Акциони план за спровођење Програма Владе (АПСПВ)

Управљање према резултатима

 

 

Шта представља Програм Владе Републике Србије?

 

Програм Владе представља плански документ са приоритетима које Влада планира да oствари у периоду свог мандата.

 

Шта је Акциони план спровођења програма Владе (АПСПВ)?

 

Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ) је оперативни документ Владе Републике Србије који приоритете из Програма Владе разрађује кроз приоритетне циљеве, конкретне резултате и међурезултате, и то на принципима управљања заснованог на резултатима.

Циљ АПСПВ-а је унапређење спровођења Програма Владе, на основу лакше и боље координације и редовног праћења и отклањања препрека у спровођењу приоритетних циљева.

 

Како настаје АПСПВ?

 

 • Програм Владе (председник Владе у оквиру експозеа) дефинише приоритете
 • Министри, односно Министарске групе дефинишу приоритетне циљеве
 • Координационо тело за припрему и праћење реализације АПСПВ (Г6) разматра и одобрава приоритетне циљеве који су у најбољем интересу грађана и привреде.
 • Државни секретари и помоћници министара, односно Имплементационе групе предлажу резултате и  међурезултате  за остваривање приоритетних циљева

 

Ко израђује АПСПВ?

 

На основу приоритета из Програма Владе, Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП), у сарадњи са другим органима државне управе, припрема предлог АПСПВ и доставља га Влади на разматрање и усвајање. РСЈП подржава организациони механизам за координацију и припрему АПСПВ, праћење спровођења и извештавање о постигнутим резултатима, као и за ревизију АПСПВ.

 

Организациони механизам АПСПВ

Група 6, Министарскe и Имплементационе групе


Која је улога Групе 6 (Г6)?


Група 6 – је координационо тело, за припрему и праћење реализације АПСПВ, у чијем саставу су: председник Владе, министар финансија, лидери Министарских група (МГ) и директор РСЈП.  Задатак Г6 је да, у сарадњи са МГ размотри и одобри приоритетне циљеве Владе који су у најбољем интересу грађана и привреде. Г6 надгледа рад МГ, решава проблеме настале приликом постизања резултата и доставља Влади Извештај једном у шест месеци.

 

Која је улога Министарских група и ко их чини?


Министарске групе су лидерски ниво за стратешко управљање приоритетним резултатима из АПСПВ-а. Именују се за сваку приоритетну област, и заједно са Групом 6, дефинишу кључне приоритетне циљеве и коначне исходе за сваку од области, одговорне су за постизање резултата у оквиру сваког од приоритетних циљева, прате напредак у остварењу приоритетних циљева, отклањају проблеме које није могуће решити на нижим нивоима одлучивања и издвајају питања која је потребно решити на нивоу Владе. Чланови министарских група су министри у оквиру чијег делокруга се налазе приоритетни циљеви. Свака министарска група бира лидера  групе који је одговоран за координацију и рад министарске групе.

 

Која је сврха и улога Имплементационих група (ИГ)?


Оперативна су подршка Министарским групама и такође се именују за сваку приоритетну област. Наоснову постављених приоритетних циљева од стране Министарских група, Имплементационе групе достављају предлоге резултата и међурезултата, и израђују извештаје о постизању резултата и степену остваривања приоритетних циљева. Имплементационе групе су састављене од носиоца функција на нивоу државних секретара и помоћника министара.

За сваки приоритетни циљ, по принципу јединствене тачке одговорности,  именује се једна одговорна особа која је одговорна за координацију и рад на остварењу приоритетног циља, координира активности у оквиру приоритетног циља, прикупља информације о резултатима и међурезултатима и извештава о степену остварења конкретног циља. Други именовани чланови су дужни да прикупљају и обрађују податке, и достављају их одговорној особи ради извештавања o приоритетном циљу.  

 

Која је улога Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП)?


Координира процес припреме АПСПВ, праћења спровођења и извештавања о постигнутим резултатима. РСЈП, такође, пружа подршку у прикупљању, обради података и њиховој припреми за извештавање, припрема обједињени извештај о остварењу приоритетних циљева и извештава министарске групе и председника Владе о степену остварења приоритетних циљева (кроз сумарне оцене о степену постизања приоритетних циљева), квартално, а по потреби и чешће на захтев председника Владе. РСЈП, такође, координира измене и/или допуне АПСПВ, када се јави потреба за његоворм ревизијом.

 

Систем извештавања

 

Која је сврха извештавања?

Извештавање служи за лакше праћење напретка ка остваривању циљева из АПСПВ-а, помаже институцијама да правовремено уоче ризике и проблеме у остваривању циљева како би осмислили мере на основу којих би се ризицима ефикасно управљало или како би се већ настали проблеми отклонили.

 

Чему служе подаци који се прикупе кроз извештавање?

Подаци који се прикупе служе за мерење напретка у остварењу циљева из АПСПВ-а, и информациона су основа за извештавање према Министарским групама и кабинету председника Владе РС. Осим тога, прикупљени подаци се користе и за анализе којима се подржава одлучивање на основу чињеница на нивоу Министарских група, Групе 6 и Владе РС.

 

Која је динамика извештавања?

Одговорне особе за сваки појединачни приоритетни циљ достављају извештај о његовом спровођењу РСЈП у утврђеном року, са предлозима за унапређење. РСЈП припрема обједињене извештаје, сумарне оцене остварења циљева са препорукама за унапређење и превазилажење насталих проблема, квартално, а по потреби и чешће на захтев председника Владе. Извештаји се достављају Имплементационим групама, Министарским групама и кабинету председника Владе.

 

 

Систем оцењивања

 

Чему служе семафор оцене?

 

Семафор оцене илуструју  напредак  ка остварењу циљева из АПСПВ-а и да ли је потребно спровести додатне активности како би се отклониле уочене препреке. Семафор оцене нису показатељ рада појединачних министрастава већ су ту да помогну свим учесницима у спровођењу АПСПВ-а да правовремено реагују у случају појаве ризика или проблема приликом достизања циљева из АПСПВ-а. Оне су потврда доброг правца и показатељ напретка, сигнал за позорност, помоћ у избору мера и активности за постизање резултата или сигнал за интервенцију.

 

Који критеријуми се користе за одређивање семафор оцене?

 

Семафор оцена за појединачни циљ додељује се на основу следећих критеријума:

 • Напредовање резултата ка циљаним вредностима,
 • Постојање организационе структуре за остварење циља, сарадње између министарстава и укључивање заинтересованих страна,
 • Идентификација ризика и постојање проблема за остварење резултата,
 • Постојање планова за отклањање препознатих ризика/проблема,
 • Постојање система података за праћење реализације циљева.

 

Доношење, односно измена и допуна АПСПВ-а

 

Када се доноси нови АПСПВ?

 

         После формирања нове  Владе покреће се поступак за израду новог АПСПВ.

 

Да ли је могућа измена и допуна АПСПВ-а?

 

 АПСПВ је могуће  мењати/допунити највише једном годишње, на основу  прикупљених образложених предлога за измену и/или допуну.

Измене и/или допуне АПСПВ усваја Влада, по  истој процедури предвиђеној за усвајање АПСПВ.

 

Када се ради измена и допуна АПСПВ-а?

 

АПСПВ се мења или допуњује највише једном годишње и то у случау формирања нове Владе а пре истека мандта претходне Владе, уколико нови председник Владе донесе одлуку о ревизији и уколико је потребно изменити или допунити више од 10% приоритетних циљева. Додатни разлози за ревизију могу бити потреба за спровођењем додатног циља, уколико је приоритетни циљ превремено остварен, ако је утврђено да резултати и међурезултати не доприносе оставрењу приоритетног циља и ако су промењене околности за спровођење циља и оставрење резултата  није могуће.

 

Како тече процес измене и допуне АПСПВ-а?

 

Председник Владе доноси одлуку о допуни или измени постојећег АПСПВ-а, . Након тога МГ и ИГ припремају образложене предлоге за измену и/или допуну). Ови предлози се достављају РСЈП, који их даље обрађује и спроводи процедуру за усвајање ревидираног АПСПВ-а, који се усваја на седници Владе Републике Србије.

 

 Улога РСЈП у управљању на основу резултата

 

Како РСЈП помаже институцијама да унапреде спровођење АПСПВ-а?

 

РСЈП својим капацитетима подржава рад институција у остварењу приоритетних циљева из АПСПВ-а и на тај начин им пружа подршку да унапреде његово спровођење. Подршка се огледа у прикупљању, обради и анализи података, организовању стручних обука ипрезентација  за релевантне теме, и организовању радних састанака на којима се дискутују појединости из АПСПВ-а и договарају будуће активности за остварење утврђених циљева. РСЈП кроз рад Имплементационих група, када је то потребно, сугерише институцијама које активности је потребно предузети како би се остварио напредак ка циљу.

РСЈП  у сарадњи са органима државне управе успостваља, развија и унапређује систем за управљање према резултатима.  Укратко РСЈП:

 • Координира: процес припреме АПСПВ, праћења спровођења и извештавања о постигнутим резултатима и процес ревизије АПСПВ;

 

 • Пружа подршку:  у приоритизацији активности, у прикупљању и обради података за извештавање, у избору мерљивих показтеља за праћење реализације резултата, у јачању планских и аналитичких капацитета институција кроз обуке;
 • Извештава: о оставрењу приоритетних циљева АПСПВ кроз обједињени Извештај, и Министарске групе и председника Владе

   РСЈП развија :

 • Хоризонталну кооординацију на нивоу Владе
 • Конинуирану комуникацију и транспарентност информација
 • Управљање подацима – прикупљање, квалитетна обрада и правилно коришћење
 • Аналитичке процесе за управљање према резултатима
 • Капацитете инстутуција и вештине државних службеника

 

Зашто је важан систем за управљање на основу резултата?

Основни циљ је да се унапреди досадашњи систем стратешког планирања, ојача планирање „одозго на доле“, успостави механизам за управљање на основу резултата, појача одговорност за постигнуте резултате и на време реагује у случају потенцијалних ризика за остварење планираних циљева.

 

 

ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПСПВ – УПРАВЉАЊЕ ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА

ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПСПВ - ENG