ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


Поступак за приступ информацијама од јавног значаја се води у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04,54/07,104/09,36/10), на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев обавезно садржи назив органа коме се упућује, име, презиме и адресу тражиоца, што прецизнији опис тражене информације , као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Свако може поднети захтев за приступ информацијама, а у захтеву не мора навести разлог тражења информација.


Републички секретаријат за јавне политике ће, у прописаном року, обавестити подносиоца захтева о поседовању информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати или упутити копију тог документа.Тражилац информације ће, такође, бити обавештен о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ евентуалних нужних трошкова и др.


Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан и обавља се у просторијама Канцеларије у радно време. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати израду нужних трошкова копије.
У наставку информатора је приложен шематски приказ поступка за приступ информацијама од јавног значаја и обрасци захтева за приступ информацијама од јавног значаја, обавештења о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије и жалби.

 

Захтев за информације од јавног значаја : линк

Обавештење о стављању на увид докумената који садржи тражену информацију и израду копије : линк

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији : линк

Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року ћутање управе : линк