Објављен текст : 09.11.2016

Спровођење пројекта PERFORM је започето у октобру 2015. године, захваљујући финансијској и техничкој подршци Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation и Универзитет у Фрибургу. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је узео учешће у спровођењу једног од четири пилот пројекта, што је омогућило спровођење четири, а не три пилот пројекта колико је то било планирано. Основни циљ Пројекта је унапређење услова за потпуну примену принципа „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“ (еvidence-based policy making).

Републички секретаријат за јавне политике, као надлежни орган за обезбеђење квалитета јавних политика и прописа, препознао је потребу унапређења процеса доношења одлука, односно прописа и јавних политика. Управо је то и разлог за спровођење пројекта PERFORM, будући да је један од најбитних принципа, који доприноси квалитету креирања и спровођења јавних политика, принцип „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“. Примена овог принципа подразумева повезивање научне заједнице и доносилаца одлука, у виду укључивања научне заједнице у процес креирања јавних политика. Конкретно, учешће истарживачких организација се огледа у изради анализа и студија које треба да пруже увид у стање области која је предмет уређења одређене јавне политике, кључне проблеме и пруже одговарајуће препоруке за даље поступање.

У циљу унапређења квалитета јавних политика и прописа, Пројекат  је обезбедио финансијску подршку за спровођење четири пилот пројекта који представљају четири паралелна процеса сарадње између: 

1. Министарства привреде и Еконосмког факултета, Универзитета у Београду, ради спровођења истраживања на тему „Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија“;

2. Министарства омладине и спорта и Економског институт, ради спровођења истраживања на тему „Анализа регулаторног оквира предузетништва три најперспективније делатности, са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике“;

3. Комисија за заштиту конкуренције и Института економских наука Београд, ради спровођења истраживања на тему: „ Анализа тржишта постпродајних услуга“;

4. Министарства културе и информисања и Академије уметности, ради спровођења истраживања на тему „Анализа опганизације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“.

 

Целокупан процес спровођења пилот пројеката је чинило неколико кључних фаза: расписивање јавног позива за доносиоце одлука да номинују теме за спровођење истраживања и израду студије , рангирање и селекција тема на основу утврђених критеријумарасписивање јавног позива за акредитоване истраживачке организације да аплицирају за спровођење истраживања и израду студије на једну од три прворангиране теме и накнадно за тему Министарства културе и информисања; рангирање и селекција пријава за три прворангирана наручиоца истраживања , потом и за Министарство културе и информисања. Потом је уследио процес спровођења истраживања и остваривање сарадње између наручилаца истраживања и истраживача. Као резултат успешно окончаних истраживања и израђених студија, на обострано задовољство наручилаца и испоручилаца истраживања, одржане су презентације све четири студије (хиперлинковати са вешћу о одржаним презентацијама), које ће у следећој етапи бити искоришћене за потребе креирања и спровођења јавних политика и прописа.