Према Пословнику Владе Републике Србије предлагач је дужан да уз нацрт закона поднесе Изјаву о усклађености нацрта закона са прописима EУ. Изјава садржи процену усклађености нацрта закона са одговарајућим прописима EУ, односно уколико такви прописи не постоје у EУ – изјаву о тој чињеници. То не значи да постоји обавеза потпуне усклађености са прописима EУ. Ако економски и технички услови не омогућавају потпуну усклађеност, постоји могућност накнадног усклађивања. То што је посматрани закон у складу са законодавством, не значи да он испуњава и критеријуме ефективности. Прво, решења које закон садржи могу имати алтернативе које су такође усклађене са релевантним правним актом ЕУ, али тако да су те опције пожељније са становишта укупних ефеката које узрокују. Друго, ниво усклађености закона са таквим изворима (потпуно усклађен, делимично усклађен, неусклађен) такође подразумева алтернативе које је неопходно размотрити и анализирати, као и укупне ефекте везане за оквир и рокове у којима ће усклађеност бити постигнута.

 

Веома често ће се, у ситуацијама када се АЕП односи на регулативу везану за процес придруживања ЕУ, рећи да она нема сврху, јер су решења предетерминисана захтевима усаглашавања са acquis communautaire. Ипак, ово у већини случајева није тачно. Разлог је у томе што се регулисање одређених активности у ЕУ може вршити путем регулативе и путем директива.

 

Регулација (regulations) мора бити усвојена у целости и без амандмана од стране држава чланица и користи се у случајевима код којих је једнообразност неопходна како би се остварили одређени циљеви. Директиве (directives) су далеко флексибилније. Државе чланице су у обавези да у домаће законодавство уграде „основне захтеве“, при чему се њима препушта начин на који ће то учинити. То земљама даје значајан степен флексибилности у примени, а тиме и по ефекте. Стога је АЕП веома битан како би се утврдио најбољи начин примене директива ЕУ. Чак и у случајевима када се Србији, као будућој земљи кандидату, не оставља алтернатива, АЕП може бити веома важан јер анализира ефекте имплементације прописа.