Објављен текст : 03.01.2018

У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ERP). У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да сваки  нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Циклус почиње јуна сваке године издавањем детаљних смерница од стране Европске комисије за Западни Балкан и Турску, a завршава се маја наредне године усвајањем заједничких закључака на на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања у Бриселу. У току је четврти циклус израде ERP –a за период 2018 – 2020.

ERP се састоји из дела посвећеног макро-економској ситуацији и монетарној политици и дела о приоритетним структурним реформама (ПСР). Израду документа координира Министарство финансија и Народна банка Србије за први део, и Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике за део о ПСР. У изради документа активно учествује Радна група за израду и праћење спровођења ERP основана одлуком министра финансија.

Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ, смерницама Европске комисије (ЕК) и препорукама Савета за економска и финансијска питања ЕУ. Структурне реформе у ERP 2018-2020, у складу са смерницама ЕК, организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама; реформа тржишта енергије и транспорта; секторски развој; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживањe, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запосленост и тржиште рада; социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности и приказане у 18 ПСР.

Нацрт ERP 2018-2020 је стављен на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018. године.

ERP 2018-2020 ће бити усвојен од стране Владе Републике Србије, и достављен Европској комисији до краја јануара 2018. године. ERP ће бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама средином маја 2018. године, у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима, као и са организацијама цивилног друштва о којима се сачињава посебан анекс документа ERP.

Сва питања и коментари могу се упутити Министарству финансија преко следеће интернет адресе: erp@mfin.gov.rs.

ERP 2017-2019 као и Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања из маја 2017. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2017-2019

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) – јавна расправа од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018.