Редни број Назив препоруке
1 Прописати обавезу регистрације залоге са предајом заложене ствари у државину и законске залоге из уговора у привреди, конституисане у складу са законом о облигационим односима
2 Прописивање стварне и месне надлежности судова у случају спровођења извршења на акцијама акционарског друштва и уделима у друштву са ограниченом одговорношћу.
3 Прописати могућност обављања адвокатске делатности кроз привредно друштво основано у форми за коју је прописана ограничена одговорност чланова
4 Прецизније дефинисати конкретна давања која се сматрају репрезентацијом
5 Усклађивање одредбе члана 12 . Закона о порезу на додату вредност са Директивом бр. 2008/8/ЕC од 12. фебруара 2008. године ради увођења правила да су услуге опорезиве према месту примаоца услуге
6 Прописати опорезивање тзв. „Stock Option“ планова нарочито страних, тј. кад матично предузеће врши исплату својих акција (новца за продате акције) преко иностраних брокера за запослене у свим предузећима-члановима групе и дефинисати све елеменати таквог оп
7 Прецизирати у Закону о раду који орган одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, усклађујући их са одредбама корпоративних и сродних закона
8 Прописати да се код права запосленог на накнаду зараде, под просечном зарадом подразумева зарада у коју нису укључени исплаћени регрес, бонус, новогодишњи и други ваучери, тринаеста плата и други видови награђивања.
9 Прописати да мера привременог удаљења запосленог са рада без накнаде зараде, због повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине може да траје од једног до 15 радних дана, уместо до сада прописаног периода од једног до три радна дана.
10 Прописати да се годишњи одмор може користити у два или више делова.
11 Прописати да радни однос на одређено време, непрекидно или с прекидима, не може трајати дуже од 36 месеци, под условом постизања договора са социјалним партнерима при измени Закона о раду.
12 Укинути рестриктивне одредбе које ограничавају ангажовање професора емеритуса у високошколским установама
13 Прописати могућност повећања старосне границе за радни однос наставника до истека школске године у којој навршава 70 година живота
14 Прописати могућност полагања испита ван седишта високошколске установе, односно на даљину
15 Преношење јавних овлашћења за вођење Регистра установа, осим војних установа, са трговинских судова на Агенцију за привредне регистре
16 Објавити тарифник на основу којег се плаћа накнада у поступку стицања овлашћења за пројектовање, руковођење радовима и вршење стручног надзора над извођењем геодетских радова, у којем ће накнада бити одређена у номиналном износу или бити одредива
17 Укинути обавезу запосленог да потписује евиденцију о заради и накнади зараде.
18 Продужење рока за решавање по жалби са 60 на 90 дана и увођење права на повраћај у случају нерешавања по жалби у законским роковима, а до доношења другостепеног решења.
19 Размотрити могућност вођења Регистра пореских обвезника, Регистра исплатилаца прихода, Регистра послодаваца и Регистра евидентираних обвезника ПДВ-а, у оквиру јединствене базе података односно јединственог регистра који би водио Пореска управа
20 Предвидети да се сви регистри и евиденције које води Министарсто пољопривреде, шумарства и водопривреде воде у оквиру централне, електронске и јавно доступне базе података.
21 Укинути приватизациони регистар кроз Закон о изменама и допунама закона о приватизацији
22 Обезбедити вођење Регистра пријаве имена порекла и Регистра пријава за признање статуса овлашћених корисника имена порекла, као јединственог електронског Регистра пријава имена порекла
23 Скратити временски период у којем су обвезници дужни да чувају контролну траку и фискална документа, која се штампају из фискалне касе, са три године на годину дана
24 Утврђивање лимита за кривично дело пореске утаје у процентуалном износу у односу на промет или пореска давања, а не у динарском износу
25 Прописати да накнада за топли оброк у месечном износу до 2.500,00 дин. нема карактер зараде, то јест да иста не улази у обрачун зараде, која се опорезује.
26 Укинути обавезу плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва који нису засновали радни однос у привредном друштву
27 Омогућавање пуне примене рокова за рефундацију и рефакцију ПДВ прописане Законом о ПДВ
28 Појаснити концепт неопорезивања преноса пословања из члана 6. Закона о ПДВ
29 Омогућити обвезницима пореза на додату вредност да се одрекну права на смањење пореске обавезе у случају смањења пореске основице
30 Регистрација страних правних лица за ПДВ и улога пореског пуномоћника
31 Прописати признавање права на рефакцију акцизе увознику, када суштински није дошло до опорезивог догађаја – потрошње акцизног производа
32 Иземенити законску дефиницију акцизног складишта
33 Прописати да се признаје право на повраћај акцизе када суштински није дошло до опорезивог догађаја, потрошње акцизног производа
34 Појаснити када наступа обавеза формирања дневног извештаја, дефинисањем појма „краја рада“
35 Регулисати процедуру поступања пореског органа у циљу омогућавања привредном субјекту да уз презентирање адекватне документације може исплаћивати зараду за рад у иностранству без истовременог плаћања пореза по одбитку, у случају упућивања запослених у инос
36 Обезбедити доследну примену закона тако што ће се створити услови да и физичка лица која остварују доходак у земљи са којом Србија нема споразум о избегавању двоструког опорезивања, а која закон третира као нерезиденте, могу да остваре пореско ослобођење
37 Прописивање казне за пореске органе у случају непоштовања законских рокова за решавање по жалбама
38 Прописати да се утврђивање секундарне пореске обавезе на основу правноснажне судске одлуке
39 Прописати да Пореска управа издаје ПИБ нерезиденту и када пуномоћје дато пореском пуномоћнику садржи ограничења.
40 Прописати да се привредном субјекту признаје право на порески кредит по основу исплата по уговору о финасијском лизингу, ако тим уговором прибавља основна средства за своју делатност.
41 Прописати ослобођење од плаћања увозних дажбина за нову опрему, без обзира да ли се производи у земљи
42 Прописати обавезу достављања извештаја Управи за дуван од стране трговаца на мало дуванским производима на годишњем, а не полугодишњем нивоу.
43 Увести једношалтерски систем у поступку у коме се остварује право на повраћај више плаћених доприноса
44 Укинути обавезу да се накнада трошкова запосленом за време проведено на службеном путу у иностранство одређује најмање у висини утврђеној посебним прописима
45 Прецизније регулисати разлоге за отказ и удаљење запосленог са рада у случају када запослени изврши кривично дело на раду или у вези са радом.
46 Прописати право странкама да без посебног одобрења судије могу да прегледају, фотокопирају и преписују спис парнице у којој учествују
47 Прописати да се не сматра да је попис остао безуспешан уколико извршни дужник не омогући попис на адреси на којој је попис предложен.
48 Укинути ограничење које прописује две године искуства на пословима интелектуалне својине за полагање стручног испита за лица која имају положен правосудни испит
49 Успоставити једношалтерски систем на републичком нивоу за посредовање у поступку прибављања грађевинских дозвола, према локалној самоуправи и другим надлежним инстанцама
50 Укинути обавезу уноса ПИБ-а у инструменте платног промета
51 Прописати да поступак намирења потраживања из заложног права на покретним стварима и правима уписаним у Регистар заложног права на покретним стварима и правима почиње у року од три дана од дана кад заложни поверилац пошаље дужнику, као и залогодавцу, ако д
52 Укинути радну књижицу и обавезу вођења регистра о издатим радним књижицама
53 Укидање обавезе уплате промета сваког дана и увођење интерне одлуке о висини благајничког максимума