прелиминарним листама о оцени и селекцији пријава остају непромењени. Имајући у виду наведено, утврђена је Коначна листа о оцени и селекцији пријава:

1. Тема: Ниво корпорaтивног упрaвљaњa у јaвним предузећимa чији је оснивaч Републикa Србијa:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Број бодова

(макс. 70)

1

Економски факултет

950/2

60

2

Институт економских наука (ИЕН), Београд

118

57

Овде можете преузети: Одлуку о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава, Извештај о раду Комисије и Критеријуме за селекцију и оцену пријава.

2. Тема Анaлизa регулaторног оквирa предузетништвa три нaјперспективније делaтности, сa предлогом поједностaвљењa пословaњa зa млaде предузетнике:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Број бодова

 (макс. 60)

1.

Економски институт

08.03.2016.

58

2.

Економски факултет, Универзитет у Нишу

154/16

52

3.

Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)

08.03.2016.

43

Овде можете преузети: Одлуку о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава, Извештај о раду Комисије и Критеријуме за селекцију и оцену пријава.

3. Тема: Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Број бодова

(макс. 100)

1.

Институт економских наука  Београд

113

80

2.

Правни факултет Универзитета у Београду

01бр.572/1

75

3.

Економски факултет, Универзитет у Београду

951/2

70

4.

Економски институт Београд

8. марта 2016.

65

Овде можете преузети: Одлуку о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава, Извештај о раду Комисије и Критеријуме за селекцију и оцену пријава.