Линкови који могу бити од користи приликом израде анализе ефеката прописа


Остали линкови

ВЛАДА РС http://www.srbija.gov.rs/
НАРОДНА СКУПШТИНА http://www.parlament.gov.rs
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА http://www.mup.gov.rs/
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ http://mfp.gov.rs/index.php
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА http://www.mfa.gov.rs/Srpski/indexs.htm
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ http://www.mod.gov.rs/index_lat.php
МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ http://mfp.gov.rs/
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА http://www.mie.gov.rs/
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ www.mpravde.gov.rs 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ www.mpt.gov.rs 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА www.mpn.gov.rs 
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА www.zdravlje.gov.rs
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА www.kultura.gov.rs 
МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА www.ekoplan.gov.rs
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ www.minrzs.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА www.mos.gov.rs
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ http://www.mtt.gov.rs/
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ http://www.rdrr.gov.rs/
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ http://www.gis.co.rs/
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД http://www.hidmet.gov.rs/
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД http://www.rgz.gov.rs/
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ http://www.direkcijazaimovinu.rs/
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ http://www.zis.gov.rs/pocetna.1.html
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ http://www.zso.gov.rs/
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ http://www.plovput.rs/
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ http://www.ujn.gov.rs/
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД http://www.seismo.gov.rs/
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ http://www.seea.gov.rs/
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА http://www.bia.gov.rs/
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ http://www.raildir.gov.rs/
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА http://www.ramrrs.gov.rs/
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА http://www.croso.rs/
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА http://www.ombudsman.rs/
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА http://www.dri.rs/
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА http://www.rik.parlament.gov.rs/
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ http://www.acas.rs/
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ  ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ http://www.poverenik.rs/
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ http://www.aers.org.rs/
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ http://www.ravnopravnost.gov.rs/
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА http://www.vss.sud.rs/
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА http://www.dvt.jt.rs/
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ http://www.kzk.gov.rs/
КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА http://www.ljudskaprava.gov.rs/sl/uprava
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ http://www.rapus.rs/
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ http://www.kjn.gov.rs/
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ http://www.sec.gov.rs/
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ РС http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ www.nbs.rs
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ http://nsvo.etf.rs/
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ http://www.ratel.rs
РЕПУБЛИЧКА РАДИОДИФУЗНА АГЕНЦИЈА http://www.rra.org.rs/cirilica
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО http://www.rjp.gov.rs/
ФИСКАЛНИ САВЕТ http://fiskalnisavet.rs/lat/