Објављен текст : 20.05.2016

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.

Споразум је билатерално потписан 7.октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума Народна Скупштна РС усвојила 29.децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику РС – међународни уговори, бр. 24/15 ступио је на снагу 7. јанура 2016.године.

Циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих јавних политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности у привреди и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.

Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога је овај Пројекат усмерен на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе. Осим три  димензије реформи: у привреди(индустријске полтике и извоз), тржиту рада (активне мере запошљавања) и науци (реформа научног сектора), Пројекат развија кроз Републички секретаријат за јавне политике хоризонталну координацију унапређења у управљању јавним политикама у овим областима.

Активности на Пројекту спроводе - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП).

РСЈП има улогу главног координатора Пројекта (хоризонтална коордианција) и председава Међуресорним радним телом Владе, које је основано 14.јануара 2016. године, у циљу подршке реформама и унапређењу управљања јавним полтикама у овим областима. 

Више информација о пројекту можете сазнати: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

 

АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ


1.

На другој седници Међуресорног радног тела Владе усвојен је Пројектни оперативни приручник (Project Operations Manual – POM), као један од последњих предуслова за ефективност зајма. Овај документ садржи  правила  Пројекта, методе, смернице, специфичне развојне планове, стандардну документацију и процедуре за реализацију Пројекта. POM ће бити од помоћи у оперативном спровођењу свих пројектних активности, извештавању и контроли резултата.

  1. PDF Projektni operativni priručnik projekat za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja на српском језику
  2. PDF Project Operations Manual Competitiveness & Jobs Project на енглеском језику
  3. ESMF - Environmental and social management framework на еглеском језику
  4. OPUZRSP – Okvirni program za upravljanje zivotnom sredinom i socijalnim pitanjima на српском језику

 

2.

Светска банка је 5. маја 2016. године одобрила Извештај који је усвојен на конститутивној седници Међуресорног радног тела,одржаној 23. фебруара 2016. године а који обухвата Прелазни финансијски извештај и Извештај о испуњености ретроактивних DLI за 2015. годину (Показатељи учинка од чијег постизања зависи исплата средстава зајма). Извештај о испуњености ретроактивних DLI за 2015. годину можете пронаћи на следећем линку овде


Извештај о пројекту за 2016. годину

July-December 2016 progress report

2016 Annual Performance Report of the PPMC system


3. ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - РАЗВОЈ СЕКТОРСКИХ ПОЛИТИКА (2А.2.5.1.) У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

Contract Award ENG Sector Policy Development

4. ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНАЛИЗА ПЕРФОМАНСИ РЕАЛНОГ СЕКТОРА И АНАЛИЗА ЛАНАЦА ВРЕДНОСТИ (2А.2.5.2) У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

Contract Award ENG Performance and Value Chain Analysis of Selected Sectors 2A.2.5.2 under competitivness and jobs project


5. ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – NABAVKA IT OPREME I SOFTVERA (B.G.1.1) У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА


B.G.1.1._IT_Equipment_Contract-Award


CONTRACT AWARD INFORMATION – PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT AND SOFTWARE (B.G.1.1.) WITHIN THE COMPETIVNESS AND JOBS PROJECT


B.G.1.1._IT_Equipment_Contract-Award


ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

B.G.1.2. Office Furniture Contract-Award SER

B.G.1.2. Office Furniture Contract-Award ENG


ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АКТИВНОСТИ САРАДЊЕ СА ЗАИНТРЕСОВАНИМ СТРАНАМА (B.1.7) У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

Contract Award ENG Stakholder Outreach Activities B.1.7

 

ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016. годину

 (период од 29. децембра 2015.године закључно са 31. децембром 2016. године), 2017. годину, 2018. годину и 2019 годину (закључно са 30. јуном 2019. године)(B.1.5.)

Audit Contract Award B.1.5.


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SPECIALIST (B.1.6.)

  2017 0606 REoI  Environemtal and Social Managament Specialist B.1.6.final for publishing


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES: CONSULTANT FOR DESIGN AND SUPERVISION OF RDI SELF-ASSESSMENT METHODOLOGY (REF. 3A.3.1.)

2017 1016 REoI C3  Design and Supervision of RDI self assesment methodology 3A.3.1 for publishing


 

EXTENSION OF THE REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES: CONSULTANT FOR DESIGN AND SUPERVISION OF RDI SELF-ASSESSMENT METHODOLOGY (REF. 3A.3.1.)

2017 1031 Extension REoI C3  Design and Supervision of RDI self assesment methodology 3A.3.1


 IMPACT EVALUATION SPECIALIST (TWO CONSULTANTS)

2018 0219 REoI C1 Impact Evaluation Specilaist 1A.1.5. and 1A.1.6


 

Konkurs za prikupljanje pisama zainteresovanosti - Evaluacija implementacije Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija (MGs Program) и Programa transfera tehnologija  (TTF Program) – ref.no. 3A.3.7. - на српском језику

REoI_3A.3.7._Evaluation_of_MGP_and_TTF


Request for Expression of Interest - Evaluation of Implementation of the Mini and Matching Grants Programs (MGs Program) and Technology Transfer Program (TTF Program) – ref.no. 3A.3.7. - на енглеском језику

REoI_3A.3.7._Evaluation_of_MGP_and_TTF


 Extension of the Request for Expression of Interest deadline - Evaluation of Implementation of the Mini and Matching Grants Programs (MGs Program) and Technology Transfer Program (TTF Program) – ref.no. 3A.3.7. - на енгелском језику

REoI 3A.3.7. Evaluation of MGP and TTF


Produžetak roka za dostavljanje pisama zainteresovanosti - Evaluacija implementacije Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija (MGs Program) и Programa transfera tehnologija  (TTF Program) – ref.no. 3A.3.7. - на српском језику

REoI 3A.3.7. Evaluation of MGP and TTF


 6. СЕДНИЦЕ МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА (МРТ)

ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

 • ОДРЖАНА ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

Тринаеста седница МРТ-а одржана је 28. јуна 2017.

Седница је сазвана ради правовремене припреме Извештаја о напретку за период јануар - јун 2017.

Констатовано је да су сви учесници у Пројекту - корисници средстава правовремено добили стандардне обрасце за извештавања, а нагласак  је стављен на Наративни извештај и на Акциони план за превазилажење застоја у достизању планираних резултата.

Наративни део Извештаја и АП за превазилажење застоја су, иначе, места где се аргументовано могу отворити одређена питања и  указати на тачке Пројекта које, потенцијално, могу захтевати редефинисање - измену, допуну, брисање, прецизирање кључних индикатора, рокове и процедуре.

ОДРЖАНА ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

 На Десетој, редовној седници Међуресорног радног тела, 21.фебруара 2017.године донета је Одлука о усвајању Нацрта извештаја о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јул - 31. децембар 2016. године и Нацрта годишњег извештаја о учинку  за систем планирања, праћења и координацију политика у 2016. години.

 После усвајања, нацрти оба извештаја достављени су Светској банци ради добијања одговарајућих коментара у функцији припреме предлога извештаја о напретку и извештаја о учинку, чијим се усвајањем на следећој, Једанаестој седници Међуресорног радног тела, стичу услови за подношење захтева за повлачење средстава по основу Зајма.

За усвајање текста оба нацрта, чланови Међуресорног радног тела изјаснили су се једногласно.

• ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА  МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

• ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

Седма седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 13. октобра 2016. године.

У оквиру предвиђеног циклуса извештавања разматран је додатак Извештају о напретку пројекта који се односи на унапређења система за планирање, координацију и праћење јавних политика из области конкурентности и запошљавања, као и успостављање система управљања на основу учинака у форми прилога Извештају о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јануар - 30. јун 2016. године.  

Прилог уз Извештај одговорио je на захтев Банке који се односио на детаљно описивање напретка у успостављању система планирања, мониторинга и координације међу корисницима Пројекта, који ће бити уведен као општи модел у функционисање јавне управе, као један од циљаних  исхода Пројекта. 

Усвајањем интегралног текста Извештаја о напретку Пројекта Светске банке за унапређење конкурентности и запошљавања, са описаним прилогом, стекли су се услови за подношење захтева Светској банци за повлачење средстава зајма, који се односи на, до сада, постигнуте резултате.

Izveštaj o napretku Projekta Svetske Banke za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period 01. januar - 30. jun 2016. godine

Izveštaj o uspostavljanju Sistema za planiranje, pracenje I koordinaciju politika

 

• ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

• ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

• ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ  ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

• ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

Трећа седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања заказана за 12. мај 2016. одржана је електронским путем.

Сви чланови Радног тела, у складу са Пословником о раду, електронским путем изјаснили  су се о тачкама Дневног реда, на које нису имали примедбе.

Једногласно су усвојени записник са друге седнице Међуресорног радног тела одржане 28. марта 2016. године и План набавки који је одобрила Светска банка.

• ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА

 • ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА МЕЂУРЕСОРНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ У ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА