Редни број Назив препоруке
1 Регистри и евиденције
2 Размотрити преношење надлежности за оверу спецификације опреме која је основ за ослобађање од царина за улог страног улагача на Агенцију за привредне регистре
3 Објединити Уписник поморских бродова, Уписник поморских трговачких бродова, Уписних поморских рибарских бродова, Уписник поморских јавних бродова, Уписник бродова унутрашње пловидбе, Уписник јавних бродова унутрашње пловидбе и Уписник чамаца и пловећих обј
4 Прописати да се у случају протека рока трајања производа, када се ради о свежим намирницама, количина неопорезивог расхода утврђује на основу записника обвезника.
5 Прописати царинско ослобођење за домаћу робу која се враћа у царинско подручје ради рециклаже, одлагања и/или уништења, као и њено ослобађање од акцизе, ако се ради о акцизној роби
6 Поједноставити поступак привременог увоза амбалаже за вишекратну употребу
7 Прописати могућност oбнављањa дозволе за трговину на мало дуванским производима по олакшаној процедури