Упоредна анализа шраксе у европским земљама указује на постојање организација сличних Републичком секретаријату за јавне политике, који имају за циљ унапређење поцеса планирања, координације и праћења дефинисаних јавних политика.

 

Гледано појединачно, примере добре праксе можемо наћи у Чешкој Републици, Словачкој Републициц, Пољској, Аустрији, Великој Британији и Француској.

 

У Чешкој Републици, Канцеларија Владе представља централно тело државне управе, које обавља стручне, организационе и техничке послове за потребе Владе Чешке Републике и њених органа. У оквиру Канцеларије Владе налази се Одељење саветника примијера (саветодавни комитет). Ово одељење процењује законе, припрема документе подшке за разматрање у оквиру кабинета премијера, процењује спровођење приоритета програма владе, припрема tripartite састанке и припрема нацрте стратешких докумената у сарадњи са министарствима.

 

У Словачкој Републици, Централна владина канцеларија је централно тело за креирање политика док Одељење за економску политику врши саветничку улогу за председника Владе, о питањима усвајања одређене политике. Институт за стратешки друштвени развој побољшава способност Централне Владине канцеларије ради бољег просуђивања о економским утицајима предлога министарстава, чиме се омогућава да председник Владе стекне капацитет и осигура кохерентну политику Владе.

 

У Републици Пољској у склопу Канцеларије председника Владе, постоји Одељење за стратешке анализе које припрема анализе социјално-економске ситуације и идентификује приоритетне области, припрема предлоге циљева за економски раст земље, док Одељење за регулаторно планирање и анализу ефеката, пружа Влади непристрасне процене утицаја прописа (анализа ефектата прописа)  пре него што се прописи донесу и усвоје. Поред тога, ово одељење припрема Програм рада Владе и прати реализацију оних мера које се односе на привредне субјекте.

 

У Аустрији, у оквиру Аустријске Федералне Канцеларије, која је административно и стручно тело, у Федералној Влади функционише и Одељење 4. координације (Coordination), које је одговорно за припрему опште политике Владе и обезбеђивање доследности по свим политичким питањима и то у сарадњи са Федералним министарставима. Такође, ово одељење обавља и економску координацију у оквиру политике Владе, координацију у области планирања и регионалних политика на Федералном и државном нивоу, као и структурне политике

 

У Великој Британији, одељење Владе одговорно за подршку премијеру и Кабинету Уједињеног Краљевства. Састоји од бројних јединица које подржавају одборе Кабинета и координирају израду владиних циљева. Кључне функције кабинета су:

 

• Подршка Влади и заменику премијера - да дефинишу и доставе циљеве Владе, спроведе политичке и уставне реформе, и да са центра унапређују међуресорна приоритетна питања, као што су побољшање јавних услуга, социјална искљученост и трећи сектор;

• Подршка кабинету - да обезбеди кохерентност, квалитет и испоруку политика и операција широм одељења; и

• Јачање државне службе - да се обезбеди да се државна служба организује ефективно и ефикасно и има способност у погледу вештина, вредности да испоручи циљеве Владе, укључујући обезбеђивање вредност за новац пореском обвезнику. Ово такође укључује ефикаснији рад Трезора и реформу у јавном сектору.

 

У Републици Француској Генерални комесаријат за стратегије и планирање је тело које спроводи анализе за потребе планирања и спровођења јавних политика за овлашћене доносиоце одлука. Овај комесаријат је под директном надлежношћу председника Владе и блиско сарађује са ресорним министарствима и екстерним истраживачким организацијама. Генерални комесаријат ради на развоју стратешког приступа у размишљањима која се тичу могућих развојних праваца Француске у социјално-економским питањима.