Објављен текст : 25.12.2017

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 16. новембра 2017. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на три теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике

 

Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од пет тема наведених у јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава на теме:

1. Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите;

2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити;

3. Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција;

4. Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу;

5. Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији.

            Комисије за оцену и селекцију пристиглих пријава су се засебно састале и спровеле поступак вредновања пријава 11. и 12. децембра, након чега су утврдиле прелиминарне листе о оцени и селекцији пријава, које су објављене 13. децембра 2017. године.

Подносиоци пријава су имали право подношења приговора на утврђене прелиминарне листе у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 18. децембра 2017. године. Након истека предвиђеног рока за достављање приговора, уложена су укупно два приговора и то:

- Приговор на Прелиминарну листу о оцени и селекцији за тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“.

- Приговор на Прелиминарну листу о оцени и селекцији за тему „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“.

 

Поступци одлучивања по пристиглим приговорима су спроведени на заседању комисија: 22. децембра за тему „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“ и 25. децембра о приговору на тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“. Обе комисије су на засебним заседањима размотриле приговоре, након чега су их одбациле као неосноване и донеле Одлуку о приговору за тему „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“ и Одлуку о приговору на тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“, а потом и Одлуку о коначној листи о оцени и селекцији пријава, којима се потврђују резултати утврђени у Прелиминарној листи оцењивања и вредновања:

 

  1. 1.                  Тема „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Економски институт, Секонс – група за развојну иницијативу и Републички завод за социјалну заштиту

218/7

92

2.

Институт друштвених наука

740

84

  1. 2.      Тема „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1

Филозофски факултет у Нишу у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту

398/1-01

98

2

Институт за политичке студије

512/1

83

3

Институт друштвених наука

740

91

Имајући у виду да није било пристиглих приговора по основу објављених прелиминарних листи за оцену и селекцију за преостале три теме од стране учесника на конкурсу, резултати спровођења конкурса, утврђени у прелиминарним листама о оцени и селекцији пријава за те теме остају непромењени. Тако, утврђена је Коначна листа о оцени и селекцији пријава:

3. Tемa „Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција“:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Институт за криминолошка и социолошка истраживања

193

72

2.

Институт за упоредно право

/

36

 

4. Teма „Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу“:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Филозофски факултет у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту

1929/3

89

 

5. Tемa „Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији“:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Економски факултет у Нишу

02-2636

87

2.

Институт економских наука

 

92