Објављен текст : 28.06.2015

У складу са надлежностима утврђеним чланом 33. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 14/15), а у вези са започетим активностима на унапређењу управљања јавним политикама, Републички секретаријат за јавне политике започео је процес креирања базе података ради јачања аналитичке основе за креаторе јавних политика, а све у циљу бржег и ефикаснијег споровођења приоритетних циљева утврђених Акционим планом за спровођење програма Владе.


С тим у вези, Републички секретаријат за јавне политике позива све научно-истраживачке институте и друге организације (think tank и NGO организације) да доставе линкове или материјале свих истраживања којимa располажу, а за која сматрају да могу да допринесу планирању у оквиру приоритетних циљева Владе у наредном периоду, како бисмо их учинили јавно доступним за све учеснике у креирању јавних политика на нашој интернет страници.
Путем следећег линка се можете упознати са 98 приоритетних циљева Владе утврђених Акционим планом за спровођење програма Владе, усвојеним на седници одржаној 27. фебруара 2015. године.


http://www.rsjp.gov.rs/prioritetni-ciljevi-vlade-srbije-utvrdjeni-akcionim-planom-za-sporvodjenje-programa-vlade


Уједно, захваљујемо се свим научно-истраживачким институтима и другим организацијама које су нам до данас проследили релевантна истраживања.
Све материјале којима располажете можете нам послати на електронску адресу

bazajavnepolitike@rsjp.gov.rs