ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ВЛАДЕ СРБИЈЕ УТВРЂЕНИ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ВЛАДЕ

 

Министарство рударства и енергетике :

 1. Обезбедити енергетску стабилност и безбедност система на територији РС
 2. Већи степен искоришћења енергетских ресурса (необновљивих и обновљивих)/Повећање енергетске ефикасности
 3. Већи удео обновљивих извора енергије у укупној производњи енегетског система РС
 4. Отварање и развој тржишта електричне енергије и природног гаса
 5. Повећање капацитета електроенергетског система РС
 6. Обезбеђење услова за пословну и финансијску ефикасност јавних предузећа у сектору енергетике
 7. Смањење ризика од поплава и других елементарних непогода на енергетским објектима

 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине :

 1. Раст производње, конкурентности и стабилност дохотка произвођача
 2. Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење сиромаштва
 3. Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине
 4. Ефикасно управљање јавним политикама и унапређење институционалног оквира развоја пољопривреде и руралних средина
 5. Унапредити део система за водоснабдевање и део система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода
 6. Унапредити систем заштите од поплава од унутрашњих и спољних вода и леда, ерозија и бујица
 7. Успоставити и унапредити међународну сарадњу (билатералну и мултилатералну) у области вода, посебно са земљама у региону
 8. Донети и имплементирати стратешка и планска документа у области вода
 9. Унапређење стања, заштита и одрживо коришћење шума
 10. Унапређење стања у ловству и заштита и одрживо коришћење дивљачи
 11. Унапређење система финансирања заштите животне средине и јачање вишегодишњег планирања инвестиција
 12. Решавање проблема управљања отпадом
 13. Решавање проблема историјског индустријског загађења
 14. Унапређење система заштите природе и очувања биодиверзитета
 15. Обезбедити висок ниво заштите здравља људи и животне средине од утицаја хемикалија и биоцидних производа
 16. Већа искоришћеност обновљивих извора енергије
 17. Успостављен интегрисани мониторинг и праћења стања чинилаца животне средине и извештавање према националним и међународним обавезама

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања :

 1. Успоставити ефикасан, стабилан и одржив тренд раста запослености и да се политика запошљавања као и институције тржишта рада потпуно ускладе са тековинама ЕУ
 2. Обезбедити финансијску одрживост и адекватност система обавезног пензијског и инвалидског осигурања
 3. Унапређење система социјалне заштите
 4. Унапређење положаја и заштита права особа са инвалидитетом
 5. Успостављен ефикасан и одржив систем рада кроз унапређење постојећих и развијања нових флексибилних облика рада и унапређење услова рада, усаглашени са међународним стандардима, уз ефикасније очување радних места
 6. Унапређење нормативног оквира у области борачко-инвалидске заштите и заштите ратних меморијала у земљи и иностранству
 7. Унапређење институционалног оквира инвестиција у Србији
 8. Успостављање система за контролу и надзор над трошењем буџетских средстава
 9. Изградња и модернизација саобраћајне инфраструктуре (путеви и железнице)
 10. Одрживо пословање јавних предузећа чија је основна делатност везана за област саобраћаја и инфраструктуре
 11. Подстицање капиталних пројеката у области грађевинарства

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре :

 1. Унапређење институционалног оквира инвестиција у Србији
 2. Успостављање система за контролу и надзор над трошењем буџетских средстава
 3. Изградња и модернизација саобраћајне инфраструктуре (путеви и железнице)
 4. Одрживо пословање јавних предузећа чија је основна делатност везана за област саобраћаја и инфраструктуре
 5. Подстицање капиталних пројеката у области грађевинарства

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја :

 1. Повећање капацитета за иновације у друштву
 2. Повећање компетенција
 3. Развој образовног система

 

Министарство културе и информисања :

 1. Успостављање предвидиве и конзистентне политике у области културе
 2. Заштита и очување културног наслеђа
 3. Дигитализација културног наслеђа
 4. Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
 5. Развој међународне културне сарадње
 6. Јачање слободе и професионализма медија и заштита слободе говора

 

Министарство здравља :

 1. Унапређење закона и подзаконских аката у циљу планиране реформе здравственог система РС,
 2. Унапређење квалитета пружања здравствене заштите ради одрживог здравственог система,
 3. Информатизација здравственог система,
 4. Национални здравствени рачун.

 

Министарство унутрашњих послова :

 1. Унапређење организације и функционисања МУП-а кроз реформу Министарства и доношење новог Закона о полицији,
 2. Усвајање тековина ЕУ дефинисаних у Поглављу 24. до 2018. године
 3. Јачање капацитета за борбу против организованог криминала и корупције,
 4. Већа безбедност грађана и већа укљученост полиције у локалну заједницу.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе :

 1. Јавна управа која пружа ефикасну услугу грађанима и привреди
 2. Реформа регулаторног амбијента, односно реформа законодавног процеса
 3. Реформа система планирања, укључујући законодавни процес доношења јавних политика и ефикаснија е-управа
 4. Функционална организација послова у ЈУ

 

Министарство омладине и спорта :

 1. Запошљавање младих
 2. Васпитање младих
 3. Безбедност и здравље младих
 4. Образовање
 5. Партиципација и активизам
 6. Одржив модел својинске трансформације
 7. Унапређен школски и универзитетски спорт
 8. Развијање рекреативног спорта
 9. Повећање ефикасности државног улагања у врхунски спорт

 

Министарство привреде :

 1. Унапређење пословног амбијента за подстицајан привредни развој
 2. Развој извозне конкурентности привреде
 3. Равномеран регионалан развој
 4. Реструктуирање јавних и државних предузећа
 5. Окончање приватизације друштвеног капитала
 6. Изграђено стимулативно институционално и економско окружење за одржив развој трговине, услуга и економских односа са иностранством
 7. Обезбедити висок ниво заштите потрошача у Републици Србији и унапредити систем заштите потрошача у складу са стандардима и праксом ЕУ
 8. Унапређена конкурентност туризма Републике Србије
 9. Створен јединствен информациони простор и развијено информационо друштво у Републици Србији

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација :

 1. Изграђено стимулативно институционално и економско окружење за одржив развој трговине, услуга и економских односа са иностранством
 2. Обезбедити висок ниво заштите потрошача у Републици Србији и унапредити систем заштите потрошача у складу са стандардима и праксом ЕУ
 3. Унапређена конкурентност туризма Републике Србије
 4. Створен јединствен информациони простор и развијено информационо друштво у Републици Србији

 

Министарство правде :

 1. Унапређење независности правосуђа
 2. Унапређење непристрасности и одговорности правосуђа
 3. Унапређење стручности и ефикасности правосуђа
 4. Јачање превенције корупције и борба против корупције
 5. Унапређење постојећег и успостављање савременог система кривичних санкција
 6. Борба против организованог криминала 

 

Кабинет министра без портфеља задуженог за европске интегрције (Јадранка Јоксимовић) :

 1. Ефективна координација процеса приступања Србије Европској унији
 2. Ефективно коришћење развојне помоћи и Инструмента за претприступну помоћ ЕУ

 

Министарство одбране :

 1. Систем одбране активно доприноси безбедности РС и изградњи и очувању мира у региону и свету
 2. Управљање, командовање и руковођење одбраном обезбеђује ефективно и ерфикасно функционисање и развој система одбране и заштиту националних и одбрамбених интереса РС
 3. Војска Србије поседује неопходне способности и капацитете за војну одбрану РС од процењених безбедносних изазова, ризика и претњи и активно учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету
 4. Припреме друштва за одбрану обједињене су у организован, усклађен, флексибилан и сврсисходан систем заснован на интегралном приступу

 

Министарство финансија :

 1. Унапређење процеса планирања и припреме буџета
 2. Унапређење система финансијског управљања и контроле коришћења јавних средстава
 3. Унапређење извршења буџета
 4. Унапређење девизног пословања
 5. Јачање институционалних капацитета

 

Министарство спољних послова :

 1. Координација и спровођење политике Владе РС у области спољних послова
 2. Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
 3. Сарадња са дијаспором и Србима у Региону

 

Кабинет министра без портфеља задуженог за ванредне ситуације (Велимир Илић) :

 1. Унапређење механизма превентивног деловања у области ванредних ситуација
 2. Унапређење постојећих система одбране од елементарних непогода
 3. Успостављање боље координације органа надлежних за спровођење мера у ванредним ситуацијама
 4. Успостављање система трајне заштите од бујичних вода у општини Кладово