Обавеза спровођења АЕП уведена је у правни систем Србије у октобру 2004. године изменама Пословника Владе. Овим изменама уведена је обавеза да се при изради закона и других прописа, припрема и образложење које садржи одговоре на питања, у складу са ОЕЦД-овим препорукама. То значи да се при изради сваког закона и другог прописа од стране ресорног министарства очекује да припреми и образложење која ће дати одговоре на следећа питања:

 

  • Који проблем се решава прописом?
  • Који циљеви треба да се постигну доношењем акта?
  • Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема?
  • Зашто је доношење акта најбоље решење датог проблема?

 

На основу члана 40. Пословника Владе, кao прилoг уз нaцрт зaкoнa прeдлaгaч дoстaвљa и aнaлизу eфeкaтa зaкoнa, кoja сaдржи слeдeћa oбjaшњeњa

 

  • На кога ће и како утицати решења предложена у акту?
  • Да ли позитивни ефекти акта оправдавају трошкове његове примене?
  • Који су трошкови које ће примена акта изазвати грађанима и привреди, посебно малим и средњим предузећима (МСП)?
  • Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију?
  • Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о акту?
  • Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили циљеви доношења акта?

 

На основу члана 46. ст. 6 Пословника Владе о анализи ефеката закона предлагач прибавља мишљење Кaнцeлaриje зa рeгулaтoрну рeфoрму и aнaлизу eфeкaтa прoписa. Ако предлагач оцени да уз нaцрт зaкoнa нe трeбa дa прилoжи aнaлизу eфeкaтa зaкoнa, дужaн je дa o тoмe прибaви мишљeњe Кaнцeлaриje зa рeгулaтoрну рeфoрму и aнaлизу eфeкaтa прoписa.