Објављен текст : 13.12.2017

Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначну Листу вредновања и рангирања пријављених тема поновљеном Позиву.

Републички секратаријат за јавне политике je 1. децембра 2017. године објавио Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, коју је утврдила Комисија за оцену и селекцију достављених пријава 30. новембра 2017. године, по основу Позива, расписаног 7. новембра 2017. године. Поновљени позив је расписан за министарстава, као и независне и самосталне организације, надлежне за креирање и спровођење јавних политика, у оквиру спровођења II круга пројекта PERFORM. У Прелиминарној листи су утврђени прелиминарни резултати поступка оцењивања и селекције кандидованих тема за финансирање студија и анализа које ће бити употребљене за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области друштвених наука.

Учесници конкурса су имали право приговора на утврђену Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, као и право увида у поднете пријаве и приложену документацију у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, закључно са 5. децембром 2017. године.

С обзиром да током жалбеног периода није било поднетих приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, чији текст одговара тексту првобитно објављене Прелиминарне лист вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, што је и констатовала у Одлуци о утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених тема и селекцији тема за финансирање студија и анализа по поновљеном позиву.