Објављен текст : 13.12.2017

Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Пројектом „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB и наручиоцима истраживања (Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Кабинет министра за иновације и технолошки развој) након истека рока за подношење пријава по расписаном Jaвном позиву за акредитованe научно-истраживачкe организацијe, спровеo je поступак оцењивања и селекције пристиглих пријава. Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од пет тема наведених у јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава:

 

1. Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите;

2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити;

3. Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција;

4. Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу;

5. Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији.

 

За потребе спровођења поступка оцењивања и селекције, Пројакт „PERFORM” је формирао пет Комисија за оцену и селекцију достављених пријава, за сваку тему појединачно. Свих пет комисија су независно спроводиле поступак оцењивања и селекције, свака у вези са темом за коју је основана. Свака комисија је имала два заседања: једно ради утвдњивања формалне исправности и благовремености достављених пријава и друго за спровођење поступка оцењивања и селекције на основу прописаних критеријума.

 

            Након спровођења поменутог поступка, свака комисија је утврдила Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава за одређену тему. Тако да је:

 

1. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“, на седници одржаној 11. децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1

Филозофски факултет у Нишу у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту

398/1-01

98

2

Институт за политичке студије

512/1

83

3

Институт друштвених наука

740

91

 

2. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“,  на седници одржаној 11. децембра 2017. године, утврдила, следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Економски институт, Секонс – група за развојну иницијативу и Републички завод за социјалну заштиту

218/7

92

2.

Институт друштвених наука

740

84

 

 

3. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција“, на седници одржаној 12.децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Институт за криминолошка и социолошка истраживања

193

72

2.

Институт за упоредно право

 

/

36

 

4. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу“, на седници одржаној 11. децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Филозофски факултет у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту

1929/3

89

 

5. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији“, на седници одржаној 12. децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Економски факултет у Нишу

02-2636

87

2.

Институт економских наука

 

92

 

            Подносиоци пријава имају право подношења жалбе на утврђене прелиминарне листе пројекту „PERFORM” у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 18. децембра 2017. године. Након истека периода за приговор и рока за одлучивања по уложеним приговорима, Пројекат „PERFORM” у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручиоцима истраживања ће објавити коначне листе о оцени и селекцији пријава најкасније до 22. децембра 2017. године на интернет страни Републичког секретаријата за јавне политике.

Приговор се подноси на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА PERFORM - ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  - (НЕ ОТВАРАТИ)“, као и елкторонским путем на адресу perform@rsjp.gov.rs. На коверти је обавезно НАЗНАЧИТИ ТЕМУ за коју је приговор поднет, како би био упућен надлежној Комисији.

За време трајања рока за улагање приговора, сви учесници имају право увида у документацију, по претходној најави путем мејл адресе perform@rsjp.gov.rs.