Објављен текст : 23.03.2016

РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области, од 22. фебруара 2016. Године

 

Пројакт „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручиоцима истраживања (Министарство привреде, Министарство омладине и спорта и Комисија за заштиту конкуренције) након истека рока за подношење пријава по расписаном Jaвном позиву за акредитованe научно-истраживачкe организацијe, спровеo je поступак оцењивања и селекције пристиглих пријава. Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од три теме наведене у јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава:

 

1. Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, у надлежности Министарства привреде;

 

2. Анализа регулаторног оквира за развој предузетништва младих у три најперспективније делатности са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике, у надлежности Министарства омладине и спорта;

 

3. Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др.) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања, у надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

 

За потребе спровођења поступка оцењивања и селекције, Пројакт „PERFORM” је формирао три Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, за сваку тему појединачно. Три комисије су независно спроводиле поступак оцењивања и селекције, свака у вези са темом за коју је основана. Свака комисија је имала два заседања: једно ради утвдњивања формалне исправности и благовремености достављених пријава и друго за спровођење поступка оцењивања и селекције на основу прописаних критеријума.

 

            Након спровођења поменутог поступка, свака комисија је утврдила Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава за одређену тему. Тако да је:

 

1. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Ниво корпорaтивног упрaвљaњa у јaвним предузећимa чији је оснивaч Републикa Србијa“, на седници одржаној 18. марта. 2016. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Број бодова

(макс. 70)

1

Економски факултет

950/2

60

2

Институт економских наука (ИЕН), Београд

118

57

 

2. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Анaлизa регулaторног оквирa предузетништвa три нaјперспективније делaтности, сa предлогом поједностaвљењa пословaњa зa млaде предузетнике“,  на седници одржаној 22. марта. 2016. године утврдила, следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 60)

1.

Економски институт

08.03.2016.

58

2.

Економски факултет, Универзитет у Нишу

154/16

52

3.

Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)

08.03.2016.

43

 

            На седници Комисије која је одржана 16. марта 2016. године, на којој су отваране пристигле пријаве, следеће пријаве су оцењене као формално неисправне (непотпуне):

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Формални недостаци

1.

Институт за упоредно право, Београд

 

77

 

 

Пријава је достављена оверена и потписана, али не у оригиналу, већ као фотокопија и нису приложене по две препоруке за сваког члана истраживачког тима 

2.

Пословни факултет у Ваљеву, Универзитет Сингидунум

 

 

09.03.2016.

У достављеној пријави нису приложене по две препоруке за сваког члана истраживачког тима 

3.

Институт економских наука, Београд

117

 

У достављеној пријави није достављена Изјава да тражена средства за финанисрање истраживања нису већ обезбеђена из других извора

 

3. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања“, на седници одржаној 22. марта. 2016. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Број бодова

(макс. 100)

1.

Институт економских наука  Београд

113

80

2.

Правни факултет Универзитета у Београду

01бр.572/1

75

3.

Економски факултет, Универзитет у Београду

951/2

70

4.

Економски институт Београд

8. марта 2016.

65

 

            Подносиоци пријава имају право подношења жалбе на утврђене прелиминарне листе пројекту „PERFORM” у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 28. марта 2016. године. Након истека периода за приговор и рока за одлучивања по уложеним приговорима, Пројекат „PERFORM” у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручиоцима истраживања ће објавити коначне листе о оцени и селекцији пријава најкасније до 4. априла 2016. године на сајту Републичког секретаријата за јавне политике.

Приговор се подноси на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА PERFORM - ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  - (НЕ ОТВАРАТИ)“, као и елкторнким путем на адресу perform@rsjp.gov.rs. На коверти је обавезно назначити тему за коју је приговор поднет, како би био упућен надлежној Комисији.

За време трајања рока за улагање приговора, сви учесници имају право увида у документацију, по претходној најави путем мејл адресе perform@rsjp.gov.rs.