Објављен текст : 08.06.2016

Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА



I Орган у коме се радно место попуњава: 

Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд


II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за макроекономске политике –звање виши саветник, Одсек за макроекономске политике, Сектор за развој унапређење и утврђивање јавних политика политика - 1 извршилац

Опис послова:
 Коориднира послове праћења и прати  макроекономске токове као основе за утврђивање садржаја јавних политика из области макроекономије; координира послове праћења и прати   ефекате монетарне и фискалне политике и њихове повезаности са другим јавним политикама; учествује у предлагању мера и припреми иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области макроекономије; учествује у пословима развијања стандарда за спровођење процеса стратешког планирања из области макроекономије; координира послове обраде и обједињавања материјала у вези са припремом предлога листе краткорочних и средњерочних стратешких приоритета коју Влада доноси из области макроекономије; израђује извештаје о резултатима анализа ефеката из области макроекономије; пружа органима информације о макроекономским ефектима појединих секторских политика; израђује анализе, информације и извештаје из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.  


Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика;познавање рада на рачунару.


У изборном поступку проверавају се
. Познавање Фискалне стратегије, Програма економских реформи, Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Пословника Владе - УСМЕНО


III Место рада: Влајковићева 10, Београд.

IV Општи услови које сваки кандидат мора да испуни:

Држављанство Републике Србије, да учеснику на конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

1. пријава на конкурс са контакт адресом и бројем телефона;
2. биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам година радног искуства у струци.( потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту;
8. оригинал или оверена копија доказа о познавању енглеског језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци) ,
9. оригинал или оверена копија доказа о познавању рада на рачунару (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).
10. оверена фотокопија радне књижице.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 Mарија Митровић, тел:011/3346-436

VIII Aдреса на коју се подноси пријава на конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, Београд са назнаком: „за јавни конкурс“.

IX Трајање радног односа: 
Радни однос се заснива на неодређено време . Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10 у периоду почев од 20.06.2016. године   о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

Напомене:


Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, односно у општини или у суду, биће одбачене.
Овај оглас објављен је на интернет презентацији на интернет презентацији Републичког секретаријата за јавне политике и интернет презантацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.