Републички секретаријат за јавне политике, координатор пројекта „еПапир - самњење административног оптерећења привреде“, креирао је јединствено место за давање предлога привредника за унапређења или поједностављење 2500 поступака, које су у претходном пери...
Објављен текст : 21.05.2018
Дигитализација административних поступака штеди новац грађана Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић оценила је да поједностављивање и дигитализација административних поступака штеде време и новац привреди и државној управи, али и да се на тај начин смањује и мог...
Објављен текст : 28.04.2018
Орган у коме се попуњавају положаји: Републички секретаријат за јавне политике, Београд Положаји који се попуњавају: 1. Заменик директора Републичког секретаријата за јавне политике - положај у другој групи Опис послова: Обавља послове у складу с...
Објављен текст : 27.04.2018
Скупштина Србије, усвојила је 19. априла Закон о планском ситему Републике Србије. У координацији са свим релевантним институцијама и кроз широки консултативни процес (државни органи, пословни сектор, НВО и локалне власти), који је трајао током три године, Влада је припрем...
Објављен текст : 23.04.2018
Влaдa Рeпубликe Србиje је усвojилa 31. jaнуaрa 2018. године Прoгрaм eкoнoмских рeфoрми зa пeриoд 2018-2020. гoдине (енг. Economic Reform Programme – ERP), кao нajвaжниjи стратешки дoкумeнт у eкoнoмскoм диjaлoгу сa Eврoпскoм кoмисиjoм и државама члaницaмa Европске уније (EУ)...
Објављен текст : 14.03.2018
На Економском факултету у Београду одржана јеконференција под називом „Превазилажење баријера код управљања истраживачким пројектима социјалних и технолошких иновација у дунавском региону”, на којој је учествовало више од 70 стручњака из региона из области...
Објављен текст : 05.03.2018
Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 05. фебруара 2018. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање...
Објављен текст : 02.03.2018
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕпристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института, факултета, универзитета и центара изузетних вредности) које ће спроводити истраживање на од...
Објављен текст : 26.02.2018
Рeпублички сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe ћe у сaрaдњи сa НAЛEД-ом, нaрeднe чeтири гoдинe учествовати у спровођењу Прojeкта jaвнo - привaтнoг диjaлoгa, уз финансијску подршку Aмeричке aгeнциjе зa мeђунaрoдни рaзвoj (USAID). Циљ oвoг прojeктa je унaпрeђeњe диjaлoгa и aктивнe сaрaд...
Објављен текст : 26.02.2018
IОрган у коме се радно место попуњава:Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, БеоградIIРадно место које се попуњава: Шеф одсека, у звању виши саветник, Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ интеграције, међународну сарадњу и управљ...
Објављен текст : 22.02.2018
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и потпредседница Међународне финансијске корпорације (IFC) Џорџина Бејкер потписале су Споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Међународне финансијске корпорације, у вези са подршком у реализацији Пројекта унапређења посло...
Објављен текст : 21.02.2018
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и пројекат PERFORM, у циљу унапређења аналитичког приступа креирању и праћењу јавних политика заснованих на чињеницама и подацима објављују ПОЗИВ за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института, факултет...
Објављен текст : 05.02.2018
Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку ГИЗ пројекта “Подршка реформи јавне управе“ 26. јануара одржао друго по реду представљање Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају поједина...
Објављен текст : 29.01.2018
У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ERP). У ширем контексту,...
Објављен текст : 03.01.2018
Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 16. новембра 2017. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање...
Објављен текст : 25.12.2017
У амфитеатру Националне службе за запошљавање одржана је, 22. децембра , презентација нове методологије за праћење услуга и активних мера тржишта рада. Развијена нова методологија је значајан резултат остварен у поткомпоненти 4.2. у компоненти 4 – рад и запошљавање у оквир...
Објављен текст : 25.12.2017
У Научно технолишком парку Београд, 14. и 15. децембра 2017. одржан је Иновациони камп. Овај камп је организован у циљу бољег разумеавња потреба софтверских компанија, ради дефинисање будућих приоритета за иновациону политику у Србији, и представља први у...
Објављен текст : 15.12.2017
У знаку „Стратешког развоја локалне самоуправе" – одржана је 45. скупштина Сталне конференције градова и општина (СКГО). Једна од главних порука највећег скупа локалне самоуправе у Србији, је да локалне власти имају кључну улогу у проц...
Објављен текст : 13.12.2017
Комисија за оцену и селекцију достављених пријаваје након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначнуЛисту вредновања и рангирања пријављених тема поновљеном Позиву. Републичк...
Објављен текст : 13.12.2017
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Пројектом „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB и наручиоцима истраживања (Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Кабинет министр...
Објављен текст : 13.12.2017
Иновативни пројекти српских предузећа - укупно 25 подржани су са 2,45 милиона евра у виду бесповратних средстава у оквиру програма подршке технолошким иновацијама. У оквиру Програма раног развоја, који је намењен предузећима у раној фази развоја, бесповратна...
Објављен текст : 08.12.2017
Републички секретаријат за јавне политике је, уз помоћ пројекта „Подршке реформи јавне управе”- ГИЗ, 8.децембра 2017. године организовао представљање Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појед...
Објављен текст : 08.12.2017
Представници Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта били су гости Републичког секретаријата за јавне политике. Посета је организована на иницијативу Босне и Херцеговине, у оквиру пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој полити...
Објављен текст : 08.12.2017
Резултати оцењивања и селекција пријава достављених по поновљеном Позиву за министарства и органе и организације надлежне за креирање и спровођење јавних политика – II круг пројекта PERFORM Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада К...
Објављен текст : 01.12.2017
IОрган у коме се радна места попуњавају: Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд IIРадна места које се попуњавају: 1. Радно место за подршку праћења спровођења јавних политика– звање млађи саветник, Одсек за подршку управљању...
Објављен текст : 28.11.2017
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и пројекат PERFORM, у циљу унапређења аналитичког приступа креирању и праћењу јавних политика заснованих на чињеницама и подацима објављују ПОЗИВ за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института,...
Објављен текст : 16.11.2017
У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске Уније (ЕУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство Е...
Објављен текст : 10.11.2017
Након спроведеног Позива за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења, који је трајао у периоду 12. септембра до 20. октобра 2017. године и на коме је одобрено 5 тема за финансирање анализа за потребе креирања, односно праћења јавних...
Објављен текст : 07.11.2017
Република Србија, посвећана је Агенди одрживог развоја 2030 коју је усвојила Генерална скупштина УН, као наставак спровођења Миленијумских циљева. Реч је о 17 циљева развоја са фокусом на искорењивање сиромаштва, образовање, социјалну и здравствену заштиту, економски раст и...
Објављен текст : 25.10.2017
Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначну Листу вредновања и рангирања пријављених тема Републички секратаријат за јавне полит...
Објављен текст : 20.10.2017
Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења другог круга „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања...
Објављен текст : 05.10.2017
Четрнаеста седница Међуресорног радног тела Владе Србије (МРТ) за спровођење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања одржана je 2. октобра 2017. године. У центру пажње било је информисање чланова МРТ-а о актуелном стању у процесу извештавања Светске банке...
Објављен текст : 04.10.2017
У кругу драгих колега и пријатеља, Републички секретаријат за јавне политике, обележио је три године заједничког рада на бољим јавним политикама у функцији развоја Републике Србије на принципима модернизације, инклузивности и одрживости. Од визије до применљивог концепта...
Објављен текст : 29.09.2017
На три узастопно одржана састанка заинтересованих страна током септембра (ресорна министарства за привреду, пољопривреду, шумарство и водопривреду, трговину, туризам и телекомуникације, просвету, науку и технолошки развој, Републички секретаријат за јавне политике - РСЈП, Привред...
Објављен текст : 26.09.2017
Савет за иновационо предузетништво и ИТ састао се са представницима Светске банке приликом чега су представљени резулати Тима за иновативно предузетништво и информационе технологије Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП). Састанак је водио Ненад Поповић, минист...
Објављен текст : 25.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике , у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије и Немачком организацијом за сарадњу ГИЗ, у септембру, октобру и новембру 2017. године организује сет обука: “Ка квалитетнијим јавним политикама” &ndash...
Објављен текст : 25.09.2017
Усклађене јавне политике које воде развоју друштва и економије, као и отворена, ефикасна и флексибилна државна администрација која је у служби грађана и руководи се интересима дугорочног развoја, неопходан су услов за приступање ЕУ, оцењено је током састанка министра европских по...
Објављен текст : 14.09.2017
Представници Министарства финансија, Европске комисије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), уз пoдршку Рeпубличкoг сeкрeтaриjaтa зa jaвнe пoлитикe, одржали су увoдни сaстaнaк зa изрaду нoвoг Програмa економских реформи (ЕРП) зa пeриoд 2018-2020. гoдинe. Нa...
Објављен текст : 14.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом PERFORM, који подржава SDC - Швајцарска агенција за развој и сарадњу, објављује позив за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења, да кандидују теме ради финансирања студија...
Објављен текст : 12.09.2017
На седници Владе Републике Србије 31.августа 2017.године, утврђен је Предлог закона о планском систему Републике Србије....
Објављен текст : 04.09.2017
Главни циљ српско – немачког пројекта развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе“ је пружање подршке Републици Србији у приступним преговорима са Европском унијом, како би се процес приступања одвијао ефикасно и био заснован на чињеницама и подацима. Пројека...
Објављен текст : 04.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) од 2015. године у континуитету организује обуке намењене запосленима у органима државне управе ради унапређења рада на креирању, доношењу, сповођењу и праћењу спровођења јавних политика. У циљу унапређења рада органа државне управе...
Објављен текст : 11.08.2017
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са свим органима јавне управе, почео је попис административних поступака, са циљем успостављања јединственог јавног регистра за привреду и привредне субјекте. Попис је почео 5. јуна и трајаће до 11. августа 2017....
Објављен текст : 09.06.2017
Фонд за иновациону делатност је на свечаном скупу у Научно-технолошком парку објавио наставак два програма подршке домаћим иновативним компанијама – Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација. Програми су намењени развоју иновативних технологија, производа и у...
Објављен текст : 02.06.2017
Дванаеста седница Међуресорног радног тела одржана је као тематска седница на којој су разматрани резултати досадашњих анализа конзорцијума за израду Развоја секторских политика и Перформанси и ланаца вредности, за изабране секторе: прехрамбена индустрија; гума и пластика; дрвна...
Објављен текст : 17.05.2017
Једанаеста седница Међуресорног радног тела одржана је 22. марта 2017. Разматрани су и једногласно усвојени нацрти: Извештаја о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јул - 31. децембар 2017. године и Годишњег Извештај о учинку за систем п...
Објављен текст : 17.05.2017
Дванаеста седница Међуресорног радног тела одржана је као тематска седница на којој су разматрани резултати досадашњих анализа конзорцијума за израду Развоја секторских политика и Перформанси и ланаца вредности, за изабране секторе: прехрамбена индустрија; гума и пластика; дрвна...
Објављен текст : 17.05.2017
У организацији Министарства привреде и Републичког секретаријата за јавне политике, а уз подршку пројекта Светске банке „ Конкурентност и запошљавање“, 10. априла 2017. године, у Клубу народних посланика, одржана је радионица на тему „Финансирање иновација...
Објављен текст : 13.04.2017
Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног...
Објављен текст : 29.03.2017
1.2017 0327 REoI C1 Analytics and Data Specialist for M&E...
Објављен текст : 27.03.2017
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) са имиџом младе институције - дочекао је првог пензионера. Са највише радног стажа и институционалне меморије међу нама, али и највише младалачке енергије, колегиница Мира Прокопијевић – помоћник директора за обезбеђење...
Објављен текст : 23.03.2017
1. Expert for Innovation Based-Entrepreneurship (Ref. No. 1A.1.8.) 2. Research Assistant for Innovation Based-Entrepreneurship (Ref. No. 1A.1.9)...
Објављен текст : 20.03.2017
Иновационо предузетништво у дигитално доба – назив је панел дискусије која је изазвала значајну пажњу на Копаоник Бизнис Форуму (КБФ). Подсетивши на глобални светски тренд – 4. индустријску револуцију, односно дигиталну еру и шансе које она нуди за паметан раст привр...
Објављен текст : 17.03.2017
На Десетој, редовној седници Међуресорног радног тела, 21.фебруара 2017.године донета је Одлука о усвајању Нацрта извештаја о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1. јул - 31. децембар 2016. године и Нацрта годишњег извештаја о учинку за си...
Објављен текст : 02.03.2017
Републички секретаријат за јавне политике и пројекат PERFORM, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја организовао је Националну конференцију „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и чињеницама“ . Представљена су искуства, и...
Објављен текст : 28.02.2017
Позивамо представнике ИТ сектора, start-up и иновативних предузећа да се активно укључе и дају допринос у креирању свог пословног окружења. Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са UNDP је креирао онлајн платформу како би сваки привредник имао могућности да са миним...
Објављен текст : 14.02.2017
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике и Светске банке, уз подршку Научно-технолошког парка Звездара, 2. фебруара 2017. године одржана је радионица на тему „Улога иновационог предузетништва у реформском процесу у Србији“. Радионица је организована...
Објављен текст : 03.02.2017
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике, уз стручну подршку ОЕЦД-а и у сарадњи са Светском банком, 31. јануара 2017. године одржан је округли сто на тему „Унапређење конкурентности применом индустријске политике“. Овај округли сто је организован у о...
Објављен текст : 02.02.2017
Девета седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 20.јануара 2017.године. На седници Радног тела који прати реализацију три кључне реформе у областима конкуретности, запошљавања и и...
Објављен текст : 24.01.2017
Представници Миинистарства државне управе и локалне самоуправе и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), организовали су за представнике јединица локалне самоуправе јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике. Представљена су и два подзаконска акта, ко...
Објављен текст : 17.01.2017
Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) одржали су јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије и два подзаконска акта, која ће бити донета на основу Закона о планском систему...
Објављен текст : 11.01.2017
У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (EУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство Е...
Објављен текст : 09.01.2017
Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће Јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије бити спроводена у периоду од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године. Јавну расправу о Нацрту закона о п...
Објављен текст : 29.12.2016
О пројекту „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement) Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са UNDP покренуо пилот пројекат под називом „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement). Овај пилот пројекат треба да означи по...
Објављен текст : 02.12.2016
Светска банка путем програма „Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији“ (CIIP Competitive Industries and Innovation Program - Serbia Competitiveness) помаже унапређење конкурентности Републике Србије кроз јачање институција које се баве...
Објављен текст : 02.12.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. дец...
Објављен текст : 29.11.2016
Структура пројекта Компонента један: Техничка помоћ у циљу унапређења креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама, као и финансијско планирање и мерење, на нивоу локалних самоуправа Компонента два: Техничка помоћ за имплементацију и унапређење стратешког и пр...
Објављен текст : 22.11.2016
Републички секретаријат за јавне политике и Helvetas су у спровођењу пројекта PERFORM током октобра месеца ушли у завршну фазу имплементације пројекта, презентовањем спроведених истраживања и израђених студија за четири пилот пројекта. Дана 4. октобра 2016. године у просто...
Објављен текст : 09.11.2016
Спровођење пројекта PERFORM је започето у октобру 2015. године, захваљујући финансијској и техничкој подршци Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation и Универзитет у Фрибургу. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је...
Објављен текст : 09.11.2016
Осма седница МРТ-а одржана је 28.октобра 2016, као тематска седница, посвећена успостављану система планирања, мониторинга и координације јавних политика. Наглашено је да успостављање овог система чини важан саставни део Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који...
Објављен текст : 01.11.2016
Седма седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 13. октобра 2016. године. У оквиру предвиђеног циклуса извештавања разматран је додатак Извештају о напретку пројекта који се односи на унапређе...
Објављен текст : 31.10.2016
Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП). Србија већ поседује искуство у изради овог стратешког документа, јер је у току трећи ц...
Објављен текст : 21.10.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је...
Објављен текст : 17.10.2016
Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама је креиран у циљу развијања знања и вештина запослених који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у државн...
Објављен текст : 11.10.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је...
Објављен текст : 09.09.2016
Шеста седница међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 24.августа 2016.године. На седници је усвојен полугодишњи Извештај о напретку Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања за период од 1...
Објављен текст : 25.08.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. дец...
Објављен текст : 22.08.2016
Пета седнице Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 10. августа 2016. године. Разматран је Нацрт извештаја о напретку Пројекта Светске Банке за унапређење конкурентности и запошљавања за период 1.ј...
Објављен текст : 11.08.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је...
Објављен текст : 08.08.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. дец...
Објављен текст : 22.07.2016
Републички секретаријат за јавне политике више од годину дана, уз велике напоре и широк круг консултација, припрема и континуирано унапређује садржај новог пакета прописа, којим ће бити уређени систем планирања и систем управљања јавним политикама у Републици Србији. При...
Објављен текст : 19.07.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Oснoвни циљ Прojeктa je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Циљане реформе су одређ...
Објављен текст : 18.07.2016
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) одржана је четврта седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију јавних политика у области конкуретности и запошљавања. Ова седница Владиног радног тела, који прати трогодишњу р...
Објављен текст : 11.07.2016
Представници Министарства финансија, Европске комисије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), уз пoдршку Рeпубличкoг сeкрeтaриjaтa зa jaвнe пoлитикe, одржали су увoдни сaстaнaк зa изрaду нoвoг ”Програмa економских реформи (ЕРП)” зa пeриoд 201...
Објављен текст : 07.07.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5 милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Спо...
Објављен текст : 13.06.2016
Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног...
Објављен текст : 08.06.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5 милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Спо...
Објављен текст : 08.06.2016
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике и у тесној вези са Министарством просвете, науке и технлошког развоја, 27. маја 2016.године, одржана је презентација прелиминарних резултата студије о високом образовању и приликама на тржишту рада за високо образована не...
Објављен текст : 02.06.2016
О раду и улози Републичког секретаријата за јавне политике PDF БРОШУРА О НАМА на српском језику PDF БРОШУРА О НАМА на енглеском језику...
Објављен текст : 20.05.2016
Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године. Споразум је билатерално потпис...
Објављен текст : 20.05.2016
Републички Секретаријат за јавне политике организује 27. маја 2016 год. у 11 часова, у Народној Банци Србије, представљање Студије о високом образовању и запошљавању. Позивницу и агенду можете погледати овде...
Објављен текст : 19.05.2016
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Светском банком, организивао је у кругу високих представника Владе, партнера, колега и пријатеља представљање Пројекта „Конкурентност и запошљавање“, вредног 100 милиона долара, који ће се у Републици Србији спров...
Објављен текст : 18.05.2016
На првој конститутивној седници Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, нагласила је активну улогу наше земље у ф...
Објављен текст : 04.05.2016
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) у сарадњи са Службом за управљање кадровима, ГИЗ-ом и Ханс-Зајдел фондацијом спроводи Програм обука за руководиоце, који ће се реализовати путем обавезних и изборних модула и додатних програмских активности а трајаће од 13. априла...
Објављен текст : 22.04.2016
Представници Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) су у периоду од 13. до 15. априла 2016. године одржали обуку на тему анализе ефеката прописа (АЕП), којој је присуствовало 13 државних службеника из различитих државних органа. Овим се наставља пракса обучавања држав...
Објављен текст : 20.04.2016
На основу Споразума о зајму закљученог између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Светске банке) у циљу реализације Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, прописано је да Републички секретаријат за јавне политике координише рад консултаната анга...
Објављен текст : 14.04.2016
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Организацијом за економску сарадњу и развој ОЕЦД (енг. Organisation for Economic Co-operation and Development) организивао је представљање студије о прегледу конурентности Југоисточне Европе (енг. Competitiveness Outloo...
Објављен текст : 14.04.2016
Републички секретаријат за јавне политике потписао је Споразуме о сарадњи са Факултетом организационих наука и Економским факултетом. Споразум о сарадњи је резултат тежње Секретаријата за јавне политике, да унапређује однос са научним и образовним институцијама у ј...
Објављен текст : 07.04.2016
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – 2 пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 02. марта 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центрe изузетних вредности) за спровођење истр...
Објављен текст : 06.04.2016
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – ажурирана вест пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 22. фебруара 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) з...
Објављен текст : 01.04.2016
У просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, одржана је друга седница Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања. Ово Радно тело прати реализацију Пројекта подршке реформама, које се фин...
Објављен текст : 29.03.2016
РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на тему „Анализа орган...
Објављен текст : 28.03.2016
РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на одабране теме у области друштвени...
Објављен текст : 23.03.2016
Без структурних реформи не може да се изгради трајно одржива привреда Србије – главна је порука 23. Копаоник бизнис форума, који је трајао од 8. до 10. марта 2016. године. У овој и наредној години, кључне мере економске агенде Владе Републике Србије, морају бити усм...
Објављен текст : 11.03.2016
Влада Републике Србије усвојила је 3.марта 2016. годинеПрограм економских реформи за период од 2016. до 2018. године, који је кроз широк круг консултација на свим нивоима, припремило Министарство финансија, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), који...
Објављен текст : 04.03.2016
Став на оцену Фискалног савета од 2. марта 2016.године можете преузети ОВДЕ...
Објављен текст : 04.03.2016
ројекат PERFORM, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике објављује ЈАВНИ ПОЗИВ заакредитованeнаучно-истраживачкeорганизацијe(институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) који ће спроводити истраживање на одабр...
Објављен текст : 02.03.2016
Делегација Републике Србије учествовала је 25. и 26. фебруара 2016. године на конференцији “Конкурентност за економски раст Југоисточне Европе“ под окриљен Организације за економску сарадњу и развој (ОЕCD) у Паризу. Шеф делегације Милован Филимоновић, државни...
Објављен текст : 29.02.2016
Непостојање структура и недовољни капацитети у органима јавне управе за анализу и планирање политика – били су тема 12. Европског и правног политичког форума (ЕППФ) који је организовао Републички секретаријат за јавне политике, уз техничку помоћ Немачке организације за међу...
Објављен текст : 24.02.2016
Републички секретаријат за јавне политике организовао је одржавање конститутивне седнице Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања. Ово радно тело основано је Одлуком Владе 14. јануара 2016. године, са циље...
Објављен текст : 24.02.2016
Пројекат PERFORM, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) који ће спроводити истраживање на одабране теме у области...
Објављен текст : 22.02.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Спор...
Објављен текст : 09.02.2016
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) представила је осмо издање Сиве књиге, која садржи 100 препорука за уклањање администаривних препрека за пословање у Србији 2015/2016. Тим поводом организована је конференција под назив...
Објављен текст : 02.02.2016
Влада Републике Србије приводи крају израду Програма економских мера 2016-2018 (Economic Reform Program - ERP), уз широки круг консултација.ЕРП је инструмент за унапређење економског управљања у државама у процесу приступања ЕУ, у оквиру којег државе координишу политике економски...
Објављен текст : 27.01.2016
На предлог Републичког секретаријата за јавне политике, Влада Републике Србије је на 192. седници 23. јануара 2016. године усвојила Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године, са пратећим акционим планом. Влада је о...
Објављен текст : 26.01.2016
Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције...
Објављен текст : 30.12.2015
Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције...
Објављен текст : 22.12.2015
Републички секретаријат за јавне политике учествовао је у изради Извештаја о реализацији Миленијумске декларације и Миленијумских развојних циљева за период 2000-2015. године, који је на предлог Министарства спољних послова, Влада Републике Србије усвојила 30. октобра 2015. годин...
Објављен текст : 22.12.2015
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом PERFORM, који подржава SDC - Швајцарска агенција за развој и сарадњу, објављује јавни позив за министарства, као и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења за номиновање теме ради финансирања ст...
Објављен текст : 01.12.2015
У складу са Одлуком о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије ("Сл. гласник РС", бр. 140/14 и 24/15) од 30.12.2014. стручна група Координационог тела израдила је нацрт националног програма за сузбијање сиве економије са акционим планом...
Објављен текст : 19.11.2015
Јавна расправа о Предлогу стратегије са Акционим планом је спроведена у периоду од 1. октобра 2015. године до 21. октобра 2015. године. Презентације и расправе о Предлогу стратегије са Акционим планом организоване су у Београду, и то: - 7. октобар 2015. године, Округли сто за...
Објављен текст : 09.11.2015
Републички секретаријат за јавне политике позива све заинтересоване стране да узму учешће у јавној расправи за Предлог Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама, за период 2015-2020. Такође, у процесу јавне јасправе ће бити представљен и Нацр...
Објављен текст : 01.10.2015
Републички секретаријат за јавне политике је у петак, 28. августа 2015. године, организовао и одржао округли сто под називом „Систем за подршку планирању и одлучивању о јавним политикама“, уз подршку ИПА пројекта „Реформа координације политика у Влади Републике...
Објављен текст : 01.09.2015
Представници Републичког секретаријата за јавне политике учествовали су 23. јуна на завршној конференцији Пројекта „Регулаторна реформа на локалном нивоу“ која је одржана под називом „Унапређење ефикасности и транспарентности – пут ка побољшаљу пословне кл...
Објављен текст : 23.07.2015
У складу са надлежностима утврђеним чланом 33. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 14/15), а у вези са започетим активностима на унапређењу управљања јавним политикама, Републички секретаријат за јавне политике започео је процес креирања базе п...
Објављен текст : 28.06.2015
У прилогу можете пронаћи усвојени документ под називом ''Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима'' (Environmental Social Management Framework) који је припремљен, уз координацију Министарства привреде,Министарства просвете науке и технолошког развоја и М...
Објављен текст : 22.05.2015
Републички секретаријат за јавне политике је 28. априла 2015. године обележио годишњицу свог оснивања, која се поклапа са првом годином рада Владе. Догађај је организован уз помоћ и велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), као имплементатора ИПА пројекта...
Објављен текст : 13.05.2015
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) (у сарадњи са пројектом ЕУ „Реформа координације политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“) спроводи сет од 3 тренинга-радионице у периоду мај-јун 2015. године. Овај сет обука РСЈП организује и спроводи у ц...
Објављен текст : 28.04.2015
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, организовао је састанак са представницима института друштвено-хуманистичких наука под радним називом „Начин за унапређењe повезивања истраживачке и академске заједниц...
Објављен текст : 24.04.2015
У прилогу можете пронаћи предлог документа под називом ''Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима'' (Environmental Social Management Framework) који је припремљен за потребе преговора са Светском банком о пројекту ''Jobs and Competitiveness '' PROJEKAT P...
Објављен текст : 03.04.2015
Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, била је уводничар и модератор панела под називом “Реформа јавног сектора” који је одржан другог дана Копаоник бизнис форума, 4. марта 2015. године. Закључак овог панела је да ефикасно...
Објављен текст : 19.03.2015
У понедељак, 16.3.2015. године потпредседница Владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу, госпођа Кори Удовички, одржала је састанак са директорком, замеником директора и помоћницима директора Републичког секретаријата за јавне политике о реализованим и планираним...
Објављен текст : 16.03.2015
Известилац Европског парламента, Давид МekАлистер, у свом извештају похвалио реформу јавне администрације и напор који се чини на успостављању система планирања и координације јавних политика, кроз оснивање Републичког секретаријата за јавне политике. У прилогу се налази компле...
Објављен текст : 12.03.2015
Закључком Владе број: 021-1599/2015 од 27. фебруара 2015. године, усвојен Акциони план за спровођење програма Владе, који је припремио Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са органима државне управе....
Објављен текст : 05.03.2015
Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку пројекта „Реформа координације политика и центра Владе – трећа фаза“ (који финансира Европска унија из средстава IPA 2011, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ) и USAID Пројекта за боље услове пос...
Објављен текст : 25.02.2015
Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, учествовала је на првом састанку радне групе за праћење реализације Стратегије Југоисточна Европа 2020 (СЕЕ 2020) у организацији Регионалног савета за конкурентност (РЦЦ) у Словенији, на Бледу, 29. јануар...
Објављен текст : 23.02.2015
Известилац Европског Парламента у Србији господин David McAllister је у Нацрту резолуције о напретку Србије у процесу европских интеграција, навео да је повећан фокус у планирању и координацији јавних политика након оснивања Републичког секретаријата за јавне политике, чиме је на...
Објављен текст : 23.02.2015
Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на билатералном скринингу за Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената, који је одржан 28. и 29. јануара 2015. године у Бриселу....
Објављен текст : 02.02.2015
Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на другом састанку „Мреже за Реформу јавне управе“ (ПАР мрежа), одржаном у организацији ReSPA (Регионалне школе за јавну управу) 26. и 27. јануара 2015. г...
Објављен текст : 02.02.2015
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА Служба за управљање кадровима Београд Данашњи датум: 30.01.2015 Датум оглашавања: 30.01.2015 Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2015 На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 9. Уредбе о спр...
Објављен текст : 30.01.2015
Са Пројектом за боље услове пословања (BEP) Америчке агенције за међународни развој (United States Agency for International Development - USAID) РСЈП сарађује на повезивању управљања јавним политикама и програмског буџета. Сарадњом су до сада биле обухваћене следеће активности: п...
Објављен текст : 18.12.2014
United Nations Development Programme (UNDP) подржава РСЈП у успостављању капацитета за креирање политика заснованих на детаљним анализама у новооснованом Сектору за развој, унапређење и утврђивање јавних политика. Унапређена анализа јавних политика заснованих на доказима и поткре...
Објављен текст : 18.12.2014
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) - Програм за правну и правосудну реформу сарађује са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) у оквиру реформе законодавног процеса. Представници РСЈП су чланови Пројектне групе за унапређење законодавног п...
Објављен текст : 18.12.2014
У презентацији - процес израде јавних политика, можете се информисати, између осталог, о следећем: Процес израде јавних политика Улога РСЈП у процесу израде јавних политика Планирање јавних политика Инстументи јавних политика Констултације током процеса Презентаци...
Објављен текст : 24.09.2014
Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: Секретаријат) основан је чланом 23. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/2014) као посебна организација. Директор Секретаријата је постављен закључком Владе 22. маја 2014. године. Активно...
Објављен текст : 17.09.2014
Кроз процес стратешког планирања Влада и министарства утврђују своје стратешке циљеве, приоритете, као и активности и мере за процену успешности остваривања тих циљева. Стратешко планирање подразумева израду одређеног броја стратешких планова (стратегија развоја), као...
Објављен текст : 17.09.2014
„Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“ је пројекат вредан 1,86 милиона евра који финансира Европска унија и спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ. Пројекат је отпочео 30. септембра 2013. године и траје 24 месеца. Како би се...
Објављен текст : 09.09.2014
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом „Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“ који финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ, организовао је радионицу на тему креирања јавних...
Објављен текст : 09.09.2014
Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту Секретаријат) основан је Законом о Влади („Службени Гласник РС, бр. 44/14), који је ступио на снагу 26. априла 2014. године. Овим законом је предвиђено да Секретаријат преузима права, обавезе, надлежности и ресурсе (...
Објављен текст : 09.09.2014
Влада Републике Србије саопштила је да је од 18. маја, из 193 земље и региона, могућа уплата хуманитарне помоћи жртвама поплава у Србији путем ПаyПал сервиса. Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској Унији у Бриселу, одакле се новац директно пребацује на наменски рачу...
Објављен текст : 23.05.2014
23. децембар 2011. године ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2011-2014 Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа и Кабинет председника Владе за привреду и регионални развој, у сарадњи са УСАИД...
Објављен текст : 17.04.2014
17. април 2014. Нова обука о анализи ефеката прописа, од 20. до 22. маја 2014. године Служба за управљање кадровима већ је најавила почетак реализације Програма за законодавни процес за државне службенике запослене на нормативним пословима који ћ...
Објављен текст : 17.04.2014
13. децембар 2013. Четворо представника Канцеларије успешно је завршило Програм обуке предавача за законодавни процес који је спроведен у сарадњи Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, Министарства правде и државне управе, ГИЗ Пројекта за правну реформу и...
Објављен текст : 17.04.2014
1. јун 2013. Четворо представника Канцеларије успешно су завршили тренинг у области менаџмента за државне службенике који раде у републичким институцијама, а који је спровео Српски менаџмент центар уз подршку УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања. Циљ пројекта био...
Објављен текст : 17.04.2014
Приручник за спровођење анализе ефеката прописа и израду прилога Анализе ефеката прописа, који представља обавезан прилог који се доставља уз нацрт закона, можете преузети овде. Делове овог приручника, према тематским целинама, можете преузети овде....
Објављен текст : 14.04.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су стручном скупу на тему: „Положај и улога приватних извршитеља у правосудном систему Србије”, који су је просторијама Привредне коморе Београда, 28. марта 2014. године, организов...
Објављен текст : 01.04.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су стручном скупу на тему: „Представљање Закона о прекршајима”, који су у просторијама Привредне коморе Београда, 27. фебруара 2014. године, организовали Центар за привредно правни...
Објављен текст : 27.02.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су Националној конференцији: „Укључи се – какво цивилно друштво желиш?! Цивилно друштво у Србији 2018. године – креирање прве Националне стратегије за стварање подстицајног о...
Објављен текст : 21.02.2014
Као једна од најзначајних активности Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа у спровођењу регулаторне реформе на локалном нивоу, издваја се њено учешће као члана Заједничког саветодавног одбора Програма, у оквиру трогодишњег пројекта “Подршка локалним с...
Објављен текст : 31.01.2014
Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су отварању Радионице „Презентација хоризонталног скрининга антикорупцијског законодавства“, која је одржана у Палати Србија, у организацији Министарства правде и државне управе у...
Објављен текст : 30.01.2014
Мира Прокопијевић, директор Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, на Европском правном и политичком форуму, у радној групи под називом „Колико закони коштају грађане, привреду и државу“, изјавила је да се раде анализе о томе шта највише кошта и...
Објављен текст : 29.12.2013
Циљ Србије је да се до 2017. године за 70% закона који се усвоје одржи јавна расправа, као и да се у израду закона укључе заинтересоване групе и појединци уз претходно уређење области лобирања, речено на Осмом европском правном и политичком форуму, одржаном у Београду. Када је р...
Објављен текст : 02.12.2013
Од 340 препорука за укидање и измене сувишних прописа, спроведено је 212, уз уштеде од 128,5 милиона евра. Мира Прокопијевић, директорка владине Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (која је овај посао преузела од некадашње Јединице за свеобухватну реформу...
Објављен текст : 18.09.2013
Град Сомбор је у првој половини 2014. године ушао у пројекат промена и поједностављења „бирократских” процедура које се врше у Градској управи. Партнери у пројекту су Стална конференција градова и општина и ОПТИМУС Центар за добро управљање... (Опширније)...
Објављен текст : 30.08.2013
Стратегија регулаторне реформе спроводи се у циљу стварања повољног привредног амбијента, смањења правне несигурности и повећања конкурентности домаће привреде. Мере које ће бити предузете, како би се остварили циљеви Стратегије, могу се груписати на: - успостављање начела...
Објављен текст : 21.08.2013
Када било ког страног инвеститора упитају за пословни амбијент у Србији, онда се главна примедба по правилу односи на вишак административних процедура и примену бројних прописа. Ипак, на укидању непотребних прописа код нас се ради и то је посао Канцеларије за регулаторну реформу...
Објављен текст : 24.07.2013
Промовисан пројекат регулаторне реформе „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" у Лесковцу... (Опширније)...
Објављен текст : 23.07.2013
Директорка Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Мира Прокопијевић, дала је интервју за први број електронског часописа OPTIMUS Newsletter. Овај часопис представља иницијативу ОПТИМУС Центра за добро управљање, организације која има за циљ да допринесе уна...
Објављен текст : 22.05.2013
Један од приоритета Владе Србије је реформа прописа јер су бољи, ефикасни или "паметни" прописи битни предуслови за друштвени и економски развој, истакао је у Берлину министар правде и државне управе Никола Селаковић. На конференције о реформи регулативе, Селаковић је истакао да...
Објављен текст : 05.02.2013
ГИЗ Пројекат за правну реформу у Србији заједно са Службеним гласником Републике Србије уз подршку Агенције за борбу против корупције Републике Србије био је организатор петог по реду „Европског правог и политичког форума под називом: Регулисање лобирања у Србији: ефективне...
Објављен текст : 16.11.2012
На овој страници можете оставити иницијативу за измену већ усвојених прописа или израду и усвајање нових. На овакав начин, као привредни субјекат или грађанин Републике Србије, имате прилику да укажете креаторима прописа на потешкоће које имате приликом усаглашавања свог пословањ...
Објављен текст : 08.11.2012
Стратегија регулаторне реформе спроводи се у циљу стварања повољног привредног амбијента, смањења правне несигурности и повећања конкурентности домаће привреде. Мере које ће бити предузете, како би се остварили циљеви Стратегије, могу се груписати на: - успостављањ...
Објављен текст : 29.10.2012
Ефикасна регулатива је један од предуслова привредног развоја и социјалног просперитета. Правни систем који обезбеђује привредни развој мора бити транспарентан, мора гарантовати правну сигурност и мора бити ефикасан, односно заснован на начелима добре регулаторне ...
Објављен текст : 29.10.2012
Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа прво води рачуна о томе да ли је обрађивач прописа одговорио на сва питања прописана чланом 40. Пословника Владе, те утврђује да ли је обрађивач прописа испунио обавезу у формалном смислу. Ук...
Објављен текст : 29.10.2012
Изјава директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа на програму РТС1...
Објављен текст : 12.07.2012