Републички секретатијат за јавне политике (у даљем тексту: Секретаријат), у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије, у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних службеника, већ дужи низ година спроводи обуке упознавања државних службеника са процесом анализе ефеката прописа (АЕП). На овај начин, Секретаријат одржава континуитет обуке државних службеника о процесу спровођења АЕП и изради АЕП прилога који представљају обавезне прилоге уз нацрте закона које овлашћени предлагачи прописа достављају на мишљење Секретаријату, а који је успоставио некадашњи Секретаријат Савета за регулаторну реформу привредног система Републике Србије.

 

Поред пружања основних знања о томе на који начин треба спровести АЕП, државни службеници стичу вештине које им омогућавају да самостално спроводе АЕП и израђују квалитетне АЕП прилоге. Дакле, обука се састоји од представљања и анализе корака који морају бити предузети како би се спровео свеобухватан процес АЕП, упознавања државних службеника са формалним захтевима које морају да испуне у складу са чланом 40. Пословника Владе, као и упутства на који начин израдити добар и квалитетан АЕП прилог. 

 

Поред тога, Секретаријат је у сталној комуникацији са државним службеницима који су већ прошли обуку, или имају жељу да похађају АЕП обуку у наредном периоду. Неформалне консултације са предлагачима прописа имају за циљ додатну едукацију државних службеника. На овај начин, предлагачи прописа имају прилику да на најнепосреднији могући начин, на примерима нацрта закона које у датом тренутку израђују, добију све потребне информације и упутства која им омогућавају да спроведу АЕП на ваљан начин, те израде добар и квалитетан АЕП прилог.

 

Од 2007. године када је одржана прва АЕП обука, спроведено је преко 35 обука на тему АЕП, у оквиру којих је са процесом АЕП упознато и обучено преко 500 полазника из јавног и невладиног сектора.

 

Републички секретаријат за јавне политике је, у сарадњи са Службом за управљање кадровима, припремио програме обука у области управљања јавним политикама (Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката, Израда докумената јавних политика, Прикупљање, анализа и коришћење података) који су намењени државним службеницима који обављају студијско-аналитичке послове и послове планирања у органима државне управе. Заједнички су осмишљени и програми обука за припрему и извршење буџета, средњорочно планирање и праћење спровођења, вредновање и извештавање у процесу управљања јавним политикама. Све ове обуке део су Програма општег континуираног стручног усавршавања државних службеника СУК-а. Поред овог програма, Секретаријат је учествовао и у осмишљавању Програма обуке руководилаца за 2016. годину. Што се реализације обука у оквиру овог програма тиче, представници Секретаријата су одржали обуке на теме: Улога руководилаца у стратешком и финансијском управљању и координацији јавних политика у државној управи и Управљање законодавним процесом. На овим обукама учествовали су руководиоци унутрашњих јединица различитих органа државне управе и државни службеници.

 

РСЈП у сарадњи са СУК-ом доприноси и унапређењу аналитичких капацитета у државној управи кроз спровођење менторинг програма за државне службенике на неку од тема из области управљања јавним политикама (израда плана координације израде документа јавне политике, израда плана за спровођење документа јавне политике, израда плана и програма консултација за документ јавне политике, израда плана оснивања и рада радне групе и укључивања заинтересованих страна у њихов рад и др.) са руководиоцима из различитих државних органа.

 

До краја 2016. године РСЈП ће, у сарадњи са СУК-ом, реализовати додатне обуке на већ наведене теме, те спроводити све потребне активности којима ће се подићи аналитички капацитети у државних органа.

 

Поред обуке државних службеника, Секретаријат самостално организује и спроводи обуке на горе наведене теме и свим заинтересованим странама које покажу интересовање да се упознају са процесом анализе ефеката прописа, јавних политика, планирањем, праћењем и вредновањем.

 

Списак одржаних тренинга на тему Анализе ефеката прописа, које су до сада одржали представници Секретаријат, можете видети ОВДЕ.