Објављен текст : 30.12.2015

Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 1. децембра 2015. године за сва министарства и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења. У јавном позиву су доносиоци одлука позвани да номинују теме из своје области, ради финансирања студија и анализа за потребе креирања, односно спровођења јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области, заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука.


По затварању јавног позива, уследио је поступак прикупљање и евиденција свих уредно поднетих пријава са пратећом документацијом. Комисија је 21. децембра спровела административну проверу достављене документације, а 22. децембра 2015. године спровела поступак разматрања и оцењивања поднетих пријава у складу са утврђеном листом критеријума за селекцију тема за истраживања, као и селекцију и рангирање номинованих тема за анализе и студије. Након спровођења овог поступка, Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених тема која је учињена јавно доступнпм на електронској страници Републичког секретаријата за јавне политике 22. децембра 2015. године. Након протека рока за улагање приговора на утврђену Листу вредновања и рангирања, као и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од објављивања Листе, закључно са 25. децембром 2015. године, Комисија је Одлуком од 29. децембра 2015. године тврдила коначну Листу вредновања и рангирања тема.


Овде можете преузети Одлуку о утврђивању коначне Листе вредновања и рангирања пријављених тема и селекцији три теме за финансирање студија и анализа и Извештај о раду Комисије.

Појединачне одлуке о избору најмање три номиноване теме, односно корисника биће донета најкасније до 6. јануара 2016. године. Ове одлуке ће бити достављене изабраним кандидатима, о чему ће се обавестити сви учесници по горе наведеном јавном позиву.