Објављен текст : 26.02.2018

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за избор акредитованих научно-истраживачких организација (института, факултета, универзитета и центара изузетних вредности) које ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика у одређеној области, од 05. фебрура 2018. године

 

Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Пројктом „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB и наручиоцима истраживања (Министарство културе и информисања и Министарство трговине, туризма и телекомуникација) након истека рока за подношење пријава по расписаном Jaвном позиву за акредитованe научно-истраживачкe организацијe, спровеo je поступак оцењивања и селекције пристиглих пријава. Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од две теме наведених у Јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава:

 

  1. Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације
  2. Истраживање узрока нерегистровања и непријављивања туриста и услова пословања пружаоца услуга у угоститељским објектима за смештај

 

За потребе спровођења поступка оцењивања и селекције, Пројакт „PERFORM” је формирао две Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, за сваку тему појединачно. Обе комисије су независно спроводиле поступак оцењивања и селекције, свака у вези са темом за коју је основана. Свака комисија је имала два заседања: једно ради утвдђивања формалне исправности и благовремености достављених пријава и друго за спровођење поступка оцењивања и селекције на основу прописаних критеријума.

 

            Након спровођења поменутог поступка, свака комисија је утврдила Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава за одређену тему. Тако да је:

 

1. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације“, на седници одржаној 26. фебруара 2018. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Факултет драмских уметности у Београду

Института за позориште, филм, радио и телевизију

188/1

93

 

2. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему Истраживање узрока нерегистровања и непријављивања туриста и услова пословања пружаоца услуга у угоститељским објектима за смештај“,  на седници одржаној 23. фебруара 2018. године, утврдила, следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

 

редни број

Назив подносиоца

Број предмета

Оцена комисије

(макс. 100)

1.

Универзитет у Београду

Факултет организационих наука

/

73

 

Подносиоци пријава имају право подношења приговора на утврђене прелиминарне листе вредновања и рангирања пристиглих пријава у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно најкасније до 01. марта 2018. године. Након истека периода за подношење приговора и по истеку рока за одлучивања по уложеним приговорима, Републички секретаријат за јавне политике ће, након доношења одлука на комисијама, објавити коначне листе о оцени и селекцији пријава најкасније до 06. марта 2018. године на интернет страни Републичког секретаријата за јавне политике.

 

Приговор се подноси на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА PERFORM - ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  - (НЕ ОТВАРАТИ)“, као и елкторонским путем на адресу perform@rsjp.gov.rs. На коверти је обавезно НАЗНАЧИТИ ТЕМУ за коју је приговор поднет, како би био упућен надлежној Комисији. За време трајања рока за улагање приговора, сви учесници имају право увида у документацију, по претходној најави путем мејл адресе perform@rsjp.gov.rs.