Објављен текст : 28.03.2016

РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ

пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на тему  „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“, у надлежности Министарства културе и информисања, од 2. марта 2016. године

Пројакт „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Министарством културе и информисања, као наручиоцем истраживања, након истека рока за подношење пријава, спровеo je поступак отварања, оцењивања и селекције пристиглих пријава. Поступак отварања, оцењивања и селекције је спровела Комисија за оцену и селекцију пријава на тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“. Комисија је имала два заседања: прво, ради утвдњивања формалне исправности и благовремености достављених пријава и друго, за спровођење поступка оцењивања и селекције на основу прописаних материјалних критеријума.

            Након спровођења поменутог поступка, Комисија је утврдила Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава на седници одржаној 25. марта 2016. године:

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Број бодова

(макс. 100)

1

Академија уметности, Београд

1/138

73,75

2

Филозофски факултет

од 17. март 2016. године

70

3

Институт економских наука (ИЕН), Београд

132

58,75

Подносиоци пријава имају право подношења жалбе на утврђену Прелиминарну листу Пројекту „PERFORM” у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 31. марта 2016. године. Након истека периода за приговор и рока за одлучивања по уложеним приговорима, Пројекат „PERFORM”, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручицем истраживања, односно Комисија за оцену и селекцију пристиглих пријава,  објавиће коначну Листу о оцени и селекцији пријава најкасније до 8. априла 2016. године на сајту Републичког секретаријата за јавне политике.

Приговор се подноси на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА PERFORM - ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  - (НЕ ОТВАРАТИ)“, као и елкторнким путем на адресу perform@rsjp.gov.rs.

За време трајања рока за улагање приговора, сви учесници имају право увида у документацију, по претходној најави путем мејл адресе perform@rsjp.gov.rs.