Објављен текст : 20.10.2017

Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначну Листу вредновања и рангирања пријављених тема

Републички секратаријат за јавне политике je 5. октобра 2017. године објавио Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема, коју је утврдила Комисија за оцену и селекцију достављених пријава 4. октобра, по основу Позива, расписаног 12. септембра 2017. године. Позив је расписан за министарстава, као и независне и самосталне организације, надлежне за креирање и спровођење јавних политика, у оквиру спровођења II круга пројекта PERFORM. У Прелиминарној листи су утврђени прелиминарни резултати поступка оцењивања и селекције кандидованих тема за финансирање студија и анализа које ће бити употребљене за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области друштвених наука.

Учесници конкурса су имали право приговора на утврђену Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема, као и право увида у поднете пријаве и приложену документацију у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, закључно са 10. октобром 2017. године.

С обзиром да током жалбеног периода није било поднетих приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема, Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених тема, чији текст одговара тексту првобитно објављене Прелиминарне лист вредновања и рангирања пријављених тема, што је и констатовала у Одлуци о утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених тема и селекцији тема за финансирање студија и анализа. Одлука је коначна и садржи коначне резултате поступка избора и селекције кандидованих тема, али и констатацију да ће за преостала неискоришћена донаторска средства бити расписан још један Позив за кандидовање тема.