Редни бр. Назив препоруке
1 Обезбедити доступност свих регистара које води Републички геодетски завод преко интернет стране надлежног органа, утврдити крајње рокове за њихово установљавање и обезбедити уношење у Регистар о непокретностима ЈМБГ грађана и матични бр. правних лица
2 Објавити стандарде за разврставање ловотуристичких објеката у категорије на интернет страници регулаторног тела односно Агенцијe за привредне регистре
3 Изменити Правилник о плаћању посебне накнаде (путарине) за употребу магистралних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици („Службени гласник РС“, бр. 50/99), тако што ће се категоризација моторних возила прописати у складу са релевантним техничким
4 Омогућавање свим пореским обвезницима електронско достављање ППОПЈ и ППОД образаца
5 Обезбедити јединствено вођење података о државној помоћи и подстицајима у оквиру Регистра мера и подстицаја регионалног развоја који ће водити АПР
6 У Регистру страних удружења увести правило да ћутање администрације значи одобравање и максималан рок за поступање у складу са роковима за поступање Регистра привредних субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве
7 У Регистру залоге увести правило да ћутање администрације значи одобравање и максималан рок за поступање у складу са роковима за поступање Регистра привредних субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве
8 Увести правило да ћутање администрације значи одобравање. Увести максималан рок за поступање Регистра удружења у складу са роковима за поступање Регистра привредних субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве
9 Усвојити нов закон о регистрацији којим би се на јединствен начин регулисало вођење свих регистра који су у надлежности Агенцијеза привредне регистре
10 У Регистру јавних гласила увести правило да ћутање администрације значи одобравање и максималан рок за поступање у складу са роковима за поступање Регистра привредних субјеката - 5 дана од дана пријема регистрационе пријаве
11 Усвојити закон којим ће се регулисати уговор о факторингу, оснивање и функционисање регистра факторинга и прописати обавеза регистрације уговора о факторингу
12 Прописати да се проверa испуњености услова за стицање права на порески подстицај, може вршити у просторијама пореског обвезника, у случајевима када се ради о обимној документацији.
13 Регулисати могућност да страни исплатилац прихода и порески обвезник странац врше уплату пореза у Србији директно из иностранства у буџет Србије, или увести механизам плаћања преко агента у Србији
14 Размотрити потребу да се лицима упућеним у Србију (страним држављанима-пореским обвезницима) додели посебан порески број од стране пореске управе, уместо евиденционог броја за странце који додељује полиција
15 Прописати да се уплата пореза и доприноса по основу зараде запослених врши на јединствен рачун за уплату, а да Управа за јавна плаћања без одлагања врши распоред уплаћених средстава у складу са процентуалним учешћа поједине врсте јавног прихода, изузев ако
16 Прописати да привредни субјекти пре отпочињања делатности не плаћају накнаду за истицање фирме на пословном простору
17 Објавити обрасце који се подносе у поступку добијања дозволе за лов
18 Укидање обавезе достављања оригинала извода из АПР-а омогућавање достав у фотокопији
19 Омогућити пореским обвезницима могућност увида у пореске картице електронским путем.
20 Прописати да се са пријавом места новог пребивалишта сматра да је аутоматски извршена и одјава са ранијег места пребивалишта
21 Укинути ограничење по коме домаће физичко и правно лице може тражити заштиту проналаска у иностранству, тек по истеку рока од три месеца од датума подношења пријаве патента надлежном органу за заштиту тог проналаска
22 Евидентирање директних улагања у иностранству (привредно друштво, огранак и представништво)
23 Објављивање аката Пореске управе који се примењују у односу на трећа лица
24 Усвојити одговарајући подзаконски акт Мин. Фин. Који треба да омогући да се пријава врши само у Министарству финансија као и најмање једнаке услове онима који су били прописани од стране МЕРР
25 Регулисати јавно-приватно партнерство у области обављања делатности од општег интереса
26 Прописати обавезу регистрације привремених мера забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима које су одређене у судском поступку у Регистар судских забрана, који би се водио при Агенцији за привредне реги
27 Опште препоруке за измену Закона о привредним друштвима
28 Прописати који се дан сматра даном достављања позива члановима друштва са ограниченом одговорношћу на седницу скупштине друштва
29 Прописати да акционари не могу тражити на увид акта из члана 342. Закона о привредним друштвима, ако их је привредно друштво прогласило пословном тајном
30 Подзаконским актом – Упутством, односно Инструкцијом детаљније регулисати трансферне цене
31 Прописати да је страна веродостојна исправа – фактура, веродостојна исправа на основу које се може поднети предлог за извршење
32 Прописати да странка може поднети предлог за промену средства извршења и након отпочињања извршења уколико је очигледно да се намирење потраживања не може спровести по првобитно предложеном средству извршења.
33 Прописати могућност да се уговором о финансијском лизингу предвиди право откупа предмета лизинга пре истека рока на који је уговор закључен
34 Прописати могућност куповине непокретности путем финансијског лизинга
35 Ускладити појам и дефиницију појма „резидент“ у Закону о девизном пословању
36 Укинути обавезу пријављивања компензационих послова на два места (у МЕРР и у Министарству финансија - Девизни инспекторат)
37 Прописати да резиденти могу вршити плаћање ради куповине и других дужничких дугорочних хартија од вредности у иностранству које имају одређен рејтинг код агенција за процену бонитета, односно које су, према последњем рангирању које је извршио Standard and
38 Успоставити јавни регистар меница и овлашћења које је дужник дао својој банци и свом повериоцу за принудну наплату
39 Прецизирати услове за обављање делатности превоза у друмском саобраћају, тако што ће се прописати да превозник испуњава услове у погледу броја возила и ако је иста прибавио путем уговора о финансијском лизингу или дугорочном закупу
40 Прописати правне последице прекорачења – истека рока важења грађевинске дозволе
41 Укинути обавезу плаћања пореза на употребу пловних објеката за привредне субјекте којима ти пловни објекти служе за обављање основне делатности
42 Прописати да се сабира тржишних вредности код другог (и сваког следећег) решења о наслеђивању односно поклону између истих лица
43 Прописати право на порески кредит у висини плаћеног пореза на наслеђе и поклон у иностранству, за предмете који се налазе у иностранству, а у циљу избегавања двоструког опорезивања резидената код пореза на наслеђе и поклон
44 Прописати институт самопријављивања и његове правне последице
45 Прописати обавезу Управе царина да достави декларанту налаз о резултатима и анализи прегледа у року од 30 дана од дана узумања узорака
46 Дефинисати да се под „улагањима“ у основна средства сматраjy искључиво плаћена срeдства
47 Дефинисати прецизније шта су улагања у основна средства по основу којих се стиче право на порески подстицај
48 Усаглашавање обрасца ПБ-1 са Законом о порезу на добит предузећа
49 Измена ПК обрасца
50 Прецизирати подзаконским актом вредност која би требало да се користи као почетна вредност основних средстава у случају статусних промена
51 Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу по основу продаје непокретне имовине, хартија од вредности, удела и права индустријске својине, евидентирани у пословним књигама обвезника
52 Прописати да се произвођач, односно увозник дуванских производа самостално стара о објављивању решења о њиховом упису у Регистар о маркама дуванских производа
53 Поједноставити компликовану процедуру објављивања решења о упису у Регистре који се воде у складу са Законом о Дувану
54 Прописати могућности добијања уверења о положеном испиту, легитимације и ознаке за туристичког аниматора
55 Прописати - прецизирати услове које буџетски корисници треба да испуне да би добили одобрење за пружање услуга смештаја и исхране трећим лицима, као и начин издавања одобрења.
56 Укинути могућност пружања смештаја и исхране трећим лицима од стране привредних субјеката који нису туристички привредни субјекти
57 Регулисати специфичне авантуристичке и спортско – рекреативне услуге у туризму и брисати одредбу којом се овлашћује министар да пропише техничке услове, средства за пружање услуга, као и програм и начин стручног оспособљавања лица која пружају наведене усл
58 Прописати могућности добијања уверења о положеном испиту за локалног туристичког водича
59 Регулисати статус сеоских туристичких домаћинстава и прописати њихову категоризацију
60 Прописати да се једним подзаконским актом регулишу минимални технички и санитарно-хигијенски услови и стандарди за категоризацију за све врсте угоститељских објеката, а не да се та материја регулише са више подзаконских аката
61 Прописaти да се у покретном објекту може припремати и услуживати храна
62 Предвидети да Регистар задужбина, фондација и фондова води Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре
63 Објавити образац који се подноси у поступку добијања ловне дозволе за лов крупне дивљачи
64 Укидање обавезе враћања поништене потврде о издатом ПИБ-у и прописивање поступања у случају када је исти ПИБ додељен за два или више лица
65 Прописати институт самопријављивањa те да поступање по истом неће резултирати покретањем поступка поводом пореског прекршаја (Voluntary disclosure)
66 Могућност подношења измењене пореске пријаве у роковима застарелости од 5 годинa
67 Прописивање само једног рока за застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања (5 година)
68 Усклађивање одредби Уредбе о висини трошкова принудне наплате пореза са другим прописима Републике Србије
69 Укидање захтева за банкарском гаранцијом и увођење уговора између сродних високошколских установа као вида обезбеђења
70 Објавити стандарде за разврставање угоститељских објеката у категорије са истакнутом верификационом листом на интернет страници регулаторног тела, односно Агенцији за привредне регистре
71 Прецизирати услове за добијање лиценци за организатора путовања и посредника у организовању туристичких путовања, као и податаке који се региструју и евидентирају у Регистар туризма и поступак регигистрације и евидентирања
72 Прописати да се порез по одбитку плаћа на приходе које оствари нерезидентни обвезник од резидентног обвезника, између осталог и по основу закупа непокретности и покретних ствари које се налазе на територији Републике Србије
73 Након усвајања правилника, којим се прописује програм и начин полагања стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца, као и облик и садржину легитимације и ознаке туристичког водича, туристичког пратиоца и туристичког аниматора, исти објавит
74 Проширити примену Закона о порезу на добит предузећа и на права сродна ауторском праву у смислу Закона о ауторским и сродним правима
75 Прописивање да се накнада из осигурања лица опорезује по стопи од 20 посто на разлику између целокупног износа исплаћене накнаде од стране осигуравајуће куће и укупно уложених средстава од стране осигураника
76 Прецизирати да се право на порески подстицај из члана 50г губи у случају када обвезник прекине са пословањем, престане да користи или отући средства из чл. 50а и 50б, а у нова средства не уложи у истом пореском периоду износ једнак тржишној цени отуђених
77 Брисање концепта „фундаменталне грешке“
78 Објавити образац на коме се подноси захтев за утврђивање испуњености минимално-техничких услова пре почетка обављања делатности
79 Објавити образац на коме се подноси захтев за утврђивање кућних бројева и означавање зграда и грађевинских парцела кућним бројем
80 Прописати продужење рока за подношење пореске пријаве у случају прихода примљених из иностранства
81 Прецизирати подзаконским актом дан у односу на који ће се вршити утврђивање испуњености услова који се односи на укупан број запослених за остваривање права на порески подстицај
82 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку издавања дозволе за увоз, извоз или транзит прекурсора прве, друге или треће категорије, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
83 Oбустављањe примене законом непрописаног концепта “стварног исплатиоца прихода“
84 Изменити или донети нова упутства Пореске управе о начину и поступку евидентирања обвезника за порез на додату вредност
85 Након усвајања, правилника који регулише поступак издавања лиценце за обављање послова туристичких агенција, објавити исти на интернет страни МЕРР и Агенције за привредне регистре
86 Усвојити нови правилник који уређује начин и услове пружања услуга и коришћења средстава Националне службе за запошљавање, у складу са одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, а постојећи Правилник о начину и условима пружања ус
87 Прописати продужење рока за обрачун и уплату пореза по заради оствареној у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно
88 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку издавања уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата и столова за игре на срећу, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
89 Укинути законску обавезу послодавцa да донесе акт о процени ризика у писменој форми, за сва радна места у радној околини
90 Признавање обрачунатих а неисплаћених отпремнина у пореском билансу у периоду у којем су исплаћене
91 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку периодичног прегледа уређаја за руковање теретом, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
92 Признавање расхода по основу обезвређења вредности учешћа у капиталу правних лица, акција, осталих хартија од вредности и залиха, у пореском периоду у коме је та имовина продата, односно употребљена
93 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку признавања способности произвођача бродске опреме и бродоградилишта и испитних институција, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
94 Прописивање да се издаци за репрезентацију признају као расход у износу до 0,5 посто од укупног прихода
95 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку утврђивања способности брода о спречавању загађења, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
96 Прописати да се плаћање месечних аконтација врши за месец у коме је пријава поднета и то почев од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета
97 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку утврђивања способности поморских бродова за превоз опасних упакованих и крутих расутих терета, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
98 Прописати да се матичном правном лицу – резиденту Републике, који је од своје нерезидентне филијале остварио приход по основу ауторских накнада и камата, признаје право на порески кредит за порез по одбитку који је његова нерезидентна филијала платила у ин
99 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку утврђивања способности поморског брода о испуњавању услова за превоз путника, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
100 Омогућавање да се на терет расхода у пореском билансу банака признају расходи исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама
101 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку вршења ревизије, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
102 Измена одредбе која се односи на заштитну меру забране обављања делатности
103 Прописати да центри за репродукцију животиња врше промет репродуктивног материјала и предузетницима
104 Прописати да акти Управе Царина (правилници, наредбе, упутства, наредбе, обавезне инструкције), који се примењују у односу на неодређени број трећих лица, ступају на снагу најраније даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије и морају бити за с
105 Прописати да право на порески кредит из овог члана не престаје у случају статусних промена нити у другим случајевима промене правне форме обвезника у складу са законом којим се уређују привредна друштва и предузетници
106 Дозволити располагање примљеном робом пре њеног евидентирања у Књизи евиденције за основне намирнице - хлеб, пастеризовано млеко и дневне новине
107 Признавање осталих врста дугорочних резервисања на терет расхода у пореском периоду у коме је настао одлив готовине
108 Укидање могућности потпуног признавања претичућег износa камате и припадајућих трошкова из претходне године.
109 Укинути Трговачку књигу као евиденцију промета робе и услуга и изменити КЕПУ књигу као јединствени образац за вођење евиденције у свим фазама промета;
110 Објавити све обрасце који се користе у различитим поступцима санитарног надзора
111 Прописати могућност да оснивачи приватних високошколских установа имају већину у савету установе
112 Прибављање и уступање права индустријске својине знања и искуства
113 Укинути сувишну процедуру достављања извештаја о извршеним инвестиционим радовима у иностранству Девизном инспекторату
114 Заступање страних лица у земљи, поверавање страном лицу послова заступања у иностранству
115 Извођење инвестиционих радова у иностранству, односно уступање инвестиционих радова страном лицу у земљи
116 Прописати могућност да се пријаве/одјаве на обавезно здравствено осигурање запослених који раде ван седишта послодавца и запослених који имају пребивалиште ван места рада, могу вршити, поред филијале на чијем подручју осигураник има пребивалиште, и у филиј
117 Укидање обавезе достављања извода из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности у поступцима пред Комисијом за хартије од вредности
118 Прописати да новооснована правна лица не подлежу обавези ревизије финансијских извештаја за годину у којој су основана, осим ако посебним прописом није друкчије уређено
119 Прописати могућност да се превоз дуванских производа врши заједно са другим производима, ако су од њих одвојени у засебном паковању
120 Прописивање да за субјекте којима се ПИБ додељује преко Агенције за привредне регистре Пореска управа издаје потврду о додељеном ПИБ-у преко Агенције
121 Поједностављење административне процедуре издавања уверења о измиреним пореским обавезама
122 Укинути законску обавезу истицања фирме на путничким аутомобилима привредних субјеката
123 Укинути административну процедуру обавештавања Пореске управе о променама које се региструју у регистре које води Агенција за привредне регистре
124 Ускладити Правилник о техничким нормативима за покретне и затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/80, 9/86 и „Службени лист СРЈ“, бр. 21/94, 56/95 и 1/03) са прописима ЕУ односно директивом 9
125 Укинути сувишну процедуру достављања фактура Девизном инспекторату од стране резидената и нерезидената
126 Обавезу оглашавања у дневној штампи финансијских извештаја за јавна друштва заменити обавеом оглашавања на интернет страници Агенције за привредне регистре
127 Успоставити једношалтерски систем (“one-stop-shop“) за пријаву/одјаву запослених на обавезно социјално осигурање
128 Укинути законску обавезу оверe техничке исправности возила на путном налогу, осим за возила којим се врши јавни превоз путника и ствари и линијски превоз путника
129 Продужити трајања путних налога са 7 на 30 дана од дана издавања Објавити обрасце путног налога на интернет страници Министарства за инфраструктуру