Републички секретаријат за јавне политике, координатор пројекта „еПапир - самњење административног оптерећења привреде“, креирао је јединствено место за давање предлога привредника за унапређења или поједностављење 2500 поступака, које су у претходном периоду пописали органи јавне управе на централном нивоу. Од 15.маја на Порталу www.epapir.rsjp.gov.rs – очекујемо информације и мишљења привредника и пословних удружења - где и због чега привредници наил...
Објављен текст : 21.05.2018
Дигитализација административних поступака штеди новац грађана Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић оценила је да поједностављивање и дигитализација административних поступака штеде време и новац привреди и државној управи, али и да се на тај начин смањује и могућност корупције. Брнабић је на отварању конференције "е-Папир - смањење административног оптерећења" истакла да је пројекат "е - Папир" који се у Србији спроводи две године са циљем да се попишу и дигитализују сви админ...
Објављен текст : 28.04.2018
Орган у коме се попуњавају положаји: Републички секретаријат за јавне политике, Београд Положаји који се попуњавају: 1. Заменик директора Републичког секретаријата за јавне политике - положај у другој групи Опис послова: Обавља послове у складу са законом у оквиру овлашћења која му одреди директор Секретаријата; остварује сарадњу са другим органима и организацијама; замењује директора ако је одсутан или спречен; обавља и друге послове из делокруга Секретаријата...
Објављен текст : 27.04.2018
Скупштина Србије, усвојила је 19. априла Закон о планском ситему Републике Србије. У координацији са свим релевантним институцијама и кроз широки консултативни процес (државни органи, пословни сектор, НВО и локалне власти), који је трајао током три године, Влада је припремила пакет регулативе који уређује плански систем у Републици Србији (Предлог закона о планском систему Републике Србије и две уредбе Предлог уредбе о методологији за управљање јавним политикама и Предлог уредбе о м...
Објављен текст : 23.04.2018
Влaдa Рeпубликe Србиje је усвojилa 31. jaнуaрa 2018. године Прoгрaм eкoнoмских рeфoрми зa пeриoд 2018-2020. гoдине (енг. Economic Reform Programme – ERP), кao нajвaжниjи стратешки дoкумeнт у eкoнoмскoм диjaлoгу сa Eврoпскoм кoмисиjoм и државама члaницaмa Европске уније (EУ). Циљ овог документа је припрема Републике Србије, као државе кандидата за чланство у ЕУ, за учешће у процесу економског и фискалног надзора држава чланица ЕУ. Програм eкoнoмских рeфoрми Република Србија израђује на годи...
Објављен текст : 14.03.2018
На Економском факултету у Београду одржана јеконференција под називом „Превазилажење баријера код управљања истраживачким пројектима социјалних и технолошких иновација у дунавском региону”, на којој је учествовало више од 70 стручњака из региона из области иновација, науке и бизниса. Истакнуто је да су инвестиције у физички и људски капитал постале кључне детерминанте привредног раста. док је главно уско грло за ефектнији развој иновационе делатности ве...
Објављен текст : 05.03.2018
Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 05. фебруара 2018. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на две теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике Поступак оцењивања и селекције...
Објављен текст : 02.03.2018
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕпристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института, факултета, универзитета и центара изузетних вредности) које ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика у одређеној области, од 05. фебрура 2018. године Републички секретаријат за јавне политике, у са...
Објављен текст : 26.02.2018
Рeпублички сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe ћe у сaрaдњи сa НAЛEД-ом, нaрeднe чeтири гoдинe учествовати у спровођењу Прojeкта jaвнo - привaтнoг диjaлoгa, уз финансијску подршку Aмeричке aгeнциjе зa мeђунaрoдни рaзвoj (USAID). Циљ oвoг прojeктa je унaпрeђeњe диjaлoгa и aктивнe сaрaдњe измeђу јавне управе са једне и представника приврeде и oргaнизaциja цивилнoг друштвa са друге стране, рaди унaпрeђeњa пoслoвнoг oкружeњa у Рeпублици Србиjи. За више детаља о конкурсу, посетите следећи линк: http://nal...
Објављен текст : 26.02.2018
IОрган у коме се радно место попуњава:Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, БеоградIIРадно место које се попуњава: Шеф одсека, у звању виши саветник, Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима, Сектор за подршку планирању координацију и праћење спровођења јавних политика- 1 извршилац Опис послова: Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних сл...
Објављен текст : 22.02.2018
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и потпредседница Међународне финансијске корпорације (IFC) Џорџина Бејкер потписале су Споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Међународне финансијске корпорације, у вези са подршком у реализацији Пројекта унапређења пословног окружења у Републици Србији. Потписивању Споразума присуствовали су регионални директор IFC за Западни Балкан Томас Лубек и амбасадор Велике Британије у Србији Денис Киф. Пројекат унапређења пословног окружења,&nb...
Објављен текст : 21.02.2018
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и пројекат PERFORM, у циљу унапређења аналитичког приступа креирању и праћењу јавних политика заснованих на чињеницама и подацима објављују ПОЗИВ за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института, факултета, универзитета и центара изузетних вредности) које ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика у одређеној области &...
Објављен текст : 05.02.2018
Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку ГИЗ пројекта “Подршка реформи јавне управе“ 26. јануара одржао друго по реду представљање Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената. Уредба представља подзаконски акт предвиђен одредбама Закона о планском систему, који се тренутно налази у поступку усвајања у Народној скупштини. Представљање Уредбе је било намењено представницима цив...
Објављен текст : 29.01.2018
У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ERP). У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економи...
Објављен текст : 03.01.2018
Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 16. новембра 2017. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на три теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике Поступак оцењивања и селекције...
Објављен текст : 25.12.2017
У амфитеатру Националне службе за запошљавање одржана је, 22. децембра , презентација нове методологије за праћење услуга и активних мера тржишта рада. Развијена нова методологија је значајан резултат остварен у поткомпоненти 4.2. у компоненти 4 – рад и запошљавање у оквиру Пројекта за унапредјење конкурентности и запосљавања који се реализује на основу Споразума о зајму који је Република Србија потписала са Светском банком. Нову методологују у функцији побољшања ефективности активних ме...
Објављен текст : 25.12.2017
У Научно технолишком парку Београд, 14. и 15. децембра 2017. одржан је Иновациони камп. Овај камп је организован у циљу бољег разумеавња потреба софтверских компанија, ради дефинисање будућих приоритета за иновациону политику у Србији, и представља први у низу оваквих догађаја који ће бити организовани у наредном периоду као део процеса предузетничког откривања, односно учешћа свих заинтересоваих страна у изради Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализациј...
Објављен текст : 15.12.2017
У знаку „Стратешког развоја локалне самоуправе" – одржана је 45. скупштина Сталне конференције градова и општина (СКГО). Једна од главних порука највећег скупа локалне самоуправе у Србији, је да локалне власти имају кључну улогу у процесу европских интеграција, реформи и односа са грађанима, и да СКГО на најквалитетнији начин повезује владу и јединице локалне самоуправе. Међу највишим представницима државних органа, владиних и невладини...
Објављен текст : 13.12.2017
Комисија за оцену и селекцију достављених пријаваје након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначнуЛисту вредновања и рангирања пријављених тема поновљеном Позиву. Републички секратаријат за јавне политике je 1. децембра 2017. године објавиоПрелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном позиву, коју је утврдила Комисија за оцену и селекцију достављених пријав...
Објављен текст : 13.12.2017
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Пројектом „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB и наручиоцима истраживања (Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Кабинет министра за иновације и технолошки развој) након истека рока за подношење пријава по расписаном Jaвном позиву за акредитованe научно-истраживачкe организацијe, спровеo je поступак оцењивања и селекције пристиглих пријава. Посту...
Објављен текст : 13.12.2017
Иновативни пројекти српских предузећа - укупно 25 подржани су са 2,45 милиона евра у виду бесповратних средстава у оквиру програма подршке технолошким иновацијама. У оквиру Програма раног развоја, који је намењен предузећима у раној фази развоја, бесповратна средства су одобрена за 20 иновативних пројеката у укупном износу 1,45 милиона евра, док су у оквиру Програма суфинансирања иновација средства у износу од 1 милион евра одобрена за 5 пројеката. Појединачно, српс...
Објављен текст : 08.12.2017
Републички секретаријат за јавне политике је, уз помоћ пројекта „Подршке реформи јавне управе”- ГИЗ, 8.децембра 2017. године организовао представљање Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика. Уредба представља подзаконски акт предвиђен одредбама Закона о планском систему, који се тренутно налази у поступку усвајања у Народној скупштини. Скуп је организован са циљем...
Објављен текст : 08.12.2017
Представници Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта били су гости Републичког секретаријата за јавне политике. Посета је организована на иницијативу Босне и Херцеговине, у оквиру пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика“ (Strengthening capacities for strategic planning and policy development -SPPD II) са циљем упознавања добре праксе у процесима координације и планирања у оквиру реформе јавне управе у Ре...
Објављен текст : 08.12.2017
Резултати оцењивања и селекција пријава достављених по поновљеном Позиву за министарства и органе и организације надлежне за креирање и спровођење јавних политика – II круг пројекта PERFORM Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења другог круга „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селек...
Објављен текст : 01.12.2017
IОрган у коме се радна места попуњавају: Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд IIРадна места које се попуњавају: 1. Радно место за подршку праћења спровођења јавних политика– звање млађи саветник, Одсек за подршку управљању јавним политикама и праћење спровођења приоритета Владе, Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика - 1 извршилац Опис послова: Прикупља прилоге органа државне управе за при...
Објављен текст : 28.11.2017
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и пројекат PERFORM, у циљу унапређења аналитичког приступа креирању и праћењу јавних политика заснованих на чињеницама и подацима објављују ПОЗИВ за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института, факултета, универзитета и центара изузетних вредности) које ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика у одређеној об...
Објављен текст : 16.11.2017
У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске Уније (ЕУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ERP). Република Србија већ поседује искуство у изради овог стратешког документа, а у току је...
Објављен текст : 10.11.2017
Након спроведеног Позива за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења, који је трајао у периоду 12. септембра до 20. октобра 2017. године и на коме је одобрено 5 тема за финансирање анализа за потребе креирања, односно праћења јавних политика у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука, донета је одлука о поновном расписивању Позива. Позив се расписује за финансирање још 3 – 5 тема, за које ће бити обез...
Објављен текст : 07.11.2017
Република Србија, посвећана је Агенди одрживог развоја 2030 коју је усвојила Генерална скупштина УН, као наставак спровођења Миленијумских циљева. Реч је о 17 циљева развоја са фокусом на искорењивање сиромаштва, образовање, социјалну и здравствену заштиту, економски раст и решавањe климатских промена. У току је процедура приоритизације и прилагођавања циљева развоја ситуацији у нашој земљи. Републички секретаријат за јавне политике, уз подршку Немачке развојне сарадње ГИЗ, припреми...
Објављен текст : 25.10.2017
Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначну Листу вредновања и рангирања пријављених тема Републички секратаријат за јавне политике je 5. октобра 2017. године објавио Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема, коју је утврдила Комисија за оцену и селекцију достављених пријава 4. октобра, по основу Позива, расписаног 12. септембра...
Објављен текст : 20.10.2017
Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења другог круга „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 12. септембра 2017. године за сва министарства, као и независне и самосталне организације на...
Објављен текст : 05.10.2017
Четрнаеста седница Међуресорног радног тела Владе Србије (МРТ) за спровођење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања одржана je 2. октобра 2017. године. У центру пажње било је информисање чланова МРТ-а о актуелном стању у процесу извештавања Светске банке и разматрање могућих опција за унапређење ефикасности рада МРТ-а, укључујући и проширење састава чланства ради консолидације активности на реализацији Акционог плана за спровођење програма Владе (АПСПВ) и Пројекта...
Објављен текст : 04.10.2017
У кругу драгих колега и пријатеља, Републички секретаријат за јавне политике, обележио је три године заједничког рада на бољим јавним политикама у функцији развоја Републике Србије на принципима модернизације, инклузивности и одрживости. Од визије до применљивог концепта јавних политика, од методолошке подршке до рада на анализама, припреми стратегија и унапређењу прописа, РСЈП од оснивања негује са својим сарадницима дух заједништва на истим вредностима и циљевима. Заједно...
Објављен текст : 29.09.2017
На три узастопно одржана састанка заинтересованих страна током септембра (ресорна министарства за привреду, пољопривреду, шумарство и водопривреду, трговину, туризам и телекомуникације, просвету, науку и технолошки развој, Републички секретаријат за јавне политике - РСЈП, Привредна комора Србије - ПКС, Развојна агенција Србије - РАС, Економски институт и консултанти са осталих компонената Пројекта), разматрани су резултати истраживања Центра за економске студије ЦЕВЕС, ангажованог за израду лана...
Објављен текст : 26.09.2017
Савет за иновационо предузетништво и ИТ састао се са представницима Светске банке приликом чега су представљени резулати Тима за иновативно предузетништво и информационе технологије Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП). Састанак је водио Ненад Поповић, министар без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, као заменик председнице Савета - премијерке Ане Брнабић, што је потврда колико су иновације важне за даљи тржишни и економски развој Републике Србије....
Објављен текст : 25.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике , у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије и Немачком организацијом за сарадњу ГИЗ, у септембру, октобру и новембру 2017. године организује сет обука: “Ка квалитетнијим јавним политикама” – за државне службенике и „У сусрет променама“ - програм обуке за државне службенике на положају. Програм обука „Ка квалитетнијим јавним политикама” организован кроз 3 модула...
Објављен текст : 25.09.2017
Усклађене јавне политике које воде развоју друштва и економије, као и отворена, ефикасна и флексибилна државна администрација која је у служби грађана и руководи се интересима дугорочног развoја, неопходан су услов за приступање ЕУ, оцењено је током састанка министра европских пословаЦрне Горе, Александра Андрије Пејовића са представницима РСЈП - в.д. директорa Јасне Атанасијевић и в.д. заменика директора Бојане Тошић. На састанку који је одржан у Подгорици, било је речи о правном о...
Објављен текст : 14.09.2017
Представници Министарства финансија, Европске комисије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), уз пoдршку Рeпубличкoг сeкрeтaриjaтa зa jaвнe пoлитикe, одржали су увoдни сaстaнaк зa изрaду нoвoг Програмa економских реформи (ЕРП) зa пeриoд 2018-2020. гoдинe. Нa скупу су прeдстaвљeнe нoвe смeрницe Eврoпскe кoмисиje зa изрaду дoкумeнтa EРП, дeтaљaн плaн и динaмикa припрeмe EРП-a и њeгoвo усвajaњe, рaспoлoживa стручнa пoмoћ EК и OEЦД-a, кao и прeпoрукe и стeчeнa искуствa из прeтхo...
Објављен текст : 14.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом PERFORM, који подржава SDC - Швајцарска агенција за развој и сарадњу, објављује позив за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења, да кандидују теме ради финансирања студија и анализа за потребе креирања, односно праћења јавних политика у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука. У другом циклусу спровођења PERFORM пројекта биће изабране теме које с...
Објављен текст : 12.09.2017
На седници Владе Републике Србије 31.августа 2017.године, утврђен је Предлог закона о планском систему Републике Србије....
Објављен текст : 04.09.2017
Главни циљ српско – немачког пројекта развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе“ је пружање подршке Републици Србији у приступним преговорима са Европском унијом, како би се процес приступања одвијао ефикасно и био заснован на чињеницама и подацима. Пројекат је формално започео у октобру 2016. године и трајаће до децембра 2019. године. Укупна вредност пројекта је 5 милиона евра. Главни корисник пројекта је Министарство државне управе и локалне самоуправе, док су партнери н...
Објављен текст : 04.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) од 2015. године у континуитету организује обуке намењене запосленима у органима државне управе ради унапређења рада на креирању, доношењу, сповођењу и праћењу спровођења јавних политика. У циљу унапређења рада органа државне управе у овој и другим областима из надлежности РСЈП наши предавачи обучили у протекле две и по године преко 750 државних службеника. Само у првих седам месеци 2017. години кроз три модула (Управљање системом јавних...
Објављен текст : 11.08.2017
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са свим органима јавне управе, почео је попис административних поступака, са циљем успостављања јединственог јавног регистра за привреду и привредне субјекте. Попис је почео 5. јуна и трајаће до 11. августа 2017. године. Учествују сви државни органи, организације, јавне агенције, јавна предузећа и остале институције које у оквиру своје надлежности за привреду и привредне субјекте, спроводе административне поступке на нивоу Репуб...
Објављен текст : 09.06.2017
Фонд за иновациону делатност је на свечаном скупу у Научно-технолошком парку објавио наставак два програма подршке домаћим иновативним компанијама – Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација. Програми су намењени развоју иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом и великим потенцијалом за комерцијализацију. Средства су обезбеђена из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете науке и технолошког развоја, крозПројекат за унапређе...
Објављен текст : 02.06.2017
Дванаеста седница Међуресорног радног тела одржана је као тематска седница на којој су разматрани резултати досадашњих анализа конзорцијума за израду Развоја секторских политика и Перформанси и ланаца вредности, за изабране секторе: прехрамбена индустрија; гума и пластика; дрвна и машинска индустрија. Конзорцијуми које чине MAXIMA и Удружење послодаваца Србије – за секторске политике, и CEVES и Привредна комора Србије – за Перформансе и ланце вредности изабраних сектора ангажо...
Објављен текст : 17.05.2017
Једанаеста седница Међуресорног радног тела одржана је 22. марта 2017. Разматрани су и једногласно усвојени нацрти: Извештаја о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јул - 31. децембар 2017. године и Годишњег Извештај о учинку за систем планирања, параћења и координације политика у 2016. Усвојени нацрти оба извештаја, након седнице, достављени су Светској банци....
Објављен текст : 17.05.2017
Дванаеста седница Међуресорног радног тела одржана је као тематска седница на којој су разматрани резултати досадашњих анализа конзорцијума за израду Развоја секторских политика и Перформанси и ланаца вредности, за изабране секторе: прехрамбена индустрија; гума и пластика; дрвна и машинска индустрија. Конзорцијуми које чине MAXIMA и Удружење послодаваца Србије – за секторске политике, и CEVES и Привредна комора Србије – за Перформансе и ланце вредности изабраних сектора ангажо...
Објављен текст : 17.05.2017
У организацији Министарства привреде и Републичког секретаријата за јавне политике, а уз подршку пројекта Светске банке „ Конкурентност и запошљавање“, 10. априла 2017. године, у Клубу народних посланика, одржана је радионица на тему „Финансирање иновација“. Радионица је одржана као део широког консултативног процеса између представника државе и привреде, на тему иновација као кључног покретача конкурентности и стварања бољег привредног амбијента за послова...
Објављен текст : 13.04.2017
Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА IОрган у к...
Објављен текст : 29.03.2017
1.2017 0327 REoI C1 Analytics and Data Specialist for M&E...
Објављен текст : 27.03.2017
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) са имиџом младе институције - дочекао је првог пензионера. Са највише радног стажа и институционалне меморије међу нама, али и највише младалачке енергије, колегиница Мира Прокопијевић – помоћник директора за обезбеђење квалитета јавних политика, добила је заслужену привилегију – одмор на неодређено време. Време њеног искуства, знања и стручности у државној управи и Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката проп...
Објављен текст : 23.03.2017
1. Expert for Innovation Based-Entrepreneurship (Ref. No. 1A.1.8.) 2. Research Assistant for Innovation Based-Entrepreneurship (Ref. No. 1A.1.9)...
Објављен текст : 20.03.2017
Иновационо предузетништво у дигитално доба – назив је панел дискусије која је изазвала значајну пажњу на Копаоник Бизнис Форуму (КБФ). Подсетивши на глобални светски тренд – 4. индустријску револуцију, односно дигиталну еру и шансе које она нуди за паметан раст привреде - др Јасна Атанасијевић, члан председништва Савеза економиста Србије и директор Републичког секретаријата за јавне политике, у улози модератора - угостила је искусне представнике иновационог предузетништва, при...
Објављен текст : 17.03.2017
На Десетој, редовној седници Међуресорног радног тела, 21.фебруара 2017.године донета је Одлука о усвајању Нацрта извештаја о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јул - 31. децембар 2016. године и Нацрта годишњег извештаја о учинку за систем планирања, праћења и координацију политика у 2016. години. После усвајања, нацрти оба извештаја достављени су Светској банци ради добијања одговарајућих коментара у функцији припреме предлога извештаја о напретку и...
Објављен текст : 02.03.2017
Републички секретаријат за јавне политике и пројекат PERFORM, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја организовао је Националну конференцију „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и чињеницама“ . Представљена су искуства, изазови и потребе стечене спровођењем пилот пројеката (еvidence-based policy making), подржаних кроз пројекат PERFORM и уз суфинансирање Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Израдом ст...
Објављен текст : 28.02.2017
Позивамо представнике ИТ сектора, start-up и иновативних предузећа да се активно укључе и дају допринос у креирању свог пословног окружења. Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са UNDP је креирао онлајн платформу како би сваки привредник имао могућности да са минималним утрошком времена учествује у доношењу одлука и мењању свог пословног окружења покретањем иницијатива - кликом на Adminhack.rs платформу. У жељи да побољшамо и поједноставимо услове пословања, приступили смо смањив...
Објављен текст : 14.02.2017
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике и Светске банке, уз подршку Научно-технолошког парка Звездара, 2. фебруара 2017. године одржана је радионица на тему „Улога иновационог предузетништва у реформском процесу у Србији“. Радионица је организована као део широког консултативног процеса између државе и привреде, у циљу планирања активности Владе и стварања бољег привредног амбијента у Републици Србији. Радионица је била изузетно посећена, и позиву су се одазвали п...
Објављен текст : 03.02.2017
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике, уз стручну подршку ОЕЦД-а и у сарадњи са Светском банком, 31. јануара 2017. године одржан је округли сто на тему „Унапређење конкурентности применом индустријске политике“. Овај округли сто је организован у оквиру годишњег циклуса процеса припреме стратешког документа Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП), који Република Србија, као кандидат за пријем у чланство ЕУ, припрема већ трећу год...
Објављен текст : 02.02.2017
Девета седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 20.јануара 2017.године. На седници Радног тела који прати реализацију три кључне реформе у областима конкуретности, запошљавања и иновација – предложено је проширење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања (Competitiveness & Jobs) са фокусом на иновационо предузетништво. Са циљем подршке развоју иновационог предузетништва, посе...
Објављен текст : 24.01.2017
Представници Миинистарства државне управе и локалне самоуправе и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), организовали су за представнике јединица локалне самоуправе јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике. Представљена су и два подзаконска акта, која ће бити донета на основу Закона: Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрт уредбе о методологији за и...
Објављен текст : 17.01.2017
Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) одржали су јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије и два подзаконска акта, која ће бити донета на основу Закона о планском систему Републике Србије: Нацрту уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрту уредбе о методологији за израду средњороч...
Објављен текст : 11.01.2017
У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (EУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП). Република Србија већ поседује искуство у изради ЕРП-а, а у току је трећи циклус израде...
Објављен текст : 09.01.2017
Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће Јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије бити спроводена у периоду од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године. Јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије организоваће Министарство државне управе и локалне самоуправе у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се одржати у Београду и то по следећем распореду:  ...
Објављен текст : 29.12.2016
О пројекту „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement) Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са UNDP покренуо пилот пројекат под називом „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement). Овај пилот пројекат треба да означи почетак процеса консултација са привредом у вези са прописима и поступцима које оптерећују њихово пословање и начинима за њихово превазилажење. Пилот фаза пројекта ће трајати три месеца, а у оквиру ње је развијен и покрену...
Објављен текст : 02.12.2016
Светска банка путем програма „Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији“ (CIIP Competitive Industries and Innovation Program - Serbia Competitiveness) помаже унапређење конкурентности Републике Србије кроз јачање институција које се баве пословима у вези са кординацијом јавних политика, управљањем на основу резултата, као и улагањима и промоцијом извоза. Главне активности овог пројекта груписане су унутар две компоненте: компонента 1. тиче се развоја међ...
Објављен текст : 02.12.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године. Oснoвни циљ Прojeк...
Објављен текст : 29.11.2016
Структура пројекта Компонента један: Техничка помоћ у циљу унапређења креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама, као и финансијско планирање и мерење, на нивоу локалних самоуправа Компонента два: Техничка помоћ за имплементацију и унапређење стратешког и правног оквира у области децентрализације Трајање пројекта Пројекат се реализује у временском оквиру од три и по године (почетак јул 2016. године, крај 30. октобар 2019. године) Учесници пројекта РСЈП (Републич...
Објављен текст : 22.11.2016
Републички секретаријат за јавне политике и Helvetas су у спровођењу пројекта PERFORM током октобра месеца ушли у завршну фазу имплементације пројекта, презентовањем спроведених истраживања и израђених студија за четири пилот пројекта. Дана 4. октобра 2016. године у просторијама Комисије за заштиту конкуренције одржан је састанак и завршна презентација студије „Истраживањe тржишта постпродајних услуга (Aftermarkets)”. Презентацију студије су одржали представници истраживачког...
Објављен текст : 09.11.2016
Спровођење пројекта PERFORM је започето у октобру 2015. године, захваљујући финансијској и техничкој подршци Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation и Универзитет у Фрибургу. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је узео учешће у спровођењу једног од четири пилот пројекта, што је омогућило спровођење четири, а не три пилот пројекта колико је то било планирано. Основни циљ Пројекта је унапређење услова за потпуну примену принципа &bd...
Објављен текст : 09.11.2016
Осма седница МРТ-а одржана је 28.октобра 2016, као тематска седница, посвећена успостављану система планирања, мониторинга и координације јавних политика. Наглашено је да успостављање овог система чини важан саставни део Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који Република Србија реализује уз подршку Светске банке, што је истовремено и основна улога Републичког секретаријата за јавне политике у систему државне управе. Систем успостављана планирања, мониторинга и коор...
Објављен текст : 01.11.2016
Седма седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 13. октобра 2016. године. У оквиру предвиђеног циклуса извештавања разматран је додатак Извештају о напретку пројекта који се односи на унапређења система за планирање, координацију и праћење јавних политика из области конкурентности и запошљавања, као и успостављање система управљања на основу учинака у форми прилога Извештају о напретку Пројекта Светске Банке...
Објављен текст : 31.10.2016
Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП). Србија већ поседује искуство у изради овог стратешког документа, јер је у току трећи циклус израде ЕРП-a за период 2017–2019. У ЕРП-у су изложени средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и приоритетне структурне реформе (организованe у девет кључних области у складу са смерницама Е...
Објављен текст : 21.10.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године. &n...
Објављен текст : 17.10.2016
Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама је креиран у циљу развијања знања и вештина запослених који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у државној управи. У октобру и новембру месецу 2016. године, полазници ће имати прилику да кроз три модула, унапреде своја знања и вештине у области креирања, праћења и спровођења јавних политика, као и у погледу прикупља...
Објављен текст : 11.10.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године. &n...
Објављен текст : 09.09.2016
Шеста седница међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 24.августа 2016.године. На седници је усвојен полугодишњи Извештај о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период од 1.јануара до 30.јуна 2016.године, са пратећим финансијским извештајем. Извештај као саставни део редовног циклуса извештавања, припремио је Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са ресорним минис...
Објављен текст : 25.08.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године. Oснoвн...
Објављен текст : 22.08.2016
Пета седнице Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 10. августа 2016. године. Разматран је Нацрт извештаја о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1.јануар-30.јун 2016. године, у оквиру предвиђеног циклуса извештавања. Сврха Извештаја је да се одговори на захтеве Банке који се односе на остваривање претходно дефинисаних резултата као услова за исплату сред...
Објављен текст : 11.08.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године. &n...
Објављен текст : 08.08.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године. Oснoвни циљ Прojeк...
Објављен текст : 22.07.2016
Републички секретаријат за јавне политике више од годину дана, уз велике напоре и широк круг консултација, припрема и континуирано унапређује садржај новог пакета прописа, којим ће бити уређени систем планирања и систем управљања јавним политикама у Републици Србији. Припремљене су радне верзије: Закона о планском систему у Републици Србији и две пратеће уредбе Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докуме...
Објављен текст : 19.07.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Oснoвни циљ Прojeктa je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активност...
Објављен текст : 18.07.2016
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) одржана је четврта седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију јавних политика у области конкуретности и запошљавања. Ова седница Владиног радног тела, који прати трогодишњу реализацију Пројекта Светске Банке за подршку реформама, била је посвећена пресеку стања и информисаности о садржају појединачних спроводених реформи у институцијама, које су учесници пројекта. Тема разматрања била је и...
Објављен текст : 11.07.2016
Представници Министарства финансија, Европске комисије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), уз пoдршку Рeпубличкoг сeкрeтaриjaтa зa jaвнe пoлитикe, одржали су увoдни сaстaнaк зa изрaду нoвoг ”Програмa економских реформи (ЕРП)” зa пeриoд 2017-2019. гoдинe. Нa скупу су прeдстaвљeнe нoвe смeрницe Eврoпскe кoмисиje зa изрaду дoкумeнтa EРП, дeтaљaн плaн и динaмикa припрeмe EРП-a и њeгoвo усвajaњe, рaспoлoживa стручнa пoмoћ EК и OEЦД-a, кao и прeпoрукe и стeчeн...
Објављен текст : 07.07.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5 милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Проје...
Објављен текст : 13.06.2016
Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА I Орган у коме се радн...
Објављен текст : 08.06.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5 милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Проје...
Објављен текст : 08.06.2016
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике и у тесној вези са Министарством просвете, науке и технлошког развоја, 27. маја 2016.године, одржана је презентација прелиминарних резултата студије о високом образовању и приликама на тржишту рада за високо образована незапослена лица у Републици Србији. Ова студија део је шире, регионалне студије коју је 2015. године поручила Европска комисија за земље Западног Балкана у оквиру регионалне Платформе за образовање и обуке која је покрену...
Објављен текст : 02.06.2016
О раду и улози Републичког секретаријата за јавне политике PDF БРОШУРА О НАМА на српском језику PDF БРОШУРА О НАМА на енглеском језику...
Објављен текст : 20.05.2016
Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године. Споразум је билатерално потписан 7.октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума Народна Скупштна РС усвојила 29.децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику РС – међународни уговори, бр. 24/15 ступио је на снагу 7. јанура...
Објављен текст : 20.05.2016
Републички Секретаријат за јавне политике организује 27. маја 2016 год. у 11 часова, у Народној Банци Србије, представљање Студије о високом образовању и запошљавању. Позивницу и агенду можете погледати овде...
Објављен текст : 19.05.2016
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Светском банком, организивао је у кругу високих представника Владе, партнера, колега и пријатеља представљање Пројекта „Конкурентност и запошљавање“, вредног 100 милиона долара, који ће се у Републици Србији спроводити у наредне три године. Била је то прилика да се, осим стручне и шира јавност, упозна са циљевима Пројекта Светске банке, односно реформама јавних политика пре свега у области науке, запошљавања и подстицаја индуст...
Објављен текст : 18.05.2016
На првој конститутивној седници Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, нагласила је активну улогу наше земље у формулисању Агенде УН, као и значај овог процеса. Глобалне циљеве треба прилагодити специфичностима нашег друштва и обезбедити механизме за њихово праћење спровођења кроз приоритетне циљеве Србије. Од Међуресорне радне г...
Објављен текст : 04.05.2016
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) у сарадњи са Службом за управљање кадровима, ГИЗ-ом и Ханс-Зајдел фондацијом спроводи Програм обука за руководиоце, који ће се реализовати путем обавезних и изборних модула и додатних програмских активности а трајаће од 13. априла до 26. маја 2016. године. Кроз овај програм руководиоци треба да добију додатна знања и вештине потребне за ефикасно стратешко управљање, усмереност ка резултатима, осигурање квалитета рада, адекватно вођење и развој зап...
Објављен текст : 22.04.2016
Представници Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) су у периоду од 13. до 15. априла 2016. године одржали обуку на тему анализе ефеката прописа (АЕП), којој је присуствовало 13 државних службеника из различитих државних органа. Овим се наставља пракса обучавања државних службеника за процес анализе ефеката прописа (АЕП) коју већ дужи низ година РСЈП спроводи у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних служ...
Објављен текст : 20.04.2016
На основу Споразума о зајму закљученог између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Светске банке) у циљу реализације Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, прописано је да Републички секретаријат за јавне политике координише рад консултаната ангажованих у оквиру Компоненте 1 Пројекта: Планирање, праћење и координација јавних политика у складу са процедурама Банке. Стручњаци се ангажују ради спровођења активности у оквиру Компоненте 1 а у вези са управљањем бази...
Објављен текст : 14.04.2016
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Организацијом за економску сарадњу и развој ОЕЦД (енг. Organisation for Economic Co-operation and Development) организивао је представљање студије о прегледу конурентности Југоисточне Европе (енг. Competitiveness Outlook for South East Europe). Скуп је отворио Срђан Вербић министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије. Министар Вербић је нагласио да ова студија може да буде основ за правац даљег развоја на на...
Објављен текст : 14.04.2016
Републички секретаријат за јавне политике потписао је Споразуме о сарадњи са Факултетом организационих наука и Економским факултетом. Споразум о сарадњи је резултат тежње Секретаријата за јавне политике, да унапређује однос са научним и образовним институцијама у јавном сектору, као и да унапређује квалитет јавних политика и у овој области друштва. Сарадња ће се у наредне три године са Економским и Факултетом рганизационих наука остварити у свим областима од заједничког и...
Објављен текст : 07.04.2016
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – 2 пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 02. марта 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центрe изузетних вредности) за спровођење истраживање на тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparati...
Објављен текст : 06.04.2016
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – ажурирана вест пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 22. фебруара 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на три теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике &nb...
Објављен текст : 01.04.2016
У просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, одржана је друга седница Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања. Ово Радно тело прати реализацију Пројекта подршке реформама, које се финансирају из зајма уговореног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој вредности USD 100 милиона. Јасна Атанасијевић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике и председник ов...
Објављен текст : 29.03.2016
РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“, у надлежности Министарства културе и информисања, од 2. марта 2016. године Пројакт „PERFORM”, који спроводи представништвo...
Објављен текст : 28.03.2016
РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области, од 22. фебруара 2016. Године Пројакт „PERFORM”, који спроводи пред...
Објављен текст : 23.03.2016
Без структурних реформи не може да се изгради трајно одржива привреда Србије – главна је порука 23. Копаоник бизнис форума, који је трајао од 8. до 10. марта 2016. године. У овој и наредној години, кључне мере економске агенде Владе Републике Србије, морају бити усмерене на повећање ефикасности државне управе - рационализацију броја запослених, смањење удела трошкова државне управе у БДП-у, завршетак реструктуирања великих јавних предузећа, као и подршку домаћим инвеститорима &ndas...
Објављен текст : 11.03.2016
Влада Републике Србије усвојила је 3.марта 2016. годинеПрограм економских реформи за период од 2016. до 2018. године, који је кроз широк круг консултација на свим нивоима, припремило Министарство финансија, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), који је вршио координацију израде дела програма који се односи на приоритетне структурне реформе. Програм економских реформи (Economic Reform Programme- ЕРП) је документ који је Република Србија, као држава канд...
Објављен текст : 04.03.2016
Став на оцену Фискалног савета од 2. марта 2016.године можете преузети ОВДЕ...
Објављен текст : 04.03.2016
ројекат PERFORM, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике објављује ЈАВНИ ПОЗИВ заакредитованeнаучно-истраживачкeорганизацијe(институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) који ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области утемељеном на утврђеним доказима (енгл. evidence-based polic...
Објављен текст : 02.03.2016
Делегација Републике Србије учествовала је 25. и 26. фебруара 2016. године на конференцији “Конкурентност за економски раст Југоисточне Европе“ под окриљен Организације за економску сарадњу и развој (ОЕCD) у Паризу. Шеф делегације Милован Филимоновић, државни секретар у Министарству финансија, представио је првог дана конференције досадашњу сарадњу Србије и OECD-a. Србија већ учествује у раду комитета и директората OECD-a у области пољопривреде, шумарства, образовања, трговин...
Објављен текст : 29.02.2016
Непостојање структура и недовољни капацитети у органима јавне управе за анализу и планирање политика – били су тема 12. Европског и правног политичког форума (ЕППФ) који је организовао Републички секретаријат за јавне политике, уз техничку помоћ Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ. Форум под називом Аналитички капацитети у јавној управи, реализован у форми панел дискусије и размене искустава, отворила је потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самопура...
Објављен текст : 24.02.2016
Републички секретаријат за јавне политике организовао је одржавање конститутивне седнице Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања. Ово радно тело основано је Одлуком Владе 14. јануара 2016. године, са циљем подршке реформама које се финансирају из зајма који су уговориле Република Србија и Међународна банка за обнову и развој у износу од 100 милина долара. Општи, развојни циљ Пројекта је побољшање...
Објављен текст : 24.02.2016
Пројекат PERFORM, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) који ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области утемељеном на утврђеним доказима (енгл. evidence-based policy making)...
Објављен текст : 22.02.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године. Рок за завршетак Пројек...
Објављен текст : 09.02.2016
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) представила је осмо издање Сиве књиге, која садржи 100 препорука за уклањање администаривних препрека за пословање у Србији 2015/2016. Тим поводом организована је конференција под називом „Реформе у Србији и нова економска агенда“, коју је отворио председник Владе Републике Србије Александар Вучић. Премијер је похвалио значај другачијег приступа у решавању проблема у Србиј...
Објављен текст : 02.02.2016
Влада Републике Србије приводи крају израду Програма економских мера 2016-2018 (Economic Reform Program - ERP), уз широки круг консултација.ЕРП је инструмент за унапређење економског управљања у државама у процесу приступања ЕУ, у оквиру којег државе координишу политике економских, структурних и буџетских реформи и од изузетног је значаја за Србију на путу евроинтеграција и економске консолидације. У циљу унапређења коначне верзије ЕРП –а, који ће омогућити што боље спровођење структурних...
Објављен текст : 27.01.2016
На предлог Републичког секретаријата за јавне политике, Влада Републике Србије је на 192. седници 23. јануара 2016. године усвојила Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године, са пратећим акционим планом. Влада је овим документом, за наредних 5 година одредила стратешке смернице ка стварању ефикасне и ефективне јавне управе, максимално корисне за грађане и привреду. Ова Стратегија уједно је и у функцији спровођења Стратегије реформ...
Објављен текст : 26.01.2016
Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 1. децембра 2015. године за сва министарства и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћ...
Објављен текст : 30.12.2015
Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 1. децембра 2015. године за сва министарства и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћ...
Објављен текст : 22.12.2015
Републички секретаријат за јавне политике учествовао је у изради Извештаја о реализацији Миленијумске декларације и Миленијумских развојних циљева за период 2000-2015. године, који је на предлог Министарства спољних послова, Влада Републике Србије усвојила 30. октобра 2015. године. Имајући у виду потребу свеобухватног интерресорног приступа у анализи реализације Миленијмских циљева развоја, Републички секретаријат за јавне политике је на основу својих надлежности и у координацији са...
Објављен текст : 22.12.2015
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом PERFORM, који подржава SDC - Швајцарска агенција за развој и сарадњу, објављује јавни позив за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења за номиновање теме ради финансирања студија и анализа за потребе креирања, односно спровођења јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука. Више информација можете наћи у ја...
Објављен текст : 01.12.2015
У складу са Одлуком о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије ("Сл. гласник РС", бр. 140/14 и 24/15) од 30.12.2014. стручна група Координационог тела израдила је нацрт националног програма за сузбијање сиве економије са акционим планом за 2016. са пројекцијом за 2017. годину као његовим саставним делом. У изради програма су, поред чланова стручне групе (НАЛЕД, РСЈП, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Минист...
Објављен текст : 19.11.2015
Јавна расправа о Предлогу стратегије са Акционим планом је спроведена у периоду од 1. октобра 2015. године до 21. октобра 2015. године. Презентације и расправе о Предлогу стратегије са Акционим планом организоване су у Београду, и то: - 7. октобар 2015. године, Округли сто за представнике организација цивилног друштва, Народна скупштина, Краља Милана 14; - 12. октобар 2015. године, Округли сто за представнике привредног сектора, Привредна комора Србије, Ресавска 13-15; - 14. октобар 2015....
Објављен текст : 09.11.2015
Републички секретаријат за јавне политике позива све заинтересоване стране да узму учешће у јавној расправи за Предлог Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама, за период 2015-2020. Такође, у процесу јавне јасправе ће бити представљен и Нацрт Акционог плана за спровођење Стратегије, за период 2015-2017 на који ће све заинтересоване стране моћи да искажу своје предлоге, примедбе или сугестије, а у циљу унапређења текста Стратегије и Акционог плана. Кључни ц...
Објављен текст : 01.10.2015
Републички секретаријат за јавне политике је у петак, 28. августа 2015. године, организовао и одржао округли сто под називом „Систем за подршку планирању и одлучивању о јавним политикама“, уз подршку ИПА пројекта „Реформа координације политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“.Циљ скупа био је да се заинтересованој стручној јавности представе радне верзије прописа за уређење планског система и система управљања јавним политикама у Републици Србији које је припр...
Објављен текст : 01.09.2015
Представници Републичког секретаријата за јавне политике учествовали су 23. јуна на завршној конференцији Пројекта „Регулаторна реформа на локалном нивоу“ која је одржана под називом „Унапређење ефикасности и транспарентности – пут ка побољшаљу пословне климе“. Конференција је организована од стране носилаца пројекта: Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије и ОПТИМУС – Центра за добро управљање, а уз подршку Швајцарског држ...
Објављен текст : 23.07.2015
У складу са надлежностима утврђеним чланом 33. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 14/15), а у вези са започетим активностима на унапређењу управљања јавним политикама, Републички секретаријат за јавне политике започео је процес креирања базе података ради јачања аналитичке основе за креаторе јавних политика, а све у циљу бржег и ефикаснијег споровођења приоритетних циљева утврђених Акционим планом за спровођење програма Владе. С тим у вези, Републички секрет...
Објављен текст : 28.06.2015
У прилогу можете пронаћи усвојени документ под називом ''Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима'' (Environmental Social Management Framework) који је припремљен, уз координацију Министарства привреде,Министарства просвете науке и технолошког развоја и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у оквиру преговора са Светском банком о ''Jobs and Competitiveness'' пројекту. Документ је усвојен након консултација које су одржане у Републичком секретарија...
Објављен текст : 22.05.2015
Републички секретаријат за јавне политике је 28. априла 2015. године обележио годишњицу свог оснивања, која се поклапа са првом годином рада Владе. Догађај је организован уз помоћ и велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), као имплементатора ИПА пројекта „Реформа координације политика и центра Владе – трећа фаза“. Том приликом окупили су се најближи сарадници и партнери Секретаријата из јавне управе, привредног и цивилног сектора и у пријатељској атмос...
Објављен текст : 13.05.2015
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) (у сарадњи са пројектом ЕУ „Реформа координације политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“) спроводи сет од 3 тренинга-радионице у периоду мај-јун 2015. године. Овај сет обука РСЈП организује и спроводи у циљу унапређења система јавних политика у Републици Србији, нудећи напредне технике анализе и планирања које су неопходне за добро управљање у свакој великој организацији. Кроз развој и унапређење знања и вештина државних...
Објављен текст : 28.04.2015
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, организовао је састанак са представницима института друштвено-хуманистичких наука под радним називом „Начин за унапређењe повезивања истраживачке и академске заједнице са системом управљања јавним политикама“, 17. априла 2015. године, у Палати „Србија“. Састанком су копредседавали др Александар Белић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког ра...
Објављен текст : 24.04.2015
У прилогу можете пронаћи предлог документа под називом ''Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима'' (Environmental Social Management Framework) који је припремљен за потребе преговора са Светском банком о пројекту ''Jobs and Competitiveness '' PROJEKAT PODRŠKE UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTI I PODIZANJU ZAPOSLENOSTI ESMF for Competitivness and Jobs Project - ENG...
Објављен текст : 03.04.2015
Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, била је уводничар и модератор панела под називом “Реформа јавног сектора” који је одржан другог дана Копаоник бизнис форума, 4. марта 2015. године. Закључак овог панела је да ефикасност јавног сектора, који дефинише и спроводи јавне политике и пружа услуге од јавног интереса, има кључну улогу за конкурентност једне привреде и дугорочно опредељује развој друштва. Иако по природи не функциониш...
Објављен текст : 19.03.2015
У понедељак, 16.3.2015. године потпредседница Владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу, госпођа Кори Удовички, одржала је састанак са директорком, замеником директора и помоћницима директора Републичког секретаријата за јавне политике о реализованим и планираним акивностима Секретаријата. Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, представила је досадашње и планиране активности које се односе на успостављање система планирања и система координац...
Објављен текст : 16.03.2015
Известилац Европског парламента, Давид МekАлистер, у свом извештају похвалио реформу јавне администрације и напор који се чини на успостављању система планирања и координације јавних политика, кроз оснивање Републичког секретаријата за јавне политике. У прилогу се налази комплетан извештај. линк - страна 9. тачка 32....
Објављен текст : 12.03.2015
Закључком Владе број: 021-1599/2015 од 27. фебруара 2015. године, усвојен Акциони план за спровођење програма Владе, који је припремио Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са органима државне управе....
Објављен текст : 05.03.2015
Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку пројекта „Реформа координације политика и центра Владе – трећа фаза“ (који финансира Европска унија из средстава IPA 2011, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ) и USAID Пројекта за боље услове пословања, организовао тродневни округли сто институција Владе Републике Србије укључених у процес планирања јавних политика у периоду 12.-14. фебруара 2015. године у Хотелу „Извор“ у Аранђеловцу. Циљ скуп...
Објављен текст : 25.02.2015
Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, учествовала је на првом састанку радне групе за праћење реализације Стратегије Југоисточна Европа 2020 (СЕЕ 2020) у организацији Регионалног савета за конкурентност (РЦЦ) у Словенији, на Бледу, 29. јануара 2015. Улога Републилчког секретаријата за јавне политике јесте да, с обзиром на своје активности у услађивању стратешких докумената Владе и праћења спровођења приоритета Владе, пружа стручну подршку националном стратеш...
Објављен текст : 23.02.2015
Известилац Европског Парламента у Србији господин David McAllister је у Нацрту резолуције о напретку Србије у процесу европских интеграција, навео да је повећан фокус у планирању и координацији јавних политика након оснивања Републичког секретаријата за јавне политике, чиме је начињен важан корак напред ка ефикаснијој јавној администрацији. Очекује се да ће нацрт ове резолуције бити усвојен од стране Европског Парламента у следећих неколико месеци. У Извештају Европске комисије о напретку Србиј...
Објављен текст : 23.02.2015
Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на билатералном скринингу за Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената, који је одржан 28. и 29. јануара 2015. године у Бриселу. Током два дана, делегација Републике Србије је експертима који су представљали Европску унију а долазе из Европске комисије, Директората за регионалну и урбану политику и Директората за запошљавање, социјална п...
Објављен текст : 02.02.2015
Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на другом састанку „Мреже за Реформу јавне управе“ (ПАР мрежа), одржаном у организацији ReSPA (Регионалне школе за јавну управу) 26. и 27. јануара 2015. године у Сарајеву. У оквиру ПАР мреже, ReSPA окупља државе и регионе Западног Балкана, са идејом размене искустава и идеја у вези програма реформе јавне управе, а у контексту достизања ефикасности јавне управе на нивоу з...
Објављен текст : 02.02.2015
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА Служба за управљање кадровима Београд Данашњи датум: 30.01.2015 Датум оглашавања: 30.01.2015 Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2015 На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ I Орган у коме се ра...
Објављен текст : 30.01.2015
Са Пројектом за боље услове пословања (BEP) Америчке агенције за међународни развој (United States Agency for International Development - USAID) РСЈП сарађује на повезивању управљања јавним политикама и програмског буџета. Сарадњом су до сада биле обухваћене следеће активности: повезивање приоритета из Акционог плана за спровођење програма Владе са програмским буџетом и процена трошкова за спровођење приоритетних политика, те припрема и спровођење интегралне методологије за усаглашавање планског...
Објављен текст : 18.12.2014
United Nations Development Programme (UNDP) подржава РСЈП у успостављању капацитета за креирање политика заснованих на детаљним анализама у новооснованом Сектору за развој, унапређење и утврђивање јавних политика. Унапређена анализа јавних политика заснованих на доказима и поткрепљена релевантним информацијама омогућиће Влади да унапреди процес доношења одлука на основу статистичких података. Свеобухватне и објективне, квантитативне и квалитативне анализе омогућиће Влади да буде делотворнија у с...
Објављен текст : 18.12.2014
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) - Програм за правну и правосудну реформу сарађује са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) у оквиру реформе законодавног процеса. Представници РСЈП су чланови Пројектне групе за унапређење законодавног процеса у Србији основане 2011. године. Од тада Програм подржава регулаторну реформу и активности РСЈП у тој области које су углавном артикулисане кроз тринаест кључних препорука за побољшање процедуре и праксе процеса до...
Објављен текст : 18.12.2014
У презентацији - процес израде јавних политика, можете се информисати, између осталог, о следећем: Процес израде јавних политика Улога РСЈП у процесу израде јавних политика Планирање јавних политика Инстументи јавних политика Констултације током процеса Презентацију можете преузети на овом линку У презентацији - систем планирања јавних политика, можете се информисати, између осталог, о следећем: Документи потребни за систем планирања Веза између планирања јавних поли...
Објављен текст : 24.09.2014
Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: Секретаријат) основан је чланом 23. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/2014) као посебна организација. Директор Секретаријата је постављен закључком Владе 22. маја 2014. године. Активности Секретаријата у првих сто дана рада Владе: 1. Успостављaње функционисања Републичког секретаријата за јавне политике: извршено је пресељење свих преузетих запосле...
Објављен текст : 17.09.2014
Кроз процес стратешког планирања Влада и министарства утврђују своје стратешке циљеве, приоритете, као и активности и мере за процену успешности остваривања тих циљева. Стратешко планирање подразумева израду одређеног броја стратешких планова (стратегија развоја), као интегрисани скуп стратешких и оперативних циљева и активности, који су потребни да би се у будућности остварио жељени резултат. Ради остварења дефинисаних циљева, стратегије обично имају и акционе планове за њихово спро...
Објављен текст : 17.09.2014
„Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“ је пројекат вредан 1,86 милиона евра који финансира Европска унија и спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ. Пројекат је отпочео 30. септембра 2013. године и траје 24 месеца. Како би се преговори успешно завршили и Србији било омогућено да благовремено добије улогу пуноправне државе чланице Европске уније, од велике је важности да постоји модернизован „Центар Владе“ који ефикасно функциониш...
Објављен текст : 09.09.2014
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом „Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“ који финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ, организовао је радионицу на тему креирања јавних политика на централном нивоу у Републици Србији 1. јула 2014. године. На радионици је разматран извештај „Мапирање циклуса јавних политика на централном нивоу у Републици Србији“ који су израдили екс...
Објављен текст : 09.09.2014
Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту Секретаријат) основан је Законом о Влади („Службени Гласник РС, бр. 44/14), који је ступио на снагу 26. априла 2014. године. Овим законом је предвиђено да Секретаријат преузима права, обавезе, надлежности и ресурсе (људске и материјалне) Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката закона, као и одељења унутар Министарства за регионални развој и локалну самоуправу које се бави стратешким анализама и истраживањима. Као новоос...
Објављен текст : 09.09.2014
Влада Републике Србије саопштила је да је од 18. маја, из 193 земље и региона, могућа уплата хуманитарне помоћи жртвама поплава у Србији путем ПаyПал сервиса. Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској Унији у Бриселу, одакле се новац директно пребацује на наменски рачун Владе Србије намењен помоћи угроженима од поплава. Хуманитарну помоћ, преко PayPal сервиса, могуће је уплатити на адреси floodrelief.gov.rs PayPal account for flood relief opened The Serbian government state...
Објављен текст : 23.05.2014
23. децембар 2011. године ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2011-2014 Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа и Кабинет председника Владе за привреду и регионални развој, у сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања, организовали су јавну расправу о Предлогу стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период 2011-2014 (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом. Јавна расправа...
Објављен текст : 17.04.2014
17. април 2014. Нова обука о анализи ефеката прописа, од 20. до 22. маја 2014. године Служба за управљање кадровима већ је најавила почетак реализације Програма за законодавни процес за државне службенике запослене на нормативним пословима који ће трајати од 14. априла до 5. јуна 2014. године. Циљ Програма је пружање подршке запосленима на нормативним пословима у ефикаснијем усвајању знања и вештина које се тичу законодавног процеса као и освешћивање улоге који...
Објављен текст : 17.04.2014
13. децембар 2013. Четворо представника Канцеларије успешно је завршило Програм обуке предавача за законодавни процес који је спроведен у сарадњи Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, Министарства правде и државне управе, ГИЗ Пројекта за правну реформу и Немачке Академије за државну управу БАКöВ. У периоду од маја до децембра 2013. године, реализовано је 5 модула обуке посвећених различитим фазама законодавног процеса. Кроз усавршавање постојећих знања из области за...
Објављен текст : 17.04.2014
1. јун 2013. Четворо представника Канцеларије успешно су завршили тренинг у области менаџмента за државне службенике који раде у републичким институцијама, а који је спровео Српски менаџмент центар уз подршку УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања. Циљ пројекта био је јачање постојећих лидерских потенцијала и управљачких капацитета руководилаца у одабраним институцијама у Републици Србији. Током маја и јуна 2013. године, одржано је четири модула који су обухватали низ тренинга, се...
Објављен текст : 17.04.2014
Приручник за спровођење анализе ефеката прописа и израду прилога Анализе ефеката прописа, који представља обавезан прилог који се доставља уз нацрт закона, можете преузети овде. Делове овог приручника, према тематским целинама, можете преузети овде....
Објављен текст : 14.04.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су стручном скупу на тему: „Положај и улога приватних извршитеља у правосудном систему Србије”, који су је просторијама Привредне коморе Београда, 28. марта 2014. године, организовала Привредна комора Београда. Закон о извршењу и обезбеђењу усвојен је у мају 2011. године, а први извршитељи су ступили на дужност годину дана касније од наведеног датума. Закон о извршењу и обезбеђењу, тачније његов...
Објављен текст : 01.04.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су стручном скупу на тему: „Представљање Закона о прекршајима”, који су у просторијама Привредне коморе Београда, 27. фебруара 2014. године, организовали Центар за привредно правни систем и Суд части при привредној комори Београда. Закон о прекршајима усвојен је 25. јула 2013. године, а ступио је на снагу осмог дана од наведеног датума. Међутим, рок примене одложен је за 1. март 2014. године. Зак...
Објављен текст : 27.02.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су Националној конференцији: „Укључи се – какво цивилно друштво желиш?! Цивилно друштво у Србији 2018. године – креирање прве Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва“, која је одржана у Сава центру 20. и 21. фебруара 2014. године, у организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Конференцију су отворили: Ивана Ћирковић, дирек...
Објављен текст : 21.02.2014
Као једна од најзначајних активности Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа у спровођењу регулаторне реформе на локалном нивоу, издваја се њено учешће као члана Заједничког саветодавног одбора Програма, у оквиру трогодишњег пројекта “Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција” који се реализују у организацији Сталне конференција градова и општина-Савез градова и општина Србије (СКГО) и уз финансијско покровитељство Швајцарске ор...
Објављен текст : 31.01.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су отварању Радионице „Презентација хоризонталног скрининга антикорупцијског законодавства“, која је одржана у Палати Србија, у организацији Министарства правде и државне управе у сарадњи са Делегацијом Европске уније и пројектом PLAC. Радионицу је отворио саветник министра правде и државне управе Радомир Илић, док су резултате хоризонталног скрининга представиле Лонде Есадзе (о ЕУ стандардима у о...
Објављен текст : 30.01.2014
Мира Прокопијевић, директор Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, на Европском правном и политичком форуму, у радној групи под називом „Колико закони коштају грађане, привреду и државу“, изјавила је да се раде анализе о томе шта највише кошта и шта највише смета у регулативи. Као једну од већих сметњи навела је превелико администрирање које привредницима узима најмање два сата дневно. С друге стране, код доношења закона проблеми су кратки рокови за њихову изра...
Објављен текст : 29.12.2013
Циљ Србије је да се до 2017. године за 70% закона који се усвоје одржи јавна расправа, као и да се у израду закона укључе заинтересоване групе и појединци уз претходно уређење области лобирања, речено на Осмом европском правном и политичком форуму, одржаном у Београду. Када је реч о јавним расправама остварен је одређен напредак у нормативном оквиру и пракси, а у протеклих 10 година повећан је број анализа ефеката прописа, рекли су представници надлежних Владиних тела. Србија треба да доноси кв...
Објављен текст : 02.12.2013
Од 340 препорука за укидање и измене сувишних прописа, спроведено је 212, уз уштеде од 128,5 милиона евра. Мира Прокопијевић, директорка владине Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (која је овај посао преузела од некадашње Јединице за свеобухватну реформу прописа), каже да су у процесу мерења административних оптерећења имали политичку подршку на највишем нивоу власти. Постојао је консензус на нивоу владе да ова реформа треба да се спроведе и да примена треба да се убрза...
Објављен текст : 18.09.2013
Град Сомбор је у првој половини 2014. године ушао у пројекат промена и поједностављења „бирократских” процедура које се врше у Градској управи. Партнери у пројекту су Стална конференција градова и општина и ОПТИМУС Центар за добро управљање... (Опширније)...
Објављен текст : 30.08.2013
Стратегија регулаторне реформе спроводи се у циљу стварања повољног привредног амбијента, смањења правне несигурности и повећања конкурентности домаће привреде. Мере које ће бити предузете, како би се остварили циљеви Стратегије, могу се груписати на: - успостављање начела добре регулаторне праксе - једнократно стављање ван снаге или измена неефикасних прописа - свеобухватна реформа прописа (СРП) - унапређење постојећег система анализе ефеката прописа (АЕП). Предлог стр...
Објављен текст : 21.08.2013
Када било ког страног инвеститора упитају за пословни амбијент у Србији, онда се главна примедба по правилу односи на вишак административних процедура и примену бројних прописа. Ипак, на укидању непотребних прописа код нас се ради и то је посао Канцеларије за регулаторну реформу и анализу прописа. Мира Прокопијевић, директор ове канцеларије, каже да је укидање беспотребних процедура и прописа привреди и грађанима већ донело уштеду од 128,5 милиона евра или готово 15 милијарди динара. У току је,...
Објављен текст : 24.07.2013
Промовисан пројекат регулаторне реформе „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" у Лесковцу... (Опширније)...
Објављен текст : 23.07.2013
Директорка Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Мира Прокопијевић, дала је интервју за први број електронског часописа OPTIMUS Newsletter. Овај часопис представља иницијативу ОПТИМУС Центра за добро управљање, организације која има за циљ да допринесе унапређењу пословног окружења кроз пружање подршке имплементацији регулаторне реформе и поједностављење административних процедура у циљу смањења трошкова и ризика пословања у Србији. Мисија ОПТИМУС Центра за добро управљањ...
Објављен текст : 22.05.2013
Један од приоритета Владе Србије је реформа прописа јер су бољи, ефикасни или "паметни" прописи битни предуслови за друштвени и економски развој, истакао је у Берлину министар правде и државне управе Никола Селаковић. На конференције о реформи регулативе, Селаковић је истакао да је циљ реформи "да имамо транспарентне и инклузивне законодавне процедуре, да консултујемо све заинтересоване стране и испоштујемо све легитимне интересе". Циљ Владе је и да искорени корупцију и спречи да се интереси п...
Објављен текст : 05.02.2013
ГИЗ Пројекат за правну реформу у Србији заједно са Службеним гласником Републике Србије уз подршку Агенције за борбу против корупције Републике Србије био је организатор петог по реду „Европског правог и политичког форума под називом: Регулисање лобирања у Србији: ефективне мере за повећање транспарентности и борбу против корупције?" - у Народном позоришту, 26. новембра 2012. године. На наведеном форуму учествовала је и директорка Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката...
Објављен текст : 16.11.2012
На овој страници можете оставити иницијативу за измену већ усвојених прописа или израду и усвајање нових. На овакав начин, као привредни субјекат или грађанин Републике Србије, имате прилику да укажете креаторима прописа на потешкоће које имате приликом усаглашавања свог пословања или понашања са одређеним прописима, на непотребне административне процедуре које прописи намећу, али и сувишне трошкове које имате по том основу. Приликом попуњавања електронске форме сваке од иницијатива, тр...
Објављен текст : 08.11.2012
Стратегија регулаторне реформе спроводи се у циљу стварања повољног привредног амбијента, смањења правне несигурности и повећања конкурентности домаће привреде. Мере које ће бити предузете, како би се остварили циљеви Стратегије, могу се груписати на: - успостављање начела добре регулаторне праксе - једнократно стављање ван снаге или измена неефикасних прописа - свеобухватна реформа прописа (СРП) - унапређење постојећег система анализе ефеката прописа (АЕП). Стр...
Објављен текст : 29.10.2012
Ефикасна регулатива је један од предуслова привредног развоја и социјалног просперитета. Правни систем који обезбеђује привредни развој мора бити транспарентан, мора гарантовати правну сигурност и мора бити ефикасан, односно заснован на начелима добре регулаторне праксе. Прекомерно регулисање, које је карактеристика држава у развоју, може да води стварању неповољног регулаторног окружења у коме постоји недовољан ниво инвестиција и иновација, у коме није могуће решити проблем к...
Објављен текст : 29.10.2012
Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа прво води рачуна о томе да ли је обрађивач прописа одговорио на сва питања прописана чланом 40. Пословника Владе, те утврђује да ли је обрађивач прописа испунио обавезу у формалном смислу. Уколико јесте, Канцеларија пре свега сагледава значај појединих законских решења на привреду Републике Србије. Након тога се води рачуна да ли је обрађивач прописа израдио свеобухватну и детаљну анализу т...
Објављен текст : 29.10.2012
Изјава директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа на програму РТС1...
Објављен текст : 12.07.2012