На предлог Републичког секретаријата за јавне политике, Влада Републике Србије је на 192. седници 23. јануара 2016. године усвојила Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године, са пратећим акционим планом. Влада је овим документом, за наредних 5 година одредила стратешке смернице ка стварању ефикасне и ефективне јавне управе, максимално корисне за грађане и привреду. Ова Стратегија уједно је и у функцији спровођења Стратегије реформе јавне управе, чиме је заоукружен процес целокупне реформе у овој области.


Републички секретаријат за јавне политике радио је на изради Стратегије спроводећи детаљне анализе више од годину дана у сарадњи са представницима органа државне управе, привреде, међународних организација и организацијама цивилног друштва. Коришћена су међународна искуства у области регулаторне реформе, као и резултати и искуства из претходне Стратегије 2008-2011. Одржане су четири јавне расправе током октобра 2015. године са представницима ОЦД, привреде и са органима државне управе, при чему је завршна конференција одржана 21. октобра 2015. године.