Објављен текст : 30.01.2015

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Данашњи датум: 30.01.2015 Датум оглашавања: 30.01.2015 Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2015
 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ


I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове праћења оцене квалитета стратешких докумената и анализе ефеката прописа, звање саветник, Одељење за обезбеђење квалитета стратешких докумената и анализу ефеката прописа, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Закона о Влади и Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештина комуникације и мотивације за рад – усмено.

2. Руководилац Групе, звање виши саветник, Група за сарадњу са привредним субјектима и грађанима и за покретање иницијатива, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о министартвима, Закона о Влади и Пословника Владе – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на ручунару – практична провера; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

3. Радно место за послове сарадње и покретање иницијатива, звање самостални саветник, Група за сарадњу са привредним субјектима и грађанима и за покретање иницијатива, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика –1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о министарствима, Закона о Влади и Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

4. Радно место за планирање јавних политика, звање самостални саветник, Одсек за планирање и координацију јавних политика, Сектор за планирање и координацију јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Фискалне стратегије, Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештина комуникације и мотивације за рад – усмено.

5. Руководилац Групе, звање виши саветник, Група за координацију спровођења јавних политика, Сектор за планирање и координацију јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Фискалне стратегије, Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Пословника Владе – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практична провера; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

6. Радно место за анализу спровођења јавних политика, звање млађи саветник, Група за координацију спровођења јавних политика, Сектор за планирање и координацију јавних политика - 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о министарствима и Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештина комуникације и мотивације за рад – усмено.

III Место рада: Београд, Влајковићева 10

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече 31. јануара 2015. године и истиче 9. фебруара 2015. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Марија Митровић телефон 011 33 46 436.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „за интерни конкурс“.

VII Датум оглашавања: 30. јануар 2015. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решењe да је државни службеник нераспоређен; оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10 и Палате Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 18.02.2015. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког секретаријата за јавне политике.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.