Објављен текст : 05.10.2017

Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења другог круга „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 12. септембра 2017. године за сва министарства, као и независне и самосталне организације надлежне за креирање и спровођење јавних политика. У јавном позиву су доносиоци одлука позвани да номинују теме из своје области, ради финансирања студија и анализа за потребе креирања и праћења јавних политика у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука.

По затварању јавног позива, уследио је поступак прикупљање и евиденција свих уредно поднетих пријава са пратећом документацијом. Комисија је 4. октобра 2017. године спровела административну проверу достављене документације и поступак разматрања и оцењивања поднетих пријава у складу са утврђеном листом критеријума за селекцију тема за истраживања, као и селекцију и рангирање номинованих тема за анализе и студије. Након спровођења овог поступка, Комисија је утврдила Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема.

Овде можете преузети Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема,Извештај рада Комисије и Критеријуме селекције.

Учесници конкурса имају право приговора на утврђену Прелиминарну листу вредновања и рангирања, као и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од објављивања Прелиминарне листе, закључно са 10. октобром 2017. године.

Одлуку о приговору доноси Комисија најкасније у року од 7 дана од дана истека рока за пријем приговора.

Коначна одлука о избору тема, односно корисника биће донета у року не дужем од 15 дана од утврђивања Прелиминарне листе вредновања и рангирања, тј. до 1. новембра 2017. године. Ова одлука ће бити објављена на интернет страници РСЈП и достављена изабраним кандидатима.